Swydd:
Swyddog Cymorth Tîm (SCT)
Lleoliad:
Cyflog:
£20,500 - £23,830
Cyfeirnod:
SEC-05-20
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Dyddiad Cau:
16-12-2020

Diben y Swydd:

Diben Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CFfDLC) yw

arolygu ffiniau a threfniadau etholiadol ardaloedd llywodraeth leol yng Nghymru, a

chyflwyno cynigion i Weinidogion Llywodraeth Cymru ynglŷn â newidiadau a allai fod yn

ddymunol er mwyn sicrhau llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

 

Diben y Comisiwn Ffiniau i Gymru (CFfG) yw arolygu ffiniau etholaethau Seneddol yng

Nghymru. Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn Gorff Cyhoeddus Anadrannol ymgynghorol

sy’n cael ei noddi a’i ariannu’n llwyr gan Swyddfa’r Cabinet.

 

Mae’r Comisiwn yn cyflwyno

adroddiadau i Weinidog Swyddfa’r Cabinet, ac mae’r Gweinidog yn gyfrifol am eu cyflwyno

gerbron y Senedd.

 

  • Bydd yn ofynnol i chi fod yn rhan o “wyneb cyhoeddus” y Comisiwn, drwy gysylltu â’n

cyflenwyr yn rheolaidd, yn ogystal â chysylltu â rhanddeiliaid i gael gwybodaeth a derbyn galwadau ffôn gan y cyhoedd, gan ateb ymholiadau lle bo hynny’n briodol.

 

  • Byddwch yn trefnu ac yn dosbarthu adroddiadau erbyn eu dyddiadau cau perthnasol ac yn sicrhau bod yr Ysgrifenyddiaeth yn bodloni ei thargedau ymateb ar gyfer gohebiaeth (a fydd yn cynnwys trefnu i adroddiadau a chynrychiolaethau gael eu cyfieithu).

 

  • Byddwch hefyd yn cydweithio â’ch rheolwr llinell i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen Cyfathrebu ac Ymgysylltu, gan gynnwys trefnu gwrandawiadau cyhoeddus, sesiynau ymgynghori a sesiynau briffio i randdeiliaid.

 

Math o Gontract

Mae’r swydd hon yn un am gyfnod penodol, y disgwylir iddo redeg o fis Chwefror 2021 i fis

Rhagfyr 2022.

 

Patrwm gwaith- Amser llawn, ond croesewir ceisiadau gan y rhai sy’n gweithio’n rhan-amser (mae oriau hyblyg ar gael).

 

Tasgau allweddol:

• Cofnodi a monitro cynrychiolaethau sy’n cael eu derbyn, trefnu iddynt gael eu

cyfieithu, paratoi ar gyfer eu cyhoeddi a chofnodi cynrychiolaethau ar gronfa ddata’r

Comisiwn, a rhoi gwybod i reolwyr ar unwaith am unrhyw broblemau neu oedi a all

godi;

• Agor, cofnodi a dosbarthu post sy’n cael ei dderbyn, a dosbarthu post sy’n cael ei

anfon;

• Dyletswyddau prynu cyffredinol drwy’r gronfa ddata Prynu – paratoi archebion

prynu ar gyfer eitemau cyffredinol, offer swyddfa, cyfieithiadau, argraffu, cyngor

cyfreithiol, llogi ceir ac ati;

• Cyfrannu at ymrwymiad y Comisiwn i ddatblygu cynaliadwy drwy ailgylchu a

defnyddio adnoddau’n ystyrlon;

• Derbyn galwadau ffôn ac ateb ymholiadau, lle bo hynny’n bosibl. Trosglwyddo

galwadau i’r cydweithwyr priodol pan nad ydych yn gallu ateb ymholiad;

• Helpu i baratoi llythyron i’w dosbarthu, a dosbarth adroddiadau’n brydlon;

• Helpu i roi Hysbysiadau Cyhoeddus a Datganiadau i’r Wasg yn y cyfryngau;

• Helpu i gydlynu a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd CFfDLC a CFfG;

• Helpu i drefnu Gwrandawiadau Cyhoeddus CFfG, archebu gwestai a gwneud

trefniadau teithio. Bydd rhywfaint o deithio yn ofynnol;

• Gwaith ffeilio cyffredinol ar gyfer CFfDLC a CFfG; a

• Dyletswyddau cyffredinol eraill sy’n gymesur â’r radd, yn unol â chyfarwyddiadau.

 

Ymddygiad Gofynnol:

 

Byddwn yn eich asesu yn erbyn yr ymddygiadau hyn yn ystod y broses ddethol ar lefel 1.

Cydweithio:

 

• Cyfrannu’n rhagweithiol at waith y tîm cyfan, a bod yn fodlon ymgymryd â rolau

newydd a gwahanol.

Rheoli gwasanaeth o ansawdd da:

• Ennill dealltwriaeth glir o anghenion a disgwyliadau rhanddeiliaid.

• Cynllunio, trefnu a rheoli eich amser eich hun i ddarparu gwasanaeth o ansawdd

uchel a sicrhau bod cydweithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd.

Cyfathrebu a dylanwadu:

• Defnyddio dull cyfathrebu priodol ar gyfer pob unigolyn, fel e-bost, galwad ffôn neu

wyneb-yn-wyneb, gan ystyried ei (h)anghenion unigol.

• Gwrando a holi er mwyn gwirio dealltwriaeth.

 

Meini prawf penodol y swydd (hanfodol):

1. Profiad o ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office, Word, Excel ac Access

2. Sgiliau trefnu effeithiol

3. Siaradwr Cymraeg (1 swydd)

Meini prawf penodol y swydd (dymunol):

 

1. Siaradwr Cymraeg (1 swydd)

Y Gymraeg:

Mae gan y Comisiwn Gynllun Iaith Gymraeg, sy’n ymrwymo i’r egwyddor y bydd y

Comisiwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ymgymryd â busnes cyhoeddus

yng Nghymru. Felly, byddai cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio eu gallu.