Swydd:
Cydlynydd Prosiect
Lleoliad:
Bangor
Cyflog:
£13 yr awr. 15 Awr yr wythnos
Cyfeirnod:
20200611CC
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Caban Cynfi
Dyddiad Cau:
08-07-2024

Mae Caban Cynfi wedi derbyn cyllid ar gyfer prosiect Dyfodol Gwledig newydd o’r enw,

"Creu canolfan gymunedol amlbwrpas o'r enw Caban Cynfi."

 

Mae'r rhaglen Dyfodol Gwledig, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol, yn cefnogi cymunedau i ddefnyddio eu cryfderau a'u cyfleoedd i fynd i'r
afael â rhai o'r heriau sy'n effeithio ar gymunedau gwledig yng Nghymru, fel tai fforddiadwy, tlodi tanwydd a thlodi bwyd, diffyg cyflogaeth, yn ogystal â mynediad at wasanaethau a thrafnidiaeth.

 

Mae gan brosiect Caban Cynfi bedwar nod cydberthynol sef:

 1. I hwyluso gwell mynediad at wasanaethau, gweithgareddau a digwyddiadau yng nghymuned Deiniolen gan gynnwys cyfleusterau technoleg gwybodaeth a sgiliau i goginio amrywiaeth o brydau iach, gwella sgiliau rheoli arian a chynilo.
 2. Cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli i drigolion y gymuned er mwyn codi hyder, datblygu sgiliau gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu effeithiol.
 3. Lleihau'r ymdeimlad o unigrwydd ac unigedd ymhlith pobl o bob oed mewn ardal wledig, a chodi ymwybyddiaeth o'r angen i ofalu am iechyd a llesiant yn y gymuned a'i reoli.
 4. Hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg a chynnig dosbarthiadau hyfforddi er mwyn integreiddio teuluoedd di-Gymraeg i'n cymuned.

 

Syniad craidd y prosiect yw adnewyddu gofod nas defnyddir o dan Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen i ddarparu gofod amlbwrpas, hygyrch gyda chyfleusterau a man storio cyfleus. Yn ogystal â hyn, gan fod bwyd a maeth yn rhan ganolog o'r weledigaeth, bydd cegin sylweddol a hygyrch ar gael. Hefyd, rhan o'r cynllun yw darparu gofod swyddfa, ar gyfer gweinyddu gweithgareddau'r Caban ynghyd â bod yn lle cyfleus i leoli gwasanaethau cynghori pan mae angen ystafell breifat. Bydd toiled hygyrch a chyntedd mynediad hefyd. Bydd y gofod wedi iddo gael ei adnewyddu yn ganolbwynt i'r gymuned gyfan yn Neiniolen a'r ardaloedd cyfagos i ddarparu sylfaen dda i'r gymuned fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â thlodi yn yr ardal.

 

Cydlynydd Prosiect Caban Cynfi

Bydd agoriad newydd ar gyfer cydlynydd prosiect hunangyflogedig yn cael ei greu drwy'r prosiect. Bydd cydlynydd y prosiect yn gyfrifol am redeg y rhaglen o ddydd i ddydd, ac am ddatblygu prosiectau a gweithgareddau ymgysylltu a hyfforddi.
 
Ymddiriedolwyr Caban Cynfi fydd â chyfrifoldeb am reoli cydlynydd y prosiect.

Disgrifiad Swydd Cydlynydd Prosiect - Contract Llawrydd 12 mis (Noder bod cyllid wedi ei gadarnhau ar gyfer ymestyniad o 12 mis ychwanegol.)

 

Gweithredir cyfnod prawf cychwynnol o 3 mis.

£13 yr awr. 15 Awr yr wythnos.

Lleoliad: Prosiect wedi'i leoli yn Neiniolen Yn atebol i: Ymddiriedolwyr Caban Cynfi

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus dalu ei dreth ei hun a sicrhau ei fod wedi'i yswirio.

 

PWRPAS CYFFREDINOL Y SWYDD

 • Goruchwylio a chydlynu prosiect Caban Cynfi
 • Datblygu a rheoli rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau.
 • Ymgysylltu â’r gymuned leol ac asiantaethau cymorth lleol.
 • Recriwtio cyfranogwyr a gwirfoddolwyr, i gyflawni nodau ac amcanion y prosiect ac i sicrhau bod canlyniadau yn ei sgil.

 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

 • Yn gyfrifol am redeg Caban Cynfi o ddydd i ddydd, gan gynnwys monitro a gwerthuso gweithgareddau.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch. Sicrhau bod cofnodion iechyd a diogelwch yn cael eu cadw'n gywir ac yn ddiogel, gan gynnwys manylion cyswllt brys o ran cyfranogwyr ac asesiadau risg.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).
 • Gweithio gyda'r Ymddiriedolwyr i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr sy'n ymwneud â'r prosiect; sicrhau bod gwirfoddoli'n brofiad cadarnhaol i gyfranogwyr sy’n gweithio i safonau iechyd a diogelwch uchel.
 • Mynychu cyfarfodydd a chyfarch cyfranogwyr y prosiect a defnyddwyr, a chefnogi’r gwaith o ymgysylltu â'r gymuned.
 • Cadw cofnodion ariannol cywir a gwaith o fewn y gyllideb a ddyrannwyd
 • Creu cyfres o weithgareddau a hyfforddiant, gan sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau a gweithdai yn hygyrch i bawb lle bo hynny'n bosibl.
 • Cadw at yr holl bolisïau a gweithdrefnau perthnasol.
 • Bydd angen bod ar gael ar gyfer gwaith ar benwythnosau a gyda'r nos yn ôl y gofyn.
 • Hyrwyddo Caban Cynfi a'i raglen o ddigwyddiadau drwy ddulliau amrywiol fel y cyfryngau cymdeithasol, y wefan, y wasg ac ati.
 • Creu deunydd hyrwyddo fel posteri, taflenni a chynnal a diweddaru'r wefan a'r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.
 • Cadw calendr llogi ystafelloedd ac archebion.
 • Gweithio i ddarparu gweithgareddau mewnol yn ogystal â gweithio gyda sefydliadau partner i gynnig rhaglen amrywiol a diddorol o weithgareddau sy'n cyd-fynd â phedwar prif nod prosiect.
 • Creu a chadw cysylltiad â phartneriaid lleol, o asiantaethau cyhoeddus, asiantaethau preifat a’r trydydd sector ac annog gweithio mewn partneriaeth a defnyddio Caban Cynfi er budd trigolion lleol.
 • Codi incwm drwy gymryd archebion ar gyfer llogi ystafelloedd a digwyddiadau a chadw cofnod cywir o'r holl weithgareddau, a materion ariannol.
 • Darparu adroddiadau cynnydd rheolaidd ar weithgarwch y prosiect ac ysgrifennu adroddiad a gwerthusiad diwedd cyfnod i grynhoi gweithgarwch y prosiect a'i effaith fis cyn diwedd y contract.
 • Bod yn gyfrifol am gasglu data gan ddefnyddwyr/ gwirfoddolwyr/llogwyr y Caban at ddiben gwerthuso yn unol â chanllawiau’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.
 • Creu adroddiad misol ar weithgareddau'r Caban Cynfi a'i gyflwyno yng nghyfarfod misol Pwyllgor Caban Cynfi.
 • Creu cylchlythyr chwarterol i adrodd ar ddigwyddiadau a hysbysebu digwyddiadau.
 • Cyflawni'r holl ddyletswyddau eraill a all, o bryd i'w gilydd, gael eu pennu gan yr Ymddiriedolwyr.

 

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei liniadur/PC ei hun, gael mynediad at y rhyngrwyd, ac at ffôn symudol ac mae'r gallu i yrru yn ddymunol. Er y bydd disgwyl i'r Cydlynydd weithio'r rhan fwyaf o'r oriau yn Caban Cynfi, efallai y bydd oriau achlysurol yn gweithio gartref yn cael eu hystyried fesul achos unigol.

 

Proffesiynol

Personol

Hanfodol

Hanfodol

Profiad blaenorol o gydlynu prosiectau

Unigolyn brwdfrydig a hunan-gymhellol

Gwybodaeth am Reoliadau Iechyd a Diogelwch

Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm

Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd

Gallu cysylltu â'r cyhoedd a phartneriaid

Y gallu i greu rhaglen o weithgareddau

cymdeithasol a gweithgareddau gwirfoddoli.

Yn drefnus ac yn greadigol, yn credu ym

mhwysigrwydd gwaith cymunedol a chefnogi trigolion lleol

Profiad o gadw cofnodion ariannol

Gwybodaeth am yr ardal a'i phobl

Bod yn llythrennog ar y Cyfrifiadur ac yn

hyderus wrth ddefnyddio meddalwedd Microsoft Office

 

Dwyieithog, Cymraeg a Saesneg – yn rhugl o ran darllen, ysgrifennu a siarad

yn y ddwy iaith

 

 

Proffesiynol

Personol

Dymunol

Dymunol

Yn hyfforddedig ym maes Iechyd a Diogelwch

 

Profiad o weithio gyda chymunedau lleol, gwirfoddolwyr ac ysgolion

 

Y gallu i yrru a bod â mynediad at gerbyd

 

Profiad o ddarparu digwyddiadau cymunedol

 

Yn hyfforddedig mewn hanfodion Cymorth Cyntaf

 

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i siarad ag un o'r Ymddiriedolwyr am y rôl hon, anfonwch neges e-bost at:
cabancynfi@yahoo.com

 

I wneud cais, anfonwch lythyr cais yn amlinellu pam eich bod yn credu mai chi yw'r ymgeisydd gorau ar gyfer y rôl hon, copi o'ch CV a manylion dau ganolwr at cabancynfi@yahoo.com Erbyn y dyddiad cau – 9am 08/07/2024

 

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod Mis Gorffennaf. Rhagwelir y bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal wyneb yn wyneb, ond gellir cynnal cyfweliadau ar-lein os bernir bod hyn yn fwy addas.