Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddi yn y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi (5 swydd) Caerdydd £24,164 - £37,647 SwyddleCCCCyfCof Parhaol Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales

Cyfieithydd testun (parhaol)

Golygydd (parhaol)

Cyfieithydd testun/cyfieithydd ar y pryd (parhaol)

Cyfieithydd testun (dros dro)

Golygydd (dros dro)

Nodwch pa swydd/swyddi yr hoffech wneud cais amdani/amdanynt.

Cyflog: Band Rheoli 2 (£31,046 - £37,647) ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,434.67).

Caiff ymgeiswyr nad oes ganddynt brofiad perthnasol ar y raddfa hon eu penodi ar raddfa is, sef Band Rheoli 3 (£24,164 - £28,999).

Bydd dyrchafiad i Fand Rheoli 2 yn digwydd ar ôl cyfnod hyfforddiant o rhwng 6 a 9 mis, yn dibynnu ar berfformiad.

Cyfnod: Parhaol / Dros-dro

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith:

Swyddi amser llawn yw’r rhain. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion busnes y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Fodd bynnag, bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus o ran y swyddi golygu a chyfieithu ar y pryd weithio ar adegau mwyaf prysur y gwasanaeth sef dydd Mawrth tan ddydd Iau ac, ar adegau, tan 19:30 yn ystod wythnosau pan fydd y Cynulliad yn eistedd.

Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swyddi:

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn wasanaeth sy’n hanfodol er mwyn galluogi’r Cynulliad i gyflawni ei uchelgais o fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog drwy hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith swyddogol.

Mae’r swyddi hyn yn rhai cyffrous ac amrywiol o ran eu natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru. Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu testun, golygu a/neu gyfieithu ar y pryd i staff y Comisiwn, Aelodau Cynulliad a’u staff ac i’r cyhoedd yn ystod cyfnod hynod ddiddorol o ran gwleidyddiaeth Cymru. Bydd gofyn eich bod yn meddu ar sgiliau ieithyddol cryf a bydd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda’ch cydweithwyr o fewn y gwasanaeth hwn a gwasanaethau eraill.

Mae hon yn adeg gyffrous i weithio wrth wraidd democratiaeth yng Nghymru yng Nghyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Cynulliad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10:00, 13 Medi 2019