Swydd:
Swyddog Ymchwiliadau Cyswllt
Lleoliad:
Gweithio o Gartref
Cyflog:
Cystadleuol yn seiliedig ar brofiad
Cyfeirnod:
OmbSwyddle
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Ombwdsmon Cymru | Ombudsman Wales

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn edrych am swyddog ymchwiliadau cyswllt sydd gyda'r gallu i weithio o gartref ond yn ymweld â swyddfa Pencoed yn achlysurol yn ôl yr angen.

Trosolwg:  Darparu gwasanaeth effeithlon, moesgar, addysgiadol ac atebol i aelodau’r cyhoedd sy’n cysylltu â’r Ombwdsmon, yn ogystal ag asesu ac ymchwilio i gwynion a wneir i’r Ombwdsmon. 

 

Cyfrifoldebau:

 • Asesu, penderfynu ac ymchwilio i gwynion a wneir i’r Ombwdsmon yn unol â’r gweithdrefnau a’r safonnau gweithredol a bennir gan yr Ombwdsmon ac o fewn yr awdurdod a ddirprwywyd ganddo.
 • Ymdrechu, lle bo’n briodol, i ddatrys cwynion yn anffurfiol a chyflym, neu ymchwilio i’r cwynion hyn yn ôl yr angen.
 • Trafod a sicrhau setliadau lleol gyda chanlyniadau priodol.
 • Dod i gasgliadau, cynnig canfyddiadau ac argymhellion i’r Ombwdsmon yn ystod ymchwiliadau llawn, wrth weithredu o fewn awdurdod dirprwyedig yr Ombwdsmon mewn modd amserol.
 • Drafftio a chyhoeddi llythyrau penderfynu, llythyrau ac adroddiadau datrys perthnasol yn unol â gweithdrefnau gweithredol yr Ombwdsmon.
 • Sicrhau, fel bo’n briodol, y caiff cydymffurfiaeth ag argymhellion a wneir i awdurdodau rhestredig eu monitro a'u gwerthuso
 • Rhoi cyngor ac arweiniad, yn ôl yr angen, i aelodau’r cyhoedd neu gynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth, yn unol â’r gweithdrefnau a’r safonau gweithredol a bennir gan yr Ombwdsmon.
 • Diweddaru’r system rheoli achosion yn ôl yr angen.
 • Dilyn y newyddion o ran datblygiadau cyfredol yn y gyfraith ac arferion cyfredol sy’n briodol i Awdurdodaeth yr Ombwdsmon.
 • Dilyn holl bolisïau a gweithdrefnau OGCC fel y nodir yn y dogfennau polisi, pecynnau sefydlu, y mewnrwyd ac ati.
 • Cyfrannu at ymrwymiad yr OGCC i arferion da wrth ymdrin â gwybodaeth, drwy gydymffurfio â Deddf Diogelu Data a pholisïau a gweithdrefnau OGCC, yn arbennig o ran unrhyw ddata personol neu ddeunydd cyfrinachol.
 • Cymryd gofal rhesymol o les ac iechyd a diogelwch eich hun ac eraill y gellid cael eu heffeithio gan y gweithredoedd hynny.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill, cymesur â’r sgiliau a’r profiad disgwyliedig ar gyfer y rôl hon, a all gael eu dyrannu o bryd i’w gilydd gan reolwr llinell berthnasol.
 • Gweithredu ar draws holl awdurdodaeth gyfredol neu ddyfodol yr Ombwdsmon ac ym mha bynnag dîm gweithredol y mae’r Ombwdsmon yn ystyried yn briodol i gyflawni amcanion y gwasanaeth.
 • Gweithredu yn unol â Gwerthoedd yr Ombwdsmon bob amser:

Cyflawni: Gwneud ein gorau glas

Undod: Parchu ein gilydd a gweithio ar y cyd er mwyn i’r sefydliad lwyddo

Meddwl Yn Gadarnhaol: Dangos brwdfrydedd a balchder o ran pwy ydyn ni a’r hyn rydyn ni’n ei wneud

Cefnogaeth: Bod yn gefn i’n gilydd a gwerthfawrogi ein hamrywiaeth

Perchenogaeth: Derbyn cyfrifoldeb am bopeth a wnawn

Parodrwydd: Bod yn awyddus, yn hyblyg ac yn rhagweithiol.       

 

Gofynion:

Hanfodol

· Profiad blaenorol o drefnu, rheoli a chynnal ymchwiliadau cymhleth gyda chyn lleied o oruchwyliaeth â phosibl

 • Y gallu i gyrchu gwybodaeth gymhleth, gan adnabod materion allweddol mewn achosion anodd yn syth er mwyn gwneud penderfyniadau rhesymegol ar y dystiolaeth a ddarparwyd
 • Y gallu i gynllunio a blaenoriaethu gwaith yn unol â hynny er mwyn bodloni graddfeydd amser a chynhyrchu swmp mawr o waith

· Y gallu i ganfod ffeithiau, dadansoddi gwybodaeth, cymryd datganiadau gan dyst, dod i gasgliadau a gwneud argymhellion rhesymol a chadarn

· Gallu cryf i addasu i newid a llyncu gwybodaeth newydd a newid deddfwriaethol yn gyflym

· Sgiliau gweinyddol cadarn

 • Profiad o weithio/gweithredu mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer

· Sgiliau rhyngbersonol ac agwedd ffôn ardderchog

 • Cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog
 • Aelod da o dîm ond gyda’r gallu i weithredu ar ei liwt ei hun.
 • Disgresiwn llwyr a dealltwriaeth o’r angen am gyfrinachedd.
 • Cymhwysedd profedig gyda chyfrifiaduron gan gynnwys Microsoft Office, a
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol megis systemau cronfa ddata, systemau cofnodi amser, systemau pwrpasol ayyb.
 • Profiad o ddarparu gwasanaeth sy’n dilyn y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

 

Dymunol

· Gwybodaeth eang a dealltwriaeth o awdurdodaeth yr Ombwdsmon, ac o weithredu deddfwriaeth a gweithdrefnau cwyno berthnasol (neu’r gallu i ennill y ddealltwriaeth hon)

· Y gallu i weithio drwy’r Gymraeg (yn llafar ac/ neu’n ysgrifenedig)

· Profiad blaenorol o fewn y sector gyhoeddus

· Trwydded yrru lawn (glân), ac

· yn barod i yrru i ymgymryd â’r gwaith/rôl