Swydd:
Swyddog yr Iaith Gymraeg
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Competitive
Cyfeirnod:
SwyddleOfcom
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Ofcom

Pwrpas y Rôl

Bydd y swydd newydd hon yn cefnogi gwaith Uwch Gynghorydd yr Iaith Gymraeg i sicrhau bod Ofcom yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg (“Y Safonau”). Bydd yr unigolyn hwn yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi gweithgareddau iaith Gymraeg Ofcom, gan gynnwys ei ofynion cyfieithu a’i allbwn digidol, cyhoeddiadau a chyfathrebu.

 

Yr hyn y mae disgwyl i chi ei gyflawni yn y swydd

 

Dyma gyfrifoldebau’r rôl:

 

 • Rheoli gweinyddu a gofynion cyfieithu Ofcom
 • Cynorthwyo i gynnal a datblygu cynnwys gwe Ofcom yn Gymraeg
 • Cynorthwyo i reoli a datblygu allbwn Cymraeg Ofcom ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Cefnogi gwaith Polisi iaith Gymraeg Ofcom
 • Darparu cyfieithiadau Cymraeg byr pan fo angen
 • Dirprwyo ar ran Uwch Gynghorydd yr Iaith Gymraeg yn ôl yr angen
 • Cefnogi ymrwymiadau cyhoeddus proffil uchel Ofcom Cymru e.e. digwyddiadau rhanddeiliaid.

Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad hanfodol

Bydd gennych y canlynol:

 • Gwybodaeth dda o dirwedd Cymraeg y sector cyhoeddus yng Nghymru
 • Profiad o ddarparu cyfieithiadau syml o'r Saesneg i’r Gymraeg
 • Profiad o brawfddarllen neu olygu yn Gymraeg
 • Profiad a/neu ddealltwriaeth o gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Profiad a/neu ddealltwriaeth o gynhyrchu ar gyfer y we
 • Y gallu i weithio ar draws portffolio eang o faterion a meddu ar neu allu datblygu’n gyflym ddealltwriaeth dda o hyd a lled cyfrifoldebau iaith Gymraeg Ofcom.
 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o bwysigrwydd galluogi i bobl sy’n dymuno cyfathrebu ag Ofcom yn y Gymraeg yng Nghymru.
 • Mae gallu siarad Cymraeg yn hanfodol

Cymwysterau

 • Gradd neu gymhwyster tebyg yn y Gymraeg