Swydd:
Cynorthwyydd Derbynfa
Lleoliad:
Abertawe
Cyflog:
£22,681 – £24,533 y flwyddyn (pro rata)
Cyfeirnod:
51276PDDS
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Dyddiad Cau:
17-04-2024

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol ac yn 28ain yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu’n drwm ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym bellach yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Derbyn i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar ein campws yn Abertawe, un yn amser llawn, yn gweithio 37 awr yr wythnos ac un yn rhan-amser, gan weithio 22.5 awr yr wythnos, yn barhaol.

- Y RÔL -

Bydd rôl y Cynorthwyydd Derbynfa (CD) yn gweithio yn unol ag egwyddorion tîm y Dderbynfa y cytunwyd arnynt. Byddwch yn darparu gwasanaeth cwrtais a chyfeillgar sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, gan chwarae rhan annatod yn y cymorth tu blaen i bob ymwelydd yn lleoliadau’r Drindod Dewi Sant a thros y ffôn.

Bydd y rôl yn cynnwys ymdrin ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, contractwyr ac ymwelwyr eraill dros y ffôn, drwy’r e-bost ac yn lleoliadau’r dderbynfa. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ymdrin ag ymholiadau adeg cysylltu, pan fo’n bosibl, neu’n anfon ymlaen at yr adran berthnasol pan fo angen. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ymdrin ag ymholiadau rheolaidd a cheisiadau am wybodaeth yn annibynnol.

Bydd disgwyl i’r deiliad swydd weithio’n effeithiol ac yn rhagweithiol heb oruchwyliaeth barhaus Rhan hanfodol o’r rôl fydd darparu cymorth blaen tŷ ardderchog. Y Prif Swyddog Gweinyddol (PSG) fydd rheolwr llinell y CD a bydd yn cydweithio’n agos â Gweinyddwyr Gweithrediadau eraill ar draws campysau Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd yn cynnwys cydweithredu â’r Hwb ac Unedau Proffesiynol eraill ar draws y Brifysgol. Bydd gofyn i chi roi pwyslais cryf ar wasanaeth cwsmeriaid ac ar fod yn llysgennad gwych i’r Drindod Dewi Sant.


- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Addysg gyffredinol dda
 • Tystiolaeth o ddarparu gwasanaeth tu blaen o ansawdd uchel i gwsmeriaid
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
 • Profiad blaenorol o baratoi a phrosesu post
 • Gwybodaeth ymarferol ragorol am becynnau Microsoft Office
 • Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur).
 • Profiad o ymdrin â sefyllfaoedd anodd dan bwysau uchel
 • Cydnabod pwysigrwydd ffurfio perthnasoedd gwaith cadarn
 • Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a dangos hynny
 • Yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
 • Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur).

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

 • Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
 • Profiad blaenorol o wasanaeth switsfwrdd

- BUDDION -

28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata), ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol)

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

 • Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
 • Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
 • Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
 • Mynediad at blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion sy’n addas i’ch anghenion chi, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
 • Cymorth iechyd a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth chwnsela
 • Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
 • Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd, sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
 • Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Felly, os teimlwch chi y gallech chi ffynnu a chael effaith yn Uwch Swyddog Gweinyddol, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i’r cwestiynau cais yn unig ac, yn enwedig, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 17 Ebrill 2024 11:59pm.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'redis' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: