Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg Newport £19,554 - £21,166 HP1051P Contract Tymor Penodol Cyngor Dinas Casnewydd | Newport City Council

Mae tim Polisi a Phartneriaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn awyddus i benodi Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg am gyfnod o 12 mis, i arwain gwaith y cyngor o ran hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd deiliad y swydd yn ymgysylltu a phobl ifanc, rhieni, y gymuned ehangach yn ogystal a gweithwyr proffesiynol a rhanddeiliaid allweddol ym mhob sector yng Nghasnewydd.


Mae'r rol yn gofyn am weithio mewn amrywiaeth o leoliadau yng Nghasnewydd gan gynnwys yn y Ganolfan Ddinesig a swyddfeydd rhanddeiliaid allweddol.


Mae'r swydd hon yn gyfle gwych i ddatblygu a chodi proffil ac ymwybyddiaeth am ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled Casnewydd yn ogystal a chyfrannu at ddatblygu strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg yng Nghyngor Dinas Casnewydd, Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ac addysg cyfrwng Cymraeg ledled y ddinas yn fwy cyffredinol.


I gyflawni'r rol hon bydd rhaid i chi feddu ar gymwysterau hyd at Lefel A, NVQ Lefel 3 neu gyfatebol ynghyd a phrofiad o ymgysylltu a grwpiau cymunedol, pobl ifanc a rhanddeiliaid; profiad o gasglu a dehongli data a phrofiad o weithio'n effeithiol ar sail partneriaeth. Bydd angen i chi hefyd feddu ar drwydded yrru a char i'w ddefnyddio.


Oherwydd natur y rol hon, mae'n rhaid i ymgeiswyr allu ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl. Caiff cyfweliadau am y swydd hon eu cynnal yn ddwyieithog.

Dyddiad Cau: 4/12/2019