image
Menter Iaith Merthyr

Hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg ar lefel gymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Method4

We love using technology to do amazing things. We’re here to make sense of complexity, to create brilliant, well designed solutions that make things easier, and to provide all the support we can.

Mwy o Wybodaeth →
image
Excell Supply

Darparwr Blaenllow o Weithwyr Addysg Ar Draws Gogledd Cymru, Caer a Glannau'r Cilgwri

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymru Masnach Deg | Fair Trade Wales

Mudiad cenedlaethol yw Cymru Masnach Deg ar gyfer addysg Masnach Deg, polisïau, caffaeliad, cefnogaeth ac ymgyrchoedd yng Nghymru, gwlad Masnach Deg cyntaf y byd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Boom Cymru

Mae Gr?p Boom yn un o gwmnïau cynhyrchu mwyaf Cymru. Sefydlwyd ni yn 1994, ac mae’r cwmni bellach yn cynhyrchu dros 400 awr o gynnwys aml-genre yn flynyddol i S4C, BBC, ITV a C5

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynnal Cymru | Sustain Wales

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading organisation for Sustainable Development in Wales.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cwmni Da

Cwmni Teledu annibynnol

Mwy o Wybodaeth →
image
Frân Wen

Cwmni theatr i blant a phobl ifanc.

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Bangor | Bangor University

Mae Prifysgol Bangor yn hen sefydliad a ddathlodd ei chanmlwyddiant a chwarter yn 2009 ac mae ganddi enw da yn rhyngwladol am ansawdd ei haddysg a’i hymchwil.

Mwy o Wybodaeth →
image
Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru | NWFRS

Cyflawni holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau Awdurdod Tân yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau priodol

Mwy o Wybodaeth →
image
Galeri Caernarfon

Mae Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon Cyf gynt) yn fenter gymunedol ddi-elw sy'n gweithredu fel Ymddiriedolaeth Datblygu.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn hyrwyddo ac annog gweithgaredd cerddorol ymysg plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn.

Mwy o Wybodaeth →
image
Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol De Cymru | University of South Wales

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai

Mwy o Wybodaeth →
image
Urdd Gobaith Cymru

Ein nod yw sicrhau cyfleoedd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i holl ieuenctid Cymru, gan eu helpu i ddatblygu’n unigolion cyflawn a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol, rydym yn ysbrydoli, yn arwain ac yn ariannu treftadaeth y DU.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl.

Mwy o Wybodaeth →
image
Open University

Fel darparwr dysgu o bell, mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed yn fwy o bobl a all gael budd o astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Elan Links

Mae gan Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr gweledigaeth glir i “warchod treftadaeth unigryw ac amrywiol tra’n gwella’n arwyddocaol canlyniadau i bobl a chymunedau yn y tymor hir”.

Mwy o Wybodaeth →
image
Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Sir Gar | Carmarthenshire County Council

Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne-orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n darparu gwasanaethau ar draws sir wledig i boblogaeth o ryw 184,000 (Cyfrifiad 2011). Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig, o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol, sy'n cynrychioli 58 Ward Etholiadol. Maent fel arfer yn cwrdd ar ffurf Cyngor bob mis.

Mwy o Wybodaeth →
image
Newydd

Cymdeithas tai elusennol yw Newydd sy’n cynnig bron i 3,000 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u gwerthu i bobl lle mae eu hangen fwyaf yng Nghanolbarth a De Cymru. Yn syml, gweledigaeth Newydd yw darparu cymunedau fforddiadwy a chynaliadwy gyda gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brifddinas a Bro Morgannwg, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd Caerdydd a'r Fro a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Mwy o Wybodaeth →
image
Coleg Gwent

Rheolwr Cynorthwyol - Recriwtio a Gweithrediadau

Mwy o Wybodaeth →
image
RNIB

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall

Mwy o Wybodaeth →
image
Action for Children

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud beth sy'n iawn, beth sydd ei angen a beth sy'n gweithio i blant ledled y DU. Bob blwyddyn, mae ein tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Mwy o Wybodaeth →
image
WCADA

Mae WCADA yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig. Wedi sefydlu yn 1979, mae WCADA wedi bod yn darparu gwasanaethau llydan i’n gymunedau rhwng Abertawe, Castell-Nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Abertawe

Yn hyrwyddo'r Gymraeg yn lleol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor y Gweithlu Addysg | Education Workforce Council

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, gan gynnwys athrawon a staff cymorth mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes dysgu yn y gweithle.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Gorllewin Sir Gar

Hybu'r iaith Gymraeg yn lleol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas Ddysgedig Cymru | Learned Society of Wales

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwy o Wybodaeth →
image
The Open University in Wales

Y Brifysgol Agored yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch.

Mwy o Wybodaeth →
image
NSPCC

Mae pob plentyndod werth brwydro drosto

Mwy o Wybodaeth →
image
Citizens Advice | Cyngor ar Bopeth

Rydym ni'n darparu cyngor am ddim, annibynnol, cyfrinachol a di-duedd i bawb ar eu hawliau a chyfrifoldebau.

Mwy o Wybodaeth →
image
Factual Fast Track Wales | Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

a reputation building development programme to hot house and fast track talented, creative and established producers to be highly effective series producers, executive producers or development execs.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaethau Yswiriant FUW Insurance Services

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn is-gwmni o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), a sefydlwyd ym 1955 i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau pawb sy'n cael incwm - yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol - o amaethyddiaeth yng Nghymru yn ogystal â chefnogi bywyd, diwylliant a busnes gwledig.

Mwy o Wybodaeth →
image
HEFCW

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - CCAUC – yw’r corff cyhoeddus sy’n gweithredu rhwng prifysgolion a Llywodraeth Cymru. Rydym yn rheoleiddio lefelau ffioedd darparwyr addysg uwch, sicrhau bod fframwaith yn ei le ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch, a chraffu ar berfformiad prifysgolion.

Mwy o Wybodaeth →
image
Iechyd Cyhoeddus I Cymru Public Health Wales

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r asiantaeth iechyd cyhoeddus cenedlaethol yng Nghymru. Ni'n gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Ombwdsmon Cymru | Ombudsman Wales

Trwy ymchwilio i gwynion, rydym yn anelu at osod pethau'n iawn ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a chyfrannu at wella darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus a safonau ym mywyd cyhoeddus.

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru | Older People's Commissioner Wales

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau.

Mwy o Wybodaeth →
image
National Lottery Heritage Fund

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r cyllidwr treftadaeth ymroddedig mwyaf yn y DU. Credwn fod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dod â phobl ynghyd, yn ysbrydoli balchder mewn cymunedau ac yn hybu buddsoddiad mewn economïau lleol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Casnewydd

Galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio drwy'r iaith Gymraeg.

Mwy o Wybodaeth →
image
Coleg Pen y Bont | Bridgend College

O dechreuad tawel hyd 2019 TES Coleg AB y Flwyddyn a 'Double Ardderchog' coleg cynhwysol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Conwy

Mae Menter Iaith Conwy yn un o’r 22 Menter Iaith sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales

Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Ty'r Cwmniau I Companies House

Ty’r Cwmnïau gan gefnogi dechrau, bywyd a diwedd cwmni.

Mwy o Wybodaeth →
image
Arad Goch

darparu theatr Gymraeg a Chymreig o’r safon uchaf a hynny, yn bennaf, i blant a phobl ifanc.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen, Mynwy

Mae Menter BGTM yn gweithio yn y gymuned leol mewn llawer o ffyrdd I greu cyfleoedd I bobl ddefnyddio’r Gymraeg

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwe Cambrian

Mae Gwe Cambrian Web yn gwmni marchnata digidol

Mwy o Wybodaeth →
image
A

Llywodraeth Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynnal

darparu gwasanaethau cefnogi TGCh

Mwy o Wybodaeth →
image
Federation of Small Businesses (FSB)

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau busnes hanfodol i'n haelodau gan gynnwys cyngor, arbenigedd ariannol, cefnogaeth a llais pwerus a glywir gan y Llywodraeth.

Mwy o Wybodaeth →
image
Y Lolfa

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Mwy o Wybodaeth →
image
Banc Datblygu Cymru I Development Bank of Wales

unlock potential in the economy of Wales by increasing the provision of sustainable, effective finance in the market.

Mwy o Wybodaeth →
image
Equal Education

Rydym yn gwmni recriwtio a hyfforddi addysg sy'n gweithio gydag ysgolion ledled De Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Meddyg Care

Meddyg Care specialises in dementia care

Mwy o Wybodaeth →
image
Nestlings Nursery

Meithrinfa Dwyieithog yng Nghanol Caerdydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Parc Gwyddonaeth Menai / M-SParc

M-SParc is Wales' first dedicated science park, helping house and grow companies in the low carbon, energy and environment and ICT sectors. Careers with M-SParc offer an amazing opportunity to support economic growth and innovation in the region.

Mwy o Wybodaeth →
image
C.Ff.I Cymru Wales YFC

Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus. Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cardiff Students' Union

Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd (UM) yn rhan greiddiol o fywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd. Mae’r Undeb yma i hybu myfyrwyr i lwyddo ac yn gefn iddynt pan fod angen cymorth arnynt, mewn amgylchedd cynhwysol ble gall myfyrwyr fod nhw eu hunain. Rydym yn gyson yn y tri uchaf am foddhad myfyrwyr yn y DU.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Tref Aberystwyth

Clerc dan hyfforddiant/Dirprwy Glerc

Mwy o Wybodaeth →
image
Equinox

Asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy'n darparu ymgyrchoedd deallus, cynaliadwy sydd wrth fodd ein cleientiaid.

Mwy o Wybodaeth →
image
Senedd Cymru

Grŵp Senedd Plaid Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas o bobl sy'n ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg a chymunedau Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Swyddfa Comsiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Mind Cymru

Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl

Mwy o Wybodaeth →
image
Office of the Future Generations Commissioner for Wales

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i Thîm yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac yn asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tim Gwasanaeth Cefnogol

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwynedd Council

Cymhorthydd Gweinyddol

Mwy o Wybodaeth →
image
Basis Ltd

Rydym yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i fynd i'r afael â phroblemau blêr. Fe wnaethon ni arloesi yn y defnydd o Agile fel ffordd o drawsnewid gwasanaethau yn y sector cyhoeddus. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi helpu cannoedd o wasanaethau i wella canlyniadau i bobl go iawn, yn gyflym.

Mwy o Wybodaeth →
image
The Social Element

Cyflwyno gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol i'n cleientiaid ledled y DU a'r UD

Mwy o Wybodaeth →
image
Welsh Local Government Association

Cefnogi Llywodraeth Leol a diogelu democratiaeth leol yng Nghymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Dinefwr

Menter Iaith ac Asiantaeth Datblygu Cymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Welsh National Opera

Mae WNO yn cyflogi dros 250 o bobl yn amrywio o artistiaid, crefftwyr, technegwyr a gweinyddwyr - i gyd wedi eu lleoli yn ein cartref modern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth →
image
St David's Hall

Neuadd Dewi Sant, Neuadd Gyngerdd Cymru, ariennir a rheolir gan Gyngor Caerdydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Land Workers Alliance

Rydym yn undeb o ffermwyr, cynhyrchwyr, coedwigwyr a phobl sy’n gweithio ar y tir sydd â’r nod o wella bywoliaeth ein haelodau a chreu gwell system o ddefnyddio bwyd a’r tir i bawb.

Mwy o Wybodaeth →
image
DARLUN

Cwmni Cynhyrchu Teledu a Chyfryngau Digidol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr cymunedol mwyaf yn y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU.

Mwy o Wybodaeth →
image
Isle of Anglesey County Council

Cyngor Sir Ynys Môn yw corff llywodraethu sir Ynys Môn, un o ardaloedd awdurdod unedol Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymru Versus Arthritis

Mae Cymru yn Erbyn Arthritis yma i sicrhau bod pobl ag arthritis yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fyw'n dda gyda'u cyflwr, yn ogystal â sicrhau bod anghenion pobl ag arthritis yn flaenoriaeth gyda llunwyr polisi yng Nghymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd

Y cartref sefydliadol ar gyfer datblygu a rhannu arferion dysgu ac addysgu ysbrydoledig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Four Cymru

Rydym yn un o’r asiantaethau cyfathrebu dwyieithog fwyaf creadigol ac amlddisgyblaethol yng Nghymru gan arbenigo mewn brandio a chynllunio, cysylltiadau cyhoeddus , marchnata, cyfryngau digidol, materion cyhoeddus a rheoli digwyddiadau ac wedi ennill gwobrau am wneud hynny.

Mwy o Wybodaeth →
image
Hybu Cig Cymru

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru. Ei genhadaeth yw rhoi cymorth i ddatblygu diwydiant cig coch yng Nghymru sy’n broffidiol, effeithlon, cynaliadwy ac arloesol ac sy’n ymateb yn gystadleuol i dueddiadau newidiol y farchnad.

Mwy o Wybodaeth →
image
2wish

Rheolwr Cyllid a Gweinyddiaeth

Mwy o Wybodaeth →
image
Theatr na nÓg

Recriwtion Rheolydd Cyffredinol i Theatr na nÓg

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Caerdydd / Cardiff University

Prifysgol Caerdydd / Cardiff University

Mwy o Wybodaeth →
image
Awen Cultural Trust

Cydlynydd Llywodraethu a Phrosiectau Vacancy

Mwy o Wybodaeth →
image
North Wales Law Centre Steering Group

Rydym yn sefydliad corfforedig elusennol (rhif cofrestredig 1197787) wedi’i arwain gan ein hymddiriedolwyr. Gyda’n gilydd, rydyn ni am weld canolfan gyfraith yn cael ei datblygu yng Ngogledd Cymru ac rydyn ni wedi rhoi ein hamser a’n hadnoddau i lywio datblygiad y ganolfan honno. Rydym yn awyddus i gydweithio gyda sefydliadau eraill ac i drafod sut y medrai canolfan gyfreithiol gefnogi eu gwaith.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Mwy o Wybodaeth →
image
Newsquest

Cyhoeddwr newyddion cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Sir Fynwy Monmouthshire County Council

Cyngor Sir Fynwy / Monmouthshire County Council

Mwy o Wybodaeth →
image
Wales Millennium Centre

Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl gyfan.

Mwy o Wybodaeth →
image
Data Cymru

Cafodd Data Cymru ei sefydlu yn 2001 fel cwmni llywodraeth leol perchnogaeth lwyr i weithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru ac ar ei rhan ar faterion data ac ystadegau. Rydym yn gyfrifol am gasglu, coladu, dadansoddi a lledaenu amrediad eang o ddata i gefnogi llywodraeth leol. Cynigiwn gyngor, hyfforddiant ac arweiniad am ystod o bynciau mewn perthynas â defnyddio data.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cwmni Egino Cyf

Cwmni Datblygu sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru sy'n ceisio ail ddatblygu gyn-pwerdy niwcliair Trawsfynydd i greu swyddi cynaliadwy a hyrwyddo adfywiad economaidd a chymdeithasol gre

Mwy o Wybodaeth →
image
The Aloud Charity

Rydym ni’n ymwneud â phobl ifanc yng Nghymru gan ddefnyddio pŵer cydganu. Cynhaliwn weithgareddau a all newid bywydau, sy’n hybu hunan-gred ac yn meithrin doniau, gan roi i blant a rhai yn eu harddegau y dyhead, y sgiliau bywyd a’r cysylltiadau sydd eu hangen arnynt er mwyn cyflawni’u potensial.

Mwy o Wybodaeth →
image
Y Lolfa

Argraffwyr a chyhoeddwyr

Mwy o Wybodaeth →
image
CDPS (Centre for Digital Public Services)

Rydym yn cefnogi llywodraeth Cymru i gweithredy safonau digidol yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru | Life Sciences Hub Wales

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gorff hyd braich o Lywodraeth Cymru. Rydym yn rhoi hwb i arloesi a chydweithio rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol ac academia - gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl, teuluoedd a busnesau ym mhob cwr o'r wlad.

Mwy o Wybodaeth →
image
Coleg Sir Gar

Ysbrydoli Dysgwyr, Cyflawni Potensial, Ennill Rhagoriaeth

Mwy o Wybodaeth →
image
Ryland

Asiantaeth Ddylunio UX

Mwy o Wybodaeth →
image
Mission Gallery

Oriel gelf gweledol a chymhwysol yn Abertawe.

Mwy o Wybodaeth →
image
South Wales Fire and Rescue Service

Gwneud De Cymru’n Ddiogelach drwy leihau Risg.

Mwy o Wybodaeth →
image
Bectu /CULT Cymru

Mae CULT Cymru yn rhaglen ar y cyd rhwng yr undebau yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr diwydiant, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Orchard Media & Events

Mae Orchard yn ganolfan greadigol a strategol flaenllaw yng nghanol Caerdydd, gyda'r nod o ddod â syniadau'n fyw.

Mwy o Wybodaeth →
image
Bowel Cancer UK

Curo canser y coluddion gyda'n gilydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Bowel Cancer UK

Bowel Cancer UK yw'r brif elusen canser y coluddion yng ngwledydd Prydain

Mwy o Wybodaeth →
image
RNIB

Ni yw’r Royal National Institute of Blind People (RNIB) ac rydym yma er mwyn pawb a effeithir gan golled golwg. Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, sydd yn cefnogi bron i ddwy filiwn o bobl yn y DU sy’n byw gyda cholled golwg.

Mwy o Wybodaeth →
image
CITB

CITB yw bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer y sector adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru. Ein gwaith yw helpu'r diwydCITB yw bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer y sector adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru. Ein gwaith yw helpu'r diwydiant adeiladu i ddenu talent a chefnogi datblygiad sgiliau, er mwyn creu Prydain well.iant adeiladu i ddenu talent a chefnogi datblygiad sgiliau, er mwyn creu Prydain well.

Mwy o Wybodaeth →
image
Banc Bwyd Arfon

Arfon Foodbank exists to help people who face food insecurity and financial hardship in Arfon.

Mwy o Wybodaeth →
image
Estyn

Estyn yw arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Christian Aid

Rydym yn ceisio dileu tlodi eithafol drwy fynd i’r afael â’i achosion sylfaenol. Ynghyd â phobl sy’n byw mewn tlodi, rydym yn mwyhau ein lleisiau i ddweud y gwir wrth rym a chreu newid parhaol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Basis Ltd

Ymgynghoriaeth rheoli

Mwy o Wybodaeth →
image
Mentrau Iaith Cymru

Hoffwn hysbysebu swydd o fen y Mentrau Iaith

Mwy o Wybodaeth →
image
e-sgol (Cyngor Sir Ceredigion)

e-sgol (a weithredir drwy Gyngor Sir Ceredigion)

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Caerdydd

Cyfarwyddwr, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Prifysgol Caerdydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Meithrinfa Cymraeg, sydd yn rhoi gofal i blant tan iddynt gychwyn ysgol.

Mwy o Wybodaeth →
image
National Theatre Wales

Rydyn ni’n creu theatr yn ei ystyr ehangaf: siwrnai sy’n ein cysylltu ni â’n gilydd ac yn ein cwestiynu. Mae’n mynnu ein sylw, yn ein pryfocio a’n procio, yn ein rhyfeddu a’n boddhau.

Mwy o Wybodaeth →
image
Kaplan

Hoffwn osod hysbyseb ar eich gwefan am rôl Cyfieithydd Cymraeg i weithio i Kaplan

Mwy o Wybodaeth →
image
Citizens Advice

Rydyn ni'n rhoi'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i'w ffordd ymlaen - pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem. Mae ein rhwydwaith o elusennau yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol, am ddim.

Mwy o Wybodaeth →
image
UCAC

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Community Catalysts CIC

Mae'r Cwmni Buddiannau Cymunedol Community Catalysts yn fenter gymdeithasol brysur sy'n ymdrechu'n galed i adlewyrchu ei enw.

Mwy o Wybodaeth →
image
Valuation Office Agency

Arweinydd Cyflawni Recriwtio

Mwy o Wybodaeth →
image
Climate Cymru

Mae Climate Cymru yn rhwydwaith gweithgar o bron i 300 o sefydliadau o bob sector yn y gymdeithas Gymreig, a mudiad o dros 13,000 o unigolion o bob rhan o Gymru, sy’n pryderu am newid hinsawdd. Mae ein rhwydweithiau yn rhychwantu pob cefndir, sector, a chornel o Gymru ac rydym yn eich gwahodd chi i ymuno â ni hefyd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Hwb Caernarfon

<hyweltrewyn@hwbcaernarfon.cymru>

Mwy o Wybodaeth →
image
Ysgol Glan Morfa

Ysgol Gynradd Gymraeg yn Nwyrain Caerdydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Science Made Simple

Mae Science Made Simple yn gwmni allgymorth STEM arobryn gydag angerdd a chenhadaeth i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr. Rydym yn gwneud hyn drwy brosiectau ymgysylltu wedi'u hariannu, sioeau gwyddoniaeth a gweithdai ar gyfer ysgolion a gwyliau, a hyfforddiant i ymchwilwyr.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyfreithwyr Lloyd Evans & Hughes

Ffirm gyfreithiol yn Penygroes, Caernarfon

Mwy o Wybodaeth →
image
Nanhoron Farms Ltd

Menter newydd yn cynhyrchu a gwerthu cynnyrch wedi ei wneud o wellt Miscanthus ger Pwllheli yng Ngwynedd

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
WJEC

Gweinyddwr Recriwtio CBAC.

Mwy o Wybodaeth →
image
The Politics Project

Mae’r project gwleidyddiaeth yn gweithio gydag athrawon a gwleidyddion i helpu pobl ifanc dysgu ac ymgysylltu mewn gwleidyddiaeth a democratiaeth. Rydym ni yn sefydliad amhleidiol yn gweithio ledled y DU.

Mwy o Wybodaeth →
image
Popeth Cymraeg

Corff Arbenigol ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion

Mwy o Wybodaeth →
image
Popeth Cymraeg

Corff Arbenigol ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion

Mwy o Wybodaeth →
image
Grŵp Cynefin

Grŵp Cynefin yw'r unig gymdeithas dai sydd â chartrefi ym mhob un o chwe sir Gogled Cymru a golgedd Powys. Rydym yn berchen ar, ac yn rheoli bron i 4, 000 o gartrefi, gan gynnwys cynlluniau tai gofal ychwanegol ar gyfer pobl hŷn. Rydym yn falch o'n staff ymroddedig sy'n gweithio mewn amryw o ffyrdd i wella bywydau ein tenantiaid a'n cwsmeriaid, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w cymunedau.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Casnewydd

Galluogi defnyddio'r Gymraeg yng Nghasnewydd

Mwy o Wybodaeth →
image
GID

Gweirydd Prawf

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiwn Etholiadol / Electoral Commission

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y system etholiadol a sicrhau ei huniondeb.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter yr Eagles

Mae Menter yr Eagles yn Gymdeithas er Budd Cymunedol sydd wedi cael ei chreu gan bobl leol i sicrhau a diogelu dyfodol tafarn yr Eagles, Llanuwchllyn, a sicrhau ei bod yn parhau fel canolbwynt cymunedol er budd y gymuned leol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Clwb y Bont

Canolfan cymunedol Cymraeg yng Nghalon Pontypridd

Mwy o Wybodaeth →
image
Christian Aid

Sefydliad Datblygu Rhyngwladol

Mwy o Wybodaeth →
image
Y Madryn

Bwyty a lleoliad digwyddiadau

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Aelod Annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Cwmni Da

Cwmni Cynhyrchu Annibynol

Mwy o Wybodaeth →
image
Busnes cymru

darparu cefnogaeth busnes yng nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Conwy County Borough Council

Rheolwr Datblygu ac Ymgysylltu a Chymunedau

Mwy o Wybodaeth →
image
Adain

Prawf yw'r un yma

Mwy o Wybodaeth →
image
The Dragon Barmouth Ltd

Rheolwr Cynorthwyol y Theatr a’r Ganolfan Gymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cardiff and Vale College

Hyfforddwr Cyfrwng Cymraeg – Adran Cyfryngau Creadigol

Mwy o Wybodaeth →
image
Trivallis

Rydym ni’n gymdeithas tai gymunedol gydfuddiannol sy’n darparu cartrefi i 25,000 o bobl yn Rhondda Cynon Taf a Bae Caerdydd. Ein prif rôl yw darparu tai sy’n ddiogel, yn sicr ac yn fforddiadwy i’r bobl sydd fwyaf mewn angen. Fodd bynnag, rydym ni’n fwy na landlord. Rydym yn sefydliad sy’n eiddo i denantiaid ac sydd wedi’i angori’n lleol. Mae ein rôl datblygu cymunedol, adfywio cymunedol a lles unigol yn ganolog i’r hyn rydym ni’n ei wneud.

Mwy o Wybodaeth →
image
Promo Cymru

Rheolwr Cymorth Corfforaethol

Mwy o Wybodaeth →
image
Linc Cymru

Cymdeithas tai cymdeithasol

Mwy o Wybodaeth →
image
Swansea Council

Rheolwr Strategol Celf, Diwylliant a'r Diwydiannau Creadigol

Mwy o Wybodaeth →
image
Versus Arthritis

Mae dros 10 miliwn o bobl yn byw gydag arthritis. Mae hynny’n un o bob chwe pherson, gyda thros hanner o’r rheiny yn byw mewn poen bob dydd. Mae’r effaith yn anferthol wrth i’r cyflwr ymyrryd yn araf ar fywyd bob dydd. Ond eto, caiff arthritis yn aml ei ddiystyru fel rhan anochel o heneiddio neu ‘ddim ond ychydig o arthritis’. Nid ydy hyn yn iawn o gwbl. Mae Versus Arthritis yma i newid hyn.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithas sy'n cynrychioli ac yn hyrwyddo cyfieithwyr Gymraeg i/o'r Saesneg

Mwy o Wybodaeth →
image
Chapter Arts Centre

Mae Chapter yn lleoliad ar gyfer diwylliant a chelfyddydau cyfoes, sydd â’i wreiddiau yng Nghaerdydd, Cymru. Cafodd ei sefydlu gan artistiaid yn 1971 i ddathlu arbrofi a meddwl radical, ac rydyn ni wedi bod yn sbardun ar gyfer creadigrwydd a meddwl beirniadol byth ers hynny.

Mwy o Wybodaeth →
image
Dwr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru yw’r chweched o ran maint o blith cwmnïau dŵr a charthffosiaeth rheoledig Cymru a Lloegr. Mae’n gyfrifol am ddarparu cyflenwadau dŵr yfed o safon uchel ar gyfer dros 3 miliwn o bobl ac am symud, trin a gwaredu eu dŵr gwastraff yn effeithiol. Wrth wneud hynny mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf am y gost isaf bosibl.

Mwy o Wybodaeth →
image
Enhanced Healthcare

Mae Enhanced Healthcare yn ddarparwr staffio iechyd a gofal cymdeithasol arbenigol sy'n gweithredu ledled Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Mwy o Wybodaeth →
image
WELS3

NAMae Shelter Cymru yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei chael ar bobl.

Mwy o Wybodaeth →
image
Eleanor Appleton Productions

Cynhyrchu Digwyddiad a Phrofiad

Mwy o Wybodaeth →
image
Xplore! Science Discovery Centre

Xplore! wedi derbyn cyllid yn ddiweddar a fydd yn canolbwyntio ar adfywio ein canolfan fel rhan o arlwy ymwelwyr a thwristiaid Wrecsam. Mae gennym ni dargedau uchel i’w cyrraedd o ran ein nifer sy’n ein hôl ac rydym yn bwriadu penodi Cydlynydd Marchnata i’n helpu i godi ein proffil, cynyddu ymwybyddiaeth, gyrru nifer yr ymwelwyr, ac wrth wneud hynny cyfrannu at gynaliadwyedd ariannol y sefydliad.

Mwy o Wybodaeth →
image
Careers Wales Gyrfa Cymru (Career Choices Dewis Gyrfa)

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Rydym yn darparu cyfarwyddyd a hyfforddiant gyrfaoedd hanfodol, annibynnol, di-duedd a dwyeithog i bobl o bob oedran yng Nghymru, gan gynnwys y rhaglen Cymru’n Gweithio.

Mwy o Wybodaeth →
image
Brook

Elusen Iechyd Rhywiol a Meddwl

Mwy o Wybodaeth →
image
Brook Young People

171 / 5,000 Mae Brook yn elusen sy'n cefnogi pobl gyda'u hiechyd a'u lles rhywiol. Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i gefnogi ein cenhadaeth o helpu pobl i fyw bywydau iachach.

Mwy o Wybodaeth →
image
Caban Cynfi

Hwb cymunedol i bobl Deiniolen a’r ardal

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Mon

Mae Menter Môn yn fenter di elw sydd yn gwireddu cynlluniau led led Cymru gyda phwyslais ar Ynys Môn a Gwynedd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cardiff City

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yw elusen swyddogol y clwb. Rydym ni’n defnyddio ysbrydoliaeth Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid bywydau a thrawsnewid cymunedau.

Mwy o Wybodaeth →