image
Cymdeithas Cludiant Cymunedol | Community Transport Association

Mae Cymdeithas Cludiant Cymru yn elusen genedlaethol ac yn cynrychioli a chefnogi darparwyr cludiant cymunedol: Mae miloedd o elusenau lleol a grwpiau cymunedol ar draws y DU sydd oll yn darpari gwasanaethau cludiant sy’n ateb amcan gymdeithasol a llesianl cymunedol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Merthyr

Hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg ar lefel gymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Method4

We love using technology to do amazing things. We’re here to make sense of complexity, to create brilliant, well designed solutions that make things easier, and to provide all the support we can.

Mwy o Wybodaeth →
image
Excell Supply

Darparwr Blaenllow o Weithwyr Addysg Ar Draws Gogledd Cymru, Caer a Glannau'r Cilgwri

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymru Masnach Deg | Fair Trade Wales

Mudiad cenedlaethol yw Cymru Masnach Deg ar gyfer addysg Masnach Deg, polisïau, caffaeliad, cefnogaeth ac ymgyrchoedd yng Nghymru, gwlad Masnach Deg cyntaf y byd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Boom Cymru

Mae Gr?p Boom yn un o gwmnïau cynhyrchu mwyaf Cymru. Sefydlwyd ni yn 1994, ac mae’r cwmni bellach yn cynhyrchu dros 400 awr o gynnwys aml-genre yn flynyddol i S4C, BBC, ITV a C5

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynnal Cymru | Sustain Wales

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading organisation for Sustainable Development in Wales.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cwmni Da

Cwmni Teledu annibynnol

Mwy o Wybodaeth →
image
Frân Wen

Cwmni theatr i blant a phobl ifanc.

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Bangor | Bangor University

Mae Prifysgol Bangor yn hen sefydliad a ddathlodd ei chanmlwyddiant a chwarter yn 2009 ac mae ganddi enw da yn rhyngwladol am ansawdd ei haddysg a’i hymchwil.

Mwy o Wybodaeth →
image
Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru | NWFRS

Cyflawni holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau Awdurdod Tân yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau priodol

Mwy o Wybodaeth →
image
Galeri Caernarfon

Mae Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon Cyf gynt) yn fenter gymunedol ddi-elw sy'n gweithredu fel Ymddiriedolaeth Datblygu.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn hyrwyddo ac annog gweithgaredd cerddorol ymysg plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn.

Mwy o Wybodaeth →
image
Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol De Cymru | University of South Wales

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai

Mwy o Wybodaeth →
image
Urdd Gobaith Cymru

Ein nod yw sicrhau cyfleoedd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i holl ieuenctid Cymru, gan eu helpu i ddatblygu’n unigolion cyflawn a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol, rydym yn ysbrydoli, yn arwain ac yn ariannu treftadaeth y DU.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl.

Mwy o Wybodaeth →
image
Open University

Fel darparwr dysgu o bell, mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed yn fwy o bobl a all gael budd o astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Elan Links

Mae gan Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr gweledigaeth glir i “warchod treftadaeth unigryw ac amrywiol tra’n gwella’n arwyddocaol canlyniadau i bobl a chymunedau yn y tymor hir”.

Mwy o Wybodaeth →
image
Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Sir Gar | Carmarthenshire County Council

Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne-orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n darparu gwasanaethau ar draws sir wledig i boblogaeth o ryw 184,000 (Cyfrifiad 2011). Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig, o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol, sy'n cynrychioli 58 Ward Etholiadol. Maent fel arfer yn cwrdd ar ffurf Cyngor bob mis.

Mwy o Wybodaeth →
image
Newydd

Cymdeithas tai elusennol yw Newydd sy’n cynnig bron i 3,000 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u gwerthu i bobl lle mae eu hangen fwyaf yng Nghanolbarth a De Cymru. Yn syml, gweledigaeth Newydd yw darparu cymunedau fforddiadwy a chynaliadwy gyda gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Mwy o Wybodaeth →
image
Coleg Gwent

Rheolwr Cynorthwyol - Recriwtio a Gweithrediadau

Mwy o Wybodaeth →
image
RNIB

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall

Mwy o Wybodaeth →
image
Action for Children

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud beth sy'n iawn, beth sydd ei angen a beth sy'n gweithio i blant ledled y DU. Bob blwyddyn, mae ein tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Mwy o Wybodaeth →
image
WCADA

Mae WCADA yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig. Wedi sefydlu yn 1979, mae WCADA wedi bod yn darparu gwasanaethau llydan i’n gymunedau rhwng Abertawe, Castell-Nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Abertawe

Yn hyrwyddo'r Gymraeg yn lleol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor y Gweithlu Addysg | Education Workforce Council

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, gan gynnwys athrawon a staff cymorth mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes dysgu yn y gweithle.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Gorllewin Sir Gar

Hybu'r iaith Gymraeg yn lleol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas Ddysgedig Cymru | Learned Society of Wales

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwy o Wybodaeth →
image
The Open University in Wales

Y Brifysgol Agored yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch.

Mwy o Wybodaeth →
image
Citizens Advice | Cyngor ar Bopeth

Rydym ni'n darparu cyngor am ddim, annibynnol, cyfrinachol a di-duedd i bawb ar eu hawliau a chyfrifoldebau.

Mwy o Wybodaeth →
image
Factual Fast Track Wales | Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

a reputation building development programme to hot house and fast track talented, creative and established producers to be highly effective series producers, executive producers or development execs.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaethau Yswiriant FUW Insurance Services

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn is-gwmni o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), a sefydlwyd ym 1955 i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau pawb sy'n cael incwm - yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol - o amaethyddiaeth yng Nghymru yn ogystal â chefnogi bywyd, diwylliant a busnes gwledig.

Mwy o Wybodaeth →
image
HEFCW

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - CCAUC – yw’r corff cyhoeddus sy’n gweithredu rhwng prifysgolion a Llywodraeth Cymru. Rydym yn rheoleiddio lefelau ffioedd darparwyr addysg uwch, sicrhau bod fframwaith yn ei le ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch, a chraffu ar berfformiad prifysgolion.

Mwy o Wybodaeth →
image
Iechyd Cyhoeddus I Cymru Public Health Wales

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r asiantaeth iechyd cyhoeddus cenedlaethol yng Nghymru. Ni'n gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Ombwdsmon Cymru | Ombudsman Wales

Trwy ymchwilio i gwynion, rydym yn anelu at osod pethau'n iawn ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a chyfrannu at wella darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus a safonau ym mywyd cyhoeddus.

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru | Older People's Commissioner Wales

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau.

Mwy o Wybodaeth →
image
National Lottery Heritage Fund

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r cyllidwr treftadaeth ymroddedig mwyaf yn y DU. Credwn fod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dod â phobl ynghyd, yn ysbrydoli balchder mewn cymunedau ac yn hybu buddsoddiad mewn economïau lleol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Casnewydd

Galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio drwy'r iaith Gymraeg.

Mwy o Wybodaeth →
image
Coleg Pen y Bont | Bridgend College

O dechreuad tawel hyd 2019 TES Coleg AB y Flwyddyn a 'Double Ardderchog' coleg cynhwysol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Conwy

Mae Menter Iaith Conwy yn un o’r 22 Menter Iaith sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales

Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Ty'r Cwmniau I Companies House

Ty’r Cwmnïau gan gefnogi dechrau, bywyd a diwedd cwmni.

Mwy o Wybodaeth →
image
Arad Goch

darparu theatr Gymraeg a Chymreig o’r safon uchaf a hynny, yn bennaf, i blant a phobl ifanc.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen, Mynwy

Mae Menter BGTM yn gweithio yn y gymuned leol mewn llawer o ffyrdd I greu cyfleoedd I bobl ddefnyddio’r Gymraeg

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwe Cambrian

Mae Gwe Cambrian Web yn gwmni marchnata digidol

Mwy o Wybodaeth →
image
A

Llywodraeth Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynnal

darparu gwasanaethau cefnogi TGCh

Mwy o Wybodaeth →
image
Federation of Small Businesses (FSB)

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau busnes hanfodol i'n haelodau gan gynnwys cyngor, arbenigedd ariannol, cefnogaeth a llais pwerus a glywir gan y Llywodraeth.

Mwy o Wybodaeth →
image
Y Lolfa

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Mwy o Wybodaeth →
image
Banc Datblygu Cymru I Development Bank of Wales

unlock potential in the economy of Wales by increasing the provision of sustainable, effective finance in the market.

Mwy o Wybodaeth →
image
Equal Education

Rydym yn gwmni recriwtio a hyfforddi addysg sy'n gweithio gydag ysgolion ledled De Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Meddyg Care

Meddyg Care specialises in dementia care

Mwy o Wybodaeth →
image
Nestlings Nursery

Meithrinfa Dwyieithog yng Nghanol Caerdydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Parc Gwyddonaeth Menai / M-SParc

M-SParc is Wales' first dedicated science park, helping house and grow companies in the low carbon, energy and environment and ICT sectors. Careers with M-SParc offer an amazing opportunity to support economic growth and innovation in the region.

Mwy o Wybodaeth →
image
C.Ff.I Cymru Wales YFC

Cefnogi pobl ifanc i ddyfod yn unigolion llwyddiannus. Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cardiff University Students' Union

Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (UMPC) weledigaeth o weithio â phob myfyriwr Caerdydd er mwyn gwella’u profiad yn y Brifysgol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Tref Aberystwyth

Clerc dan hyfforddiant/Dirprwy Glerc

Mwy o Wybodaeth →
image
Equinox

Asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy'n darparu ymgyrchoedd deallus, cynaliadwy sydd wrth fodd ein cleientiaid.

Mwy o Wybodaeth →
image
Senedd Cymru

Grŵp Senedd Plaid Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas o bobl sy'n ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg a chymunedau Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Swyddfa Comsiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Mind Cymru

Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl

Mwy o Wybodaeth →
image
Office of the Future Generations Commissioner for Wales

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i Thîm yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac yn asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tim Gwasanaeth Cefnogol

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwynedd Council

Cymhorthydd Gweinyddol

Mwy o Wybodaeth →
image
Basis Ltd

Rydym yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i fynd i'r afael â phroblemau blêr. Fe wnaethon ni arloesi yn y defnydd o Agile fel ffordd o drawsnewid gwasanaethau yn y sector cyhoeddus. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi helpu cannoedd o wasanaethau i wella canlyniadau i bobl go iawn, yn gyflym.

Mwy o Wybodaeth →
image
The Social Element

Cyflwyno gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol i'n cleientiaid ledled y DU a'r UD

Mwy o Wybodaeth →
image
Welsh Local Government Association

Cefnogi Llywodraeth Leol a diogelu democratiaeth leol yng Nghymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Dinefwr

Menter Iaith ac Asiantaeth Datblygu Cymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Welsh National Opera

Mae WNO yn cyflogi dros 250 o bobl yn amrywio o artistiaid, crefftwyr, technegwyr a gweinyddwyr - i gyd wedi eu lleoli yn ein cartref modern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth →
image
St David's Hall

Neuadd Dewi Sant, Neuadd Gyngerdd Cymru, ariennir a rheolir gan Gyngor Caerdydd

Mwy o Wybodaeth →
image
Land Workers Alliance

Rydym yn undeb o ffermwyr, cynhyrchwyr, coedwigwyr a phobl sy’n gweithio ar y tir sydd â’r nod o wella bywoliaeth ein haelodau a chreu gwell system o ddefnyddio bwyd a’r tir i bawb.

Mwy o Wybodaeth →
image
DARLUN

Cwmni Cynhyrchu Teledu a Chyfryngau Digidol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr cymunedol mwyaf yn y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU.

Mwy o Wybodaeth →
image
Isle of Anglesey County Council

Cyngor Sir Ynys Môn yw corff llywodraethu sir Ynys Môn, un o ardaloedd awdurdod unedol Cymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymru Versus Arthritis

Mae Cymru yn Erbyn Arthritis yma i sicrhau bod pobl ag arthritis yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fyw'n dda gyda'u cyflwr, yn ogystal â sicrhau bod anghenion pobl ag arthritis yn flaenoriaeth gyda llunwyr polisi yng Nghymru.

Mwy o Wybodaeth →
image
Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd

Y cartref sefydliadol ar gyfer datblygu a rhannu arferion dysgu ac addysgu ysbrydoledig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Four Cymru

Rydym yn un o’r asiantaethau cyfathrebu dwyieithog fwyaf creadigol ac amlddisgyblaethol yng Nghymru gan arbenigo mewn brandio a chynllunio, cysylltiadau cyhoeddus , marchnata, cyfryngau digidol, materion cyhoeddus a rheoli digwyddiadau ac wedi ennill gwobrau am wneud hynny.

Mwy o Wybodaeth →
image
Hybu Cig Cymru

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru. Ei genhadaeth yw rhoi cymorth i ddatblygu diwydiant cig coch yng Nghymru sy’n broffidiol, effeithlon, cynaliadwy ac arloesol ac sy’n ymateb yn gystadleuol i dueddiadau newidiol y farchnad.

Mwy o Wybodaeth →
image
2wish

Rheolwr Cyllid a Gweinyddiaeth

Mwy o Wybodaeth →
image
Theatr na nÓg

Recriwtion Rheolydd Cyffredinol i Theatr na nÓg

Mwy o Wybodaeth →
image
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Caerdydd / Cardiff University

Prifysgol Caerdydd / Cardiff University

Mwy o Wybodaeth →
image
Awen Cultural Trust

Cydlynydd Llywodraethu a Phrosiectau Vacancy

Mwy o Wybodaeth →
image
North Wales Law Centre Steering Group

Rydym yn sefydliad corfforedig elusennol (rhif cofrestredig 1197787) wedi’i arwain gan ein hymddiriedolwyr. Gyda’n gilydd, rydyn ni am weld canolfan gyfraith yn cael ei datblygu yng Ngogledd Cymru ac rydyn ni wedi rhoi ein hamser a’n hadnoddau i lywio datblygiad y ganolfan honno. Rydym yn awyddus i gydweithio gyda sefydliadau eraill ac i drafod sut y medrai canolfan gyfreithiol gefnogi eu gwaith.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Mwy o Wybodaeth →
image
Newsquest

Cyhoeddwr newyddion cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Sir Fynwy Monmouthshire County Council

Cyngor Sir Fynwy / Monmouthshire County Council

Mwy o Wybodaeth →
image
Wales Millennium Centre

Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl gyfan.

Mwy o Wybodaeth →
image
Data Cymru

Cafodd Data Cymru ei sefydlu yn 2001 fel cwmni llywodraeth leol perchnogaeth lwyr i weithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru ac ar ei rhan ar faterion data ac ystadegau. Rydym yn gyfrifol am gasglu, coladu, dadansoddi a lledaenu amrediad eang o ddata i gefnogi llywodraeth leol. Cynigiwn gyngor, hyfforddiant ac arweiniad am ystod o bynciau mewn perthynas â defnyddio data.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cwmni Egino Cyf

Cwmni Datblygu sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru sy'n ceisio ail ddatblygu gyn-pwerdy niwcliair Trawsfynydd i greu swyddi cynaliadwy a hyrwyddo adfywiad economaidd a chymdeithasol gre

Mwy o Wybodaeth →