Swydd:
Cydlynydd Ymgysylltu â Gweithrediadau
Lleoliad:
Y Drenewydd, Powys
Cyflog:
i'w drafod
Cyfeirnod:
20240517BF3
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Business in Focus

Y Contract

Bydd Business in Focus yn cyflenwi gwasanaeth, a ariennir gan Lywodraeth y DU trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF).

Mae’r Hwb Busnes yn canolbwyntio ar ddarparu ystod eang o gyngor i bobl ifanc a busnesau newydd trwy amryw ddulliau, gan gynnwys cymorth digidol, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.

 

Y Rôl

Mae’r Swyddog Ymgysylltu yn rhan o Dîm y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn cyflenwi rhaglen hygyrch ac arloesol o weithgareddau ymgysylltu ac allgymorth ar gyfer grŵp amrywiol o gleientiaid.
Mae’r rôl yn hyrwyddo datblygiad syniadau entrepreneuraidd ac yn ysgogi cyfranogwyr i ymgysylltu â’r gwasanaeth, i alluogi pobl i wireddu uchelgeisiau entrepreneuraidd, trwy ystod amrywiol o ddulliau ymgysylltu digidol ac wyneb yn wyneb a gydlynir ar lefel ranbarthol, e.e. cyflenwi modiwlau i uwchsgilio a chodi ymwybyddiaeth, a digwyddiadau allgymorth, e.e. arddangosfeydd gyrfaoedd, mewn cydweithrediad â phobl ifanc sydd wedi hen sefydlu hunain ynghyd ag ecosystemau a rhanddeiliaid entrepreneuraidd.
Mae’r rôl yn cyflenwi a/neu’n hwyluso cymorth cofleidiol i gleientiaid, yn galluogi portffolio amrywiol o gleientiaid i oresgyn rhwystrau a chael profiad teg i’w galluogi i wireddu eu huchelgeisiau entrepreneuraidd. Mae’r rôl yn gweithio’n agos a chydweithwyr mewnol i gefnogi cleientiaid i fynd ymlaen trwy’r gwasanaeth, fel y bo’n briodol.

 

Y Cyfrifoldebau

 1. Mynychu digwyddiadau marchnata ac ymgysylltu, e.e. ffeiriau gyrfaoedd, arddangosfeydd busnes, digwyddiadau rhwydweithio, digwyddiadau i randdeiliaid, a gweithgareddau perthnasol eraill, i hyrwyddo’r gwasanaeth a chyflenwi DPAau (KPIs) cleientiaid yng nghyswllt ymgysylltu.
 2. Cyflenwi gweithdai penodedig a chyfranogi mewn gweminarau/seminarau eraill sy’n denu ac yn ymgysylltu cleientiaid â datblygu syniadau entrepreneuraidd, hunangyflogaeth a dechrau busnes, e.e Dechrau Eich Busnes Eich Hun, hyrwyddo gwasanaethau cymorth busnes sydd ar gael. Ymgymryd â’r gwasanaethau hyn mewn modd proffesiynol a gwybodus gan ddefnyddio’r deunyddiau hyfforddi cytunedig.
 3. Llunio a chytuno ar gynllun gweithredu i gefnogi cleientiaid a neilltuwyd i oresgyn rhwystrau o ran cyflawni nodau entrepreneuraidd. Cydlynu a darparu cymorth ychwanegol i ddiwallu anghenion cleientiaid. Hwyluso’r cyfnod trosglwyddo pan fydd cleientiaid yn mynd ymlaen ac yn cael eu cyfeirio at gynghorydd, a/neu randdeiliad 3ydd parti. Dangos tystiolaeth yn y gwaith papur angenrheidiol, mewn cydsyniad â gofynion contractiol a threfniadau gweithredu.
 4. Meithrin a chynnal ymgysylltiad â rhwydwaith effeithiol a strwythuredig o randdeiliaid i greu arweinwyr yn ôl y proffil yng nghyswllt DPAau ymgysylltu, ac ar gyfer cyfeirio cleientiaid ymlaen a’u cefnogi. Sicrhau bod y rhwydwaith yn cynnwys amrywiaeth eang o randdeiliaid o’r sector cyhoeddus, e.e. Gyrfa Cymru, Twf Swyddi Cymru, Sefydliadau Addysg Uwch/Addysg Bellach, yn ogystal ag o’r Ecosystem ehangach, o’r sectorau preifat a’r trydydd sector.
 5. Mewn cydweithrediad â Rheolwr yr Hwb, cyfrannu tuag at sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol o entrepreneuriaid, wedi’u cysylltu ar hyd a lled y rhanbarth. Annog cleientiaid i ymgysylltu â grwpiau/rhwydweithiau yn y gymuned leol ac ar-lein i annog rhwydwaith cefnogi rhwng entrepreneuriaid sy’n denu cyfranogwyr i gymryd rhan yn rheolaidd ac mewn modd ystyrlon.
 6. Cyflenwi gweithgareddau trwy amrywiaeth eang o ddulliau; digidol, e.e. gweminarau ar blatfformau digidol priodol, cyfarfodydd un i un a gyda nifer o gleientiaid ar yr un pryd, yn ogystal â chyflwyno wyneb yn wyneb. Ymgymryd â’r gweithgareddau hyn mewn modd proffesiynol a gwybodus gan ddefnyddio’r deunyddiau cyflenwi cytunedig.
 7. Ymgymryd â rheoli data cleientiaid mewn modd cywir gan sicrhau y caiff yr holl weithgaredd ei gofnodi ar systemau digidol penodedig, ynghyd â darparu tystiolaeth o ganlyniadau ymyriadau a’u dogfennu mewn cydsyniad â’r gofynion.
 8. Cynnal ymgysylltiad effeithiol â chleientiaid, cydweithwyr a rhanddeiliaid ar lefel leol/ranbarthol i hyrwyddo’r gwasanaeth, gan sicrhau rhwydwaith atgyfeirio effeithiol.
 9. Cynnal gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael gan y sector cyhoeddus a’r sector preifat i BBaCh yn y rhanbarth.
 10. Mynd ati mewn modd rhagweithiol i ganfod cleientiaid â chanlyniadau llwyddiannus ar gyfer astudiaethau achos at ddibenion marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i hyrwyddo’r gwasanaeth.
 11. Ymgymryd â dyletswyddau yn ôl safon uchel o wasanaeth i gwsmeriaid mewn modd proffesiynol ac amserol.
 12. Cefnogi eich Rheolwr Llinell trwy ganfod a llunio argymhellion ar gyfer gwelliant parhaus, e.e gweithdrefnau, systemau gweithio. Mynd ati mewn modd rhagweithiol i rannu gwybodaeth â rheolwyr i ddatblygu dulliau ymgysylltu, cysylltu a darpariaeth gwasanaeth.
 13. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n rhesymol ofynnol gan y Rheolwr Llinell neu’r Rheolwr Prosiect.

 

 

Manyleb y Person

 

Gofynion

Hanfodol

Dymunol

Addysg a Hyfforddiant

 

 

Cymhwyster hyfforddi, e.e. PTLLS, Hyfforddi’r Hyfforddwr NEU

gymhwyster Hyfforddi/Mentora NEU

ILM Lefel 3 mewn Menter ac Entrepreneuriaeth  

 

Profiad a Gwybodaeth

 

 

Cyflenwi cyngor busnes* i bortffolio amrywiol o fusnesau/entrepreneuriaid newydd NEU

Profiad sylweddol o weithio mewn gwasanaethau a oedd yn darparu cymorth busnes* AC yn uniongyrchol â chleientiaid** NEU

Mewn diwydiant a oedd yn darparu cymorth busnes***.

(* = diffinnir “cymorth busnes” fel: gwasanaethau cymorth i’r cyhoedd, fel Busnes Cymru, Cyngor ar Bopeth, neu gan wasanaethau preifat, fel y rheiny ym maes cyfrifyddiaeth, y gyfraith, yswiriant.

** - diffinnir “yn uniongyrchol â chleientiaid” fel: Siarad â chleientiaid yn uniongyrchol, dros y ffôn, ar-lein, neu’n bersonol.

*** - diffinnir “cymorth busnes”: fel: Cynghori gwahanol fusnesau ynghylch amrywiaeth o faterion yng nghyswllt busnes, gyda chanlyniadau o ran y modd y mae’r cyngor a roddwyd wedi cyfrannu at sicrhau eu bod yn gwella a/neu amcanion busnes eraill).

 

Profiad o gyflwyno ar-lein a/neu wyneb yn wyneb i grwpiau amrywiol.

 

Dealltwriaeth o wahaniaethau lleol / rhanbarthol o ran economi Cymru

 

Ymwybyddiaeth a gwybodaeth am y cymorth busnes cyffredinol sydd ar gael gan y sectorau cyhoeddus a phreifat.

 

Sgiliau a Chymwyseddau

 

 

Sefydlu a chynnal rhwydwaith effeithiol o gysylltiadau yn unol â’r strategaeth ranbarthol ac amcanion perfformiad

 

Yn effeithiol wrth bennu blaenoriaethau, cynllunio amser, trefnu llwythi gwaith er mwyn sicrhau canlyniadau, amcanion a cherrig milltir ar gyfer eich hun.

 

Cyfathrebu - llafar: Yn addasu’r arddull a’r manylion yn ôl y gynulleidfa. Y gallu i ryngweithio â phobl mewn modd effeithiol; y gallu i ddarbwyllo a dylanwadu ar bobl ar bob lefel; yn egluro/cyflwyno gwybodaeth mewn modd cryno a rhesymegol.

 

Cyfathrebu - ysgrifenedig; Yn addasu’r arddull a’r manylion yn ôl y gynulleidfa. Yn cyflwyno gwybodaeth mewn modd cywir, cryno a rhesymegol.

 

Gwasanaeth Cwsmeriaid - Yn gweithio a chydweithredu ag eraill mewn modd effeithiol, yn gallu canfod anghenion a chyflenwi atebion ymarferol, yn rheoli disgwyliadau, yn addasu dulliau gweithio unigol yn ôl gwahanol sefyllfaoedd.

 

Dysgu/Gwella - yn mynd ati mewn modd rhagweithiol i geisio gwybodaeth, yn dysgu o gamgymeriadau ac yn hyrwyddo adborth adeiladol.

 

Yn gallu gweithio mewn modd effeithiol a chynhyrchiol o dan bwysau, yn addasu yn ôl amgylchiadau.

 

Sefydlu a chynnal rhwydwaith effeithiol o gysylltiadau yn unol â’r strategaeth ranbarthol ac amcanion perfformiad.

 

Yn effeithiol wrth bennu blaenoriaethau, cynllunio amser, trefnu llwythi gwaith er mwyn sicrhau canlyniadau, amcanion a cherrig milltir ar gyfer eich hun.

 

Yn gweithredu gyda lefel uchel o uniondeb, yn amddiffyn cyfle cyfartal ac yn arwain trwy esiampl i gynnal moeseg a gwerthoedd y sefydliad.

 

Yn dra phrofiadol mewn defnyddio platfformau digidol, ac yn meddu ar sgiliau TG cryf, e.e. Microsoft Office/365.

 

Mae bod yn siaradwr Cymraeg yn ddymunol iawn bob amser a gall fod yn hanfodol mewn rhai amgylchiadau, yn amodol ar y galluoedd sydd ar gael ar y pryd o ran adnoddau. (DS: Bydd pob swydd wag yn nodi p’un a yw’r Gymraeg yn ddymunol iawn neu’n hanfodol, a chaiff ceisiadau eu hystyried fesul achos.)

 

Trwydded yrru ddilys ar gyfer y DU a’r defnydd o gerbyd i allu teithio o fewn y rhanbarth yn rheolaidd i gyflawni dyletswyddau, e.e. mynychu digwyddiadau, cyfarfodydd.

 

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

 • Hyrwyddo’r cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy’r cymorth busnes a ddarperir i gleientiaid.
 • Cynnal ymwybyddiaeth, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus cyfredol yng nghyswllt materion yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth a sut i gyflenwi gwasanaeth cynhwysol i bob cleient.
 • Cyflenwi gwasanaeth cynhwysol yn unol â gwerthoedd a gofynion contractiol Business in Focus.

 

Hyrwyddo’r cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy’r cymorth busnes a ddarperir i gleientiaid.
Cynnal ymwybyddiaeth, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus cyfredol yng nghyswllt materion yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth a sut i gyflenwi gwasanaeth cynhwysol i bob cleient.
Cyflenwi gwasanaeth cynhwysol yn unol â gwerthoedd a gofynion contractiol Business in Focus.

Mae’r uchod yn ddiffiniad bras o gyfrifoldebau’r swydd. Nid yw’n ystyried pob agwedd ar y swydd y bydd gofyn efallai i ddeiliaid y swydd ei chyflawni. Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y caiff oriau gweithio deiliad y swydd eu penderfynu yn ôl gofynion y busnes.

Mae Business in Focus yn ymroi i hyrwyddo’r Gymraeg ar gyfer aelodau staff a dysgwyr, ac er na chaiff ei hystyried yn faen prawf hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.

I ymgeisio, anfonwch eich CV at  Recruitment@businessinfocus.co.uk gan nodi teitl y swydd fel testun y neges.