Swydd:
Swyddog Gweithredol Cefnogi ac Ymgysylltu
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£22,962, neu £23,536 gyda sgiliau yn y Gymraeg
Cyfeirnod:
SwyddleCTRGCY
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymdeithas Cludiant Cymunedol | Community Transport Association

Bod yn Swyddog Gweithredol Cefnogi ac Ymgysylltu CTA

Mae rhoi ein haelodau'n gyntaf wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud yn y Gymdeithas Cludiant Cymunedol. Rydyn ni'n bodoli er mwyn cefnogi a hyrwyddo'r miloedd o elusennau, ysgolion, grwpiau ieuenctid, canolfannau gwirfoddolwyr a chyrff anhygoel eraill ledled y DU sy'n chwarae rhan wrth wneud i gludiant fod yn fwy hygyrch a chynhwysol i'r rhai sydd ei angen.

Fel Swyddog Gweithredol Cefnogi ac Ymgysylltu, eich gwaith chi fyddai cysylltu'n rheolaidd â'r aelodau hyn, eu cefnogi nhw, hyrwyddo'r gwaith anhygoel y maen nhw'n ei wneud, a sicrhau y gallan nhw gael mynediad i'r holl wasanaethau sydd gan CTA i'w cynnig iddyn nhw. Mae'n rôl amrywiol, ymarferol, yn gweithio gyda phobl angerddol mewn elusennau anhygoel sy'n cael effaith wirioneddol, sylweddol ar fywydau a lles cymaint o bobl.

P'un a fyddwch chi'n gweithio o swyddfeydd CTA yng Nghymru, yr Alban, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, byddwch chi'n gweithio gyda thîm gwych o bobl. Dewch i gwrdd â dau o'ch cyd-Swyddogion Gweithredol Cefnogi ac Ymgysylltu isod:

Diben y rôl:

Gweithio gydag aelodau CTA a rhanddeiliaid lleol eraill i gefnogi eu gwaith, i hyrwyddo cludiant cymunedol ac i hyrwyddo gwasanaethau a gweithgareddau CTA.

Cyfrifoldebau:

 1. Cadw cysylltiad rheolaidd ag aelodau CTA a grwpiau eraill sydd wedi ymrwymo i wella mynediad a chynhwysiant drwy gludiant er mwyn:
  1. hyrwyddo a gwella'r ymgysylltu â mentrau a gweithgareddau o dan arweiniad CTA, fel digwyddiadau, ymgynghoriadau a phrosiectau.
  2. cywain gwybodaeth am eu harferion a'u perfformiad er mwyn eu defnyddio i godi proffil cludiant cymunedol ac er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw sut gall CTA eu cefnogi i ddatblygu ac i ddarparu eu gwasanaethau.
  3. adnabod unrhyw anghenion cefnogaeth a datblygiad y gall fod ganddyn nhw a, lle y bo'n bosibl, gweithio ar y cyd gyda nhw i ddatblygu atebion i'r anghenion hyn, gan eu cyfeirio at wasanaethau CTA a rhai trydydd parti.
  4. cefnogi ein haelodau a grwpiau cymunedol eraill i fod yn llwyddiannus mewn cyd-destunau newydd a newidiol fel y gallan nhw elwa o gyfleoedd newydd a bodloni anghenion newydd wrth iddyn nhw godi.
  5. cefnogi mentrau i sefydlu gwasanaethau lleol newydd.
 2. Cadw cysylltiad cyson â'r swyddogion allweddol mewn awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am reoli perthnasoedd â chludiant cymunedol yn eu hardal.
 3. Ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys y rhai yn y byd gwleidyddol a'r sectorau elusennau a chludiant ehangach, er mwyn hyrwyddo gwaith CTA a'n haelodau.
 4. Cysylltu ag uwch reolwyr sydd newydd gael eu penodi a swyddi allweddol eraill o fewn y cyrff sy'n aelodau er mwyn eu cyflwyno i CTA a manteision aelodaeth.
 5. Gweithio gyda Swyddogion Gweithredol Cymorth ac Ymgysylltu eraill i sicrhau bod ymholiadau am gyngor gan aelodau yn cael eu rheoli'n effeithiol i safonau y cytunwyd arnyn nhw gyda lefelau uchel o ran bodlonrwydd cwsmeriaid.
 6. Dod o hyd i gyfleoedd i fynychu ac i gyfrannu i ddigwyddiadau, cynadleddau a fforymau lle mae aelodau CTA yn ymgynnull i hyrwyddo mentrau CTA, cywain gwybodaeth a nodi unrhyw anghenion cefnogaeth y gall fod ganddyn nhw ar hyn o bryd.
 7. Hyrwyddo'r defnydd o safonau perfformio CTA ar gyfer cludiant cymunedol a rhoi cymorth a chyngor i helpu aelodau i weithio i'r rhain.
 8. Hyrwyddo'r defnydd o MiDAS, rhaglen genedlaethol CTA o addysg a hyfforddiant gyda sicrwydd ansawdd er mwyn gwella safonau gyrru a gweithredu gwasanaethau cludiant cymunedol yn fwy diogel.
 9. Lle mae'r cyllid yn caniatáu, trefnu a hwyluso digwyddiadau dysgu a rhwydweithio lleol ar gyfer aelodau CTA a rhanddeiliaid perthnasol eraill.
 10. Cyfrannu i gynhyrchu adnoddau digidol er mwyn cefnogi anghenion datblygu darparwyr cludiant cymunedol.
 11. Cyfrannu i gyflawni rhaglenni sydd wedi'u hariannu gan grantiau, prosiectau wedi'u comisiynu a gwasanaethau sy'n ennill ffioedd a bod yn gyfrifol am gyflawni targedau sy'n gysylltiedig â'r rhain.

Dyletswyddau eraill

 1. Sicrhau bod cadw cofnodion personol ac adrodd yn cael ei wneud yn gyson ac i safon uchel, gan gynnwys cynhyrchu data er gwybodaeth i'r rheolwyr ac i wneud adroddiadau i'r rhai sy'n ariannu.
 2. Cyflawni targedau a chanlyniadau unigol ac ar y cyd, yn rhai ariannol a heb fod yn ariannol.
 3. Cefnogi'r gwaith llywodraethu drwy gyfrannu cynnwys i gyfarfodydd y bwrdd o ymddiriedolwyr a'i is-bwyllgorau.
 4. Gwneud dyletswyddau eraill yn unol â chwmpas y rôl, gan gynnwys cefnogi swyddogaethau rheoli a goruchwylio'r swyddfa, lle y bo'n briodol.

Cau: 28 Hydref 2019