Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Uwch-gynghorydd Arbenigol, Cyfryngau Bangor neu Gaerdydd £43,784 yn codi i £48,317 drost bedair blynedd SwyddleNRW Parhaol Cyfoeth Naturiol Cymru | Natural Resources Wales

 

  • Lleoliad: Bangor neu Gaerdydd
  • Gradd & Chyflog: 8 - £43,784 yn codi I £48,317 drost pedair blwyddyn
  • Rhif y swydd: 202338
  • Math o gontract: Parhaol
  • Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr
  • Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 5, siarad ac ysgrifennu Cymraeg rhugl
  • Dyddiad Cau: 28 Tachwedd 2019

 

Diben Y Swydd

Ydych chi'n arbenigwr cysylltiadau cyfryngol, talentog a chreadigol, profiadol? A ydych yn storïwr tan gamp sydd â chysylltiadau gwych ym mhob rhan o'r cyfryngau yng Nghymru a thu hwnt? Yna mae gennym ni’r swydd ddelfrydol i chi!

Fel arbenigwyr cysylltiadau'r cyfryngau Cyfoeth Naturiol Cymru, byddwch yn gyfrifol am ddod o hyd i ffyrdd o adrodd stori Cyfoeth Naturiol Cymru drwy'r cyfryngau, gan helpu i feithrin dealltwriaeth ehangach ymysg y cyhoedd o'n gwaith, ac egluro'r hyn rydym yn ei wneud i hyrwyddo'r amgylchedd yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am weithiwr cyfathrebu proffesiynol profiadol, brwdfrydig ac egnïol a fydd yn gyfrifol am arwain a goruchwylio ein strategaeth ar gyfer y cyfryngau, ac yn aelod allweddol o'n tîm cyfathrebu.

Os yw hyn yn swnio fel chi – gwnewch gais nawr!

 

Cymwysterau a Sgiliau

 

1. Profiad sylweddol o gysylltu â’r cyfryngau, gydag amrediad eang o gysylltiadau a chydberthnasau sefydledig gyda darlledwyr a phapurau newydd cenedlaethol yn ogystal â newyddiadurwyr lleol. 

2. Profiad helaeth o weithio o fewn tîm cyfathrebu integredig sydd â chylch gwaith eang, ac yn meddu ar sgiliau creu ymgyrchoedd, cynllunio gwaith a blaenoriaethu.

3. Profiad o weithredu gyda hyder a hygrededd ar lefelau uchaf sefydliad a rhanddeiliaid allanol. 

4. Pragmataidd a blaengar gyda'r gallu i arloesi er mwyn datblygu datrysiadau ar gyfer anghenion cyfathrebu cymhleth.

5. Ymwybyddiaeth wleidyddol a phrofiad sylweddol o weithredu mewn amgylcheddau sy'n sensitif yn wleidyddol, a gyda’r gallu i sicrhau fod agenda Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei adlewyrchu yn y cyfryngau  

6. Arfer barn gadarn yn enwedig o ran amddiffyn enw da yn ystod argyfyngau a digwyddiadau.

7. Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol ac ymrwymiad gweladwy i'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan.

Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan.