Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Gogledd Cymru 20,000 - 23,000 SwyddleLlenMarch Contract Tymor Penodol Llenyddiaeth Cymru

Llawn amser (37 awr)

Cytundeb blwyddyn o hyd, gyda’r posibiliad y caiff ei ymestyn ymhellach,
i ddechrau ym mis Awst neu Medi 2019

Lleoliad: Canolfan Ysgrifennu T? Newydd, Llanystumdwy

Dyddiad Cau: 1 Awst 2019, 5.00 pm                         Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 12 Awst

Llenyddiaeth Cymru - Amdanom ni

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth. Ein nod yw ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron, a dathlu diwylliant llenyddol Cymru.

T? Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’r ganolfan yn rhan ganolog o waith Llenyddiaeth Cymru ac yn cyfrannu at y dair colofn weithgaredd yn ein Cynllun Strategol 2019-22.

Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig. Cynhelir cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl yn Nh? Newydd, gan groesawu grwpiau o bob cwr o’r byd. Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth eang o gyrsiau preswyl ac encilion – yn y Saesneg a’r Gymraeg – mewn amryw o genres a themâu, yn cynnwys barddoniaeth, ffuglen, ffeithiol-greadigol, sgriptio, ysgrifennu am fyd natur, dylunio, adrodd straeon a mwy. I ddysgu mwy am waith Llenyddiaeth Cymru yn y Ganolfan, ewch i www.tynewydd.cymru.

Am y Rôl

Bydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yn gweithio o Ganolfan Ysgrifennu T? Newydd, ac yn gyfrifol am greu a chydlynu cynllun marchnata gyda’r nod o gynyddu proffil y Ganolfan a’i gweithgareddau a chodi ffigyrau cyfranogiad a gwerthiant y cyrsiau.

Bydd y swyddog hefyd yn cynorthwyo tîm y ganolfan gyda rhaglennu gweithgareddau blynyddol, yn cynnwys trefnu a chyfathrebu cyrsiau ysgrifennu creadigol, cyrsiau ysgolion a digwyddiadau yn y gymuned.

Mae’r Swyddog hefyd yn arwain ar brosiectau cenedlaethol megis Her100Cerdd ac yn cydlynu datblygiadau a diweddariadau i Restr Awduron Cymru. Bydd disgwyl i’r swyddog ymgymryd â dyletswyddau lletygarwch yn cynnwys croesawu preswylwyr a rheoli digwyddiadau, yn achlysurol yn ystod oriau anghymdeithasol.

Addasrwydd ar gyfer y rôl

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar y sgiliau, profiadau, a’r rhinweddau canlynol:

  • Sgiliau cyfathrebu Cymraeg a Saesneg ardderchog, yn ysgrifenedig a llafar
  • Profiad o weinyddu cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol a phrofiad mewn marchnata a/neu gysylltiadau cyhoeddus
  • Profiad o gydlynu prosiectau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau
  • Profiad o weinyddu cyllidebau ac ysgrifennu adroddiadau
  • Sgiliau trefnu rhagorol, sylw i fanylder a’r gallu i weithio dan bwysau
  • Hyblygrwydd i weithio oriau anghymdeithasol yn gyson
  • Y gallu i feddwl yn greadigol
  • Arddull gweithio effeithiol ac agwedd bositif at gydweithio
  • Profiad mewn dylunio gyda rhaglenni Microsoft Office a/neu Photoshop
  • Trwydded yrru lawn a mynediad at gar

Cyn gwneud cais, darllenwch y swydd ddisgrifiad llawn a sut i wneud cais yma.

Ein polisi recriwtio

Mae Llenyddiaeth Cymru yn rhan o raglen Weston Jerwood Creative Bursaries, sy’n cefnogi mudiadau celfyddydol yn eu hymdrechion i ehangu eu hagwedd tuag at recriwtio a datblygu talent amrywiol. Rydym wedi ymrwymo at groesawu ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd, sy’n cynnwys asesu ceisiadau yn rhannol ar sail cryfder potensial. Os hoffech ymgeisio am y swydd hon, ond yn ansicr os oes profiad digonol gennych, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn elusen gofrestredig ac mae'n gweithio gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.