Swydd:
Swyddog Ymchwil
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£15,947 - £21,376
Cyfeirnod:
CyngorCelf-Swyddle_1581463640
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau y deallwn effaith ein buddsoddiad ac adrodd arno i sicrhau y defnyddiwn ein harian yn ddoeth. Drwy gasglu a dadansoddi data, gallwch ddarparu gwybodaeth a data i'n helpu i asesu pa mor effeithiol yr ydym wrth gyflawni'n hamcanion. Defnyddir y wybodaeth hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith ein harian a'r gweithgareddau a ariannwn.

Bydd gennych radd mewn disgyblaeth berthnasol gan gynnwys ystadegau a dulliau ymchwilio a/neu meddwch ar brofiad proffesiynol sylweddol ym maes ymchwil a gwerthuso. Bydd gennych wybodaeth gynhwysfawr o ddulliau ymchwilio a gwerthuso, gyda rhifogrwydd ardderchog a sgiliau dadansoddi da a deallwch sut y gwneir polisi cyhoeddus a rheoli prosiect.

Un o'ch swyddogaethau penodol fydd rheoli arolwg y sefydliadau refeniw. Rhaid ichi fod yn gyfarwydd â meddalwedd ymchwil a thechnolegau cronfa ddata, feddu ar sgiliau ardderchog o ran Excel, gwybod am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a sut i ysgrifennu adroddiadau'n hyderus.

Gallwch weithio'n ddychmyglon a hyblyg i ymgymryd â her y gwaith, bod yn flaengar ac egnïol i ffynnu mewn gweithle prysur gan gyflawni sawl tasg ar yr un pryd.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Rhan amser- 24.4 awr yr wythnos

£15,947 - £21,376 (£24,182 - £32,415 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)

Mae hon yn rôl parhaol.

Lleoliad: Caerdydd

https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/swyddog-ymchwil