Rhoi ‘Kickstart’ i dy gwmni

Rhoi ‘Kickstart’ i dy gwmni 

Mae Cynllun Kickstart a gafodd ei lansio gan Lywodraeth y DU y llynedd yn un cynllun sydd ar gael i gynorthwyo busnesau sy’n creu swyddi newydd i bobl ifanc.

Ydych hi wedi clywed am Gynllun Kickstart ond ddim yn siwr os beth yw’r manteision ac os yw’n rhywbeth y dylai eich busnes chi fod yn rhan ohono? Wel, rydym ni wedi casglu gwybodaeth allweddol ar eich rhan felly darllenwch ymlaen i ddysgu mwy!

Beth yw Cynllun Kickstart?

Gallwch ddefnyddio Cynllun Kickstart er mwyn cael cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd ar gyfer pobl ifanc sy’n hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

  • Mae’r cynllun ar gyfer swyddi newydd i bobl ifanc 16-24 oed. Ni all y swyddi yma gymryd lle swyddi sydd wedi eu colli’n barod nac achosi i staff presennol gael eu diswyddo neu leihau eu horiau neu tâl.
  • Mae’n rhaid cynnig gwaith am o leia 25 awr yr wythnos.
  • Mae’n rhaid i’r gwaith fod am gyfnod o 6 mis.
  • Gall gyflogwyr wasgaru dyddiad cychwyn y safleoedd gwaith hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Faint o arian sydd ar gael?

Mae’r cyllid sydd ar gael fel rhan o’r cynllun yn talu am:

  • Cyflog llawn yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn dibynnu ar oedran y cyfranogwr) am 25 awr yr wythnos dros 6 mis.
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol.
  • Cyfraniadau cofrestru awtomatig lleiaf y cyflogwr

Gall y cyflogwr gynnig cyflog uwch a mwy o oriau, ond ni fydd y cynllun yn talu am y gost ychwanegol. Mae cyllid pellach hefyd ar gael ar gyfer hyfforddiant a chefnogaeth fel y gall pobl ifanc sydd ar y cynllun gael swydd yn y dyfodol.

Pwy all wneud cais?

Y peth cyntaf y byddech chi'n sylwi arno o bosib yw bod Cynllun Kickstart yn agored i gwmnïau neu sefydliadau sy'n gallu cynnig lleiafswm o 30 lleoliad yn unig. Fodd bynnag, os nad ydych chi’n gallu creu 30 swydd newydd, mae’n bosib i chi bartneriaethu gyda sefydliadau a busnesau eraill yn eich ardal drwy gysylltu â chynrychiolydd Cynllun Kickstart yng Nghymru:

Yng Nghymru, mae CGGC yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol na allant fel arall fod yn ddigon mawr i fod yn gymwys i gael mynediad at y cynllun.