Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Partneriaeth Hyfforddi Cymru n/a Swyddle FFT Contract Tymor Penodol Factual Fast Track Wales | Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

Mae Cynllun Carlam Ffeithiol yn bartneriaeth hyfforddiant newydd ac arloesol i gyflymu datblygiad a thwf cynhyrchu teledu ffeithiol Cymreig. Caiff ei ariannu gan BBC Cymru Wales, Channel 4 ac S4C, a bydd yn cynnig cyfleoedd datblygu pwrpasol i gynhyrchwyr sydd â'r potensial i fod yn y genhedlaeth nesaf o bobl sy'n denu talent ac sy'n ennill busnes yng Nghymru. Bydd y cynllun hwn yn rhoi chwech o gynhyrchwyr dawnus, creadigol a sefydledig ar gwrs carlam, yn meithrin eu henw da ac yn cyflymu eu cynnydd tuag at fod yn gynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr ac uwch gynhyrchwyr datblygu hynod effeithiol. Bydd yn ennyn hyder ac yn hybu ansawdd, gan sicrhau bod cynnyrch ffeithiol yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i ffynnu. 

Mae'r Cynllun Carlam Ffeithiol wedi'i wreiddio yng Nghymru. Mae wedi ymrwymo i godi proffil talent cynhyrchu teledu ffeithiol yng Nghymru. I wneud cais, rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector ‘dim sgript' yng Nghymru - neu wedi ymrwymo i weithio yma. I ennill lle ar y rhaglen: 

. Bydd gennych gefndir cryf mewn cynhyrchu ffeithiol, a bydd gennych 3 blynedd o leiaf o brofiad yn eich swydd 

mewn amrywiaeth o allbynnau. – Byddwch yn elwa ar hyfforddiant gan y diwydiant, ymlyniadau byr gyda chynyrchiadau a darlledwyr, mentora, 

cefnogaeth un-i-un, a bod yn rhan o garfan o gynhyrchwyr nodedig. 

• Byddwch chi'n sefyll allan fel gwneuthurwr rhaglenni, bydd gennych hyder golygyddol a chreadigol a byddwch chi'n 

fodlon gwthio ffiniau a chymryd risgiau i herio rhagdybiaethau. Byddwch chi'n feddyliwr dyfeisgar a gwreiddiol, sydd wedi cyfrannu at greu sioeau sy'n torri tir newydd ac yn rhai mae cynulleidfaoedd a darlledwyr yn eu caru. . Byddwch yn frwd dros sicrhau bod amrywiaeth o leisiau yn cyrraedd ein sgriniau. 

Byddwch chi - neu mae gennych chi'r potensial i fod - yn arweinydd strategol sydd â sgiliau pobl i arwain timau cydweithredol a chreadigol, ac sydd â gwytnwch i ymdopi â blaenoriaethau, problemau a phenderfyniadau'n ddidrafferth. 

Mae CCFFC yn rhaglen ddelfrydol i gefnogi pobl sy'n dychwelyd i'r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau gofalu. Byddwn ni'n chwilio am leisiau a phrofiadau amrywiol. Rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys pobl o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig neu bobl sydd ag anabledd. Er nad yw'r gallu i siarad Cymraeg yn orfodol, bydd dau le yn cael eu neilltuo i siaradwyr Cymraeg rhugl sydd â sgiliau cyfathrebu gwych yn y Gymraeg ac sydd wedi ymrwymo i weithio'n ddwyieithog. 

Os yw'r cyfle hwn yn apelio atoch, bydd angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol: 

Oes gennych chi dair blynedd o leiaf o brofiad ar lefel cyfarwyddwr-cynhyrchydd rhaglenni, cynhyrchydd neu gynhyrchydd 

cyfres, neu fel cynhyrchydd datblygu, ac o leiaf dri chredyd perthnasol? 

• Ydych chi'n gweithio mewn un neu ragor o'r genres canlynol: ffeithiol, ffeithiol arbenigol, adloniant ffeithiol neu ddatblygiad 

yng Nghymru, ac wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru? 

• Ydych chi'n gallu dechrau ar y rhaglen hyfforddi sy'n cychwyn yn gynnar yn 2020 a chael eich rhyddhau am ryw 6 diwrnod 

o hyfforddiant yn ystod y flwyddyn? 

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y Cynllun Carlam Ffeithiol, bydd sesiwn holi ac ateb gyda chomisiynwyr a Chyfarwyddwr y Rhaglen yn BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog, Caerdydd am I o'r gloch ar Ragfyr 5ed. Anfonwch neges e-bost at Hannah Corneck hannah@hannahcorneck.com i gofrestru ar gyfer y digwyddiad neu i gael mwy o wybodaeth. Cynhelir y cyfweliadau ddechrau mis Chwefror 2020.