Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Derbynnydd y Penwythnos Caernarfon £18,699.44 - £19,636.10 pro rata SwyddleSCH Parhaol Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Derbynnydd yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai

Adran: Plas Menai               Cyflog: £18,699.44 - £19,646.10

Oriau Gwaith: 08:30 – 17:00 – Sadwrn a Sul

Oherwydd natur y swydd mae gallu siarad Cymraeg yn cael ei ystyried yn hanfodol.

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac mae gennym ni fwy na 35 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau anturus a hyfforddi pobl i weithio yn yr awyr agored.                    

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad sy’n gwneud cynnydd da gyda manteision rhagorol i gyflogeion.

Beth fyddwch yn ei wneud

Yn y rôl brysur yma, bydd disgwyl i chi weithredu desg y Dderbynfa ym Mhlas Menai a delio â phob ymholiad gan gwsmeriaid a darparu cefnogaeth weinyddol i alluogi gweithredu’r Ganolfan yn effeithlon ac yn effeithiol. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ddelio â cheisiadau am gyrsiau, cyfleusterau, ystafelloedd cynadledda a llety’r Ganolfan, o’r ymholiad cychwynnol i gadarnhad  

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn gyfathrebwr rhagorol a bod gennych chi sgiliau cyfrifiadurol da a gwybodaeth am systemau archebu cyfrifiadurol. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad gweinyddol, derbynfa, ariannol a thrin arian a hefyd bydd gennych chi brofiad blaenorol o weithio yn y sector chwaraeon awyr agored mewn Canolfan Chwaraeon.

Beth sy’n digwydd nesaf: Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Am fwy o wybodaeth am y swydd, anfonwch e-bost i jobenquiries@sport.wales

Dyddiau cau: Hanner dydd, dydd Mawrth 12fed o Ragfyr    

 

Dyddiad dros dro ar gyfer y cyfweliad: Dydd Iau 19eg o Ragfyr