Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Prif Beiriannydd Darlledu Llanelli Dibynnol ar Brofiad SwyddlePeirDarll Contract Tymor Penodol Tinopolis

Dyddiad Cau:                     12 Gorffennaf 2019

Prif Ddiben y Swydd

Rydym yn awyddus i recriwtio Prif Beiriannydd newydd i gymryd drosodd adran beirianneg brysur yn un o gwmnïau cynhyrchu teledu annibynnol mwyaf y DU. Wedi ei lleoli yn Ne Cymru bydd gennych y profiad a'r sgiliau i reoli tîm o beirianwyr a thechnegwyr ymroddedig a medrus. Byddwch yn gyfrifol am adran brysur sy'n darparu tua 500 awr o raglenni byw a rhaglenni wedi'u recordio ymlaen llaw.

Fel Prif Beiriannydd, chi fydd yn gyfrifol am oruchwylio'r gweithrediad darlledu a chyflawni uchelgais y busnes, gan weithio gydag uwch reolwyr, ac adrodd yn ôl iddynt, yn ogystal â chymryd rhan annatod mewn gweithrediadau stiwdio byw o ddydd i ddydd.

Bydd yr ymgeisydd iawn yn rheolwr pobl ardderchog a fydd yn gallu arwain tîm i gyflawni eu dyletswyddau o ddydd i ddydd ac hefyd i gyrraedd eu llawn potensial.

Dylai ymgeiswyr fod yn gymwys i lefel gradd neu HND / HNC mewn Peirianneg Darlledu neu ddisgyblaeth debyg.

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd allweddol

I fod yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol:

* MCR prysur sy'n cwmpasu gweithrediadau lloeren a ffeibr, gan ddarparu allbwn yn defnyddio Airspeed, Grass Valley K2 Dyno ac EVS, a chefnogi gweithrediadau galeri stiwdio gyda Vision Control a VTR.

* Gweithrediadau MCR a chydlynu deunydd ffynonellau byw drwodd hyd at “playouts” a chydlynu cyfleusterau mewn meysydd technegol eraill fel ôl-gynhyrchu.

* Monitro ansawdd yr holl allbwn i sicrhau safon, gan gynnwys y “feeds” i mewn ac allan ynghyd â chynnwys wedi'i olygu.

* Sicrhau adnoddau adrannol staff gweithredol.

* Cynnal a gwella technoleg ddarlledu ar draws yr holl systemau darlledu.

* Darparu a rheoli cymorth technoleg darlledu mewn gweithrediadau oddi ar y safle ac ail leoliad cyfleusterau.

* Ymgymryd â phrosiectau technoleg darlledu sylweddol.

* Gweithio gyda, a ffurfweddu technoleg ffeil safonol y diwydiant a llif gwaith.
* Rheoli a chydlynu symud offer ar draws yr holl feysydd gweithredol.

* Rheoli gweithrediadau darlledu allanol a gweithgareddau SNG.

* Cynllunio a gweithredu uwchraddio ac ehangu systemau ac isadeiledd.

Cymwyseddau Penodol

Fideo a fformatau sain a ddarlledir HD-SDI, SD-SDI, ASI, AES, MADI a fideo dros IP ac ati.

* Fformatau a gweithrediad trosglwyddo fideo a sain.

* Monitro ansawdd deunydd i’w ddarlledu

* Gweithrediadau SNG ac OB

* “Servers” Fideo Darlledu - EVS, Dyno Grass Valley K2, Avid AirSpeed

* Sianeli Camerau, Vision Mixers” a “Routers”, technoleg Cymysgu Sain.

* Gweithrediad a Vision Control.

* Systemau ôl-gynhyrchu Avid, Media Composer, Interplay a “storage” ISIS / Nexis

* Llif gwaith ôl-gynhyrchu sy'n cynnwys systemau “Content Agent”, “Card Agent”, “Storage DNA” a systemau LTO Spectra Logic.

* Systemau Graffeg Darlledu fel Ross Xpression ac Avid Maestro ac integreiddio data

* Rheolaeth a gweithrediadau galeri byw gan gynnwys systemau awtomataidd fel Avid Command, iNEWS a Media Central

* Fformatau amgodio ffeiliau a mecanweithiau cyfleu digidol

* Rheoli a chyflwyno prosiectau.

Nodweddion personol a phrofiad

* Y gallu i weithio'n dda o dan bwysau, yn enwedig yn ystod digwyddiadau byw.

* Profiad o ddylunio, adeiladu a gweithredu systemau darlledu cymhleth.

* Trac record o ragoriaeth dechnegol gydag agwedd ragweithiol at ddatrys problemau a dysgu.

* Bod yn rheolwr pobl positif, rhagweithiol, ac yn hawdd mynd ato.

* Mae trwydded yrru lân a golwg lliw perffaith yn hanfodol.

 

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd angen tystiolaeth ddogfenedig o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Ceisiadau:

CV a llythyr cais at:

Swyddi

Tinopolis Ltd,

Tinopolis Centre,

Park Street,

Llanelli,

Sir Gaerfyrddin

SA15 3YE.

Neu, ebost at:    Swyddi@tinopolis.com