Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cyfieithydd Caerdydd, Rhyl, Aberystwyth NEU gweithio o adref. £22,182 SwyddleCYFWA Parhaol CGGC | WCVA

PAM GWEITHIO YN CGGC 

Fel cyflogwr, mae Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn cynnig nifer o fuddion megis cynllun gweithio hyblyg, pensiwn o 9% o’ch cyflog, a mynediad i raglen cymorth i weithwyr. Mae CGGC yn buddsoddi yn eu gweithwyr a’u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, wedi ymrwymo i dalu cyflog byw go iawn i staff, mae CGGC wedi eu gwbrwyo gyda’r achrediad Buddsoddi Mewn Pobl. 

Am y rôl 

Cyflog: £22,182 yn codi i £23,632 y flwyddyn yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus o 6 mis

Lleoliad: Caerdydd, Rhyl, Aberystwyth NEU gweithio o adref. 

Oriau:  Dyn ni'n cynnig 2 swydd, 1 llawn amser ac un 3 diwrnod yr wythnos

Disgrifiad: Fel cyfieithydd i CGGC byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu proffesiynol i staff CGGC o’r Saesneg i’r Gymraeg ac yn achlysurol o’r Gymraeg i’r Saesneg. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gwirio ddeunyddiau sydd wedi eu cyfieithu gan wasanaethau allanol.

Diwrnod cau: 4 Rhagfyr 2019

Cyfweliadau: 11 Rhagfyr 2019

I gael mwy o fanylion ffoniwch 029 2043 1741, anfonwch e-bost at HR@wcva.cymru 

Croesawir ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau yn Saesneg.