Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Cyfathrebu a Marchnata Caerdydd £27,924 SwyddleMindCM Parhaol Mind Cymru

35 awr yr wythnos, amser llawn

Wedi lleoli yng Nghaerdydd, gyda pheth teithio i Stratford, Llundain

Ni yw Mind, yr elusen iechyd meddwl. Ni fyddwn yn rhoi'r gorau iddi nes bod pawb sy'n cael problem iechyd meddwl yn cael cymorth a pharch. Rydym yn darparu cyngor a chymorth i rymuso unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl ac rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

Rydym yn gweithio yng Nghymru a Lloegr, mae gennym gadwyn o ryw 150 o siopau ac rydym yn cyd-drefnu rhwydwaith o fwy na 130 o elusennau Mind annibynnol, lleol.

Pwrpas y tîm cyfathrebu a marchnata yw dyrchafu brand Mind; dweud ein stori mewn ffordd sydd wedi’i chynllunio, sy’n targedu’r gynulleidfa ac sy’n cyfathrebu mewn ffordd strategol, sy’n newid bywydau.

Eich rôl chi fel Swyddog Cyfathrebu a Marchnata yw:

•             Darparu cyngor a chymorth cyfathrebu arbenigol i gydweithwyr ar draws Mind, gan weithredu fel cynrychiolydd cyfathrebu Cymru ar ran timau yng Nghymru a Lloegr.  Byddwch yn helpu’r timau i roi cynulleidfaoedd Cymru yn gyntaf ac i feddwl yn greadigol am sut mae eu cyrraedd, sut i ddefnyddio iaith a sut i fframio negeseuon a chreu dyluniadau er mwyn gwireddu ein hamcanion strategol.

•             Gan weithio’n unol â’r cynllun marchnata a chyfathrebu, byddwch yn cynllunio ac yn darparu ystod eang o ddeunydd cyfathrebu a marchnata sy’n cyfrannu tuag at wireddu ein hamcanion strategol yng Nghymru. Byddwch yn datblygu cynlluniau cyfathrebu integredig sydd ag ôl meddwl arnynt a negeseuon sy’n targedu cynulleidfaoedd, a hefyd yn goruchwylio neu’n darparu amrywiaeth eang o ddeunyddiau cyfathrebu ac yn cyfrannu at lwyddiant ein sianelau digidol Cymraeg.

•             Byddwch yn gyrru ein huchelgais i fod yn arweinydd sector ym maes cyfathrebu ac ymgysylltu cyfrwng Cymraeg, yn datblygu a darparu cynnwys Cymraeg gwreiddiol ac yn gweithredu fel llysgennad dros gyfathrebu a marchnata cyfrwng Cymraeg ar draws Mind.

Dyddiad cau: 01/07/2019

Dyddiad cyfweld i'w gadarnhau: Yr wythnos o 08/07/2019