Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Aelodaeth a Digwyddiadau Caerdydd £27,945, yn codi i £29,616 ar ôl cyfnod prawf SwyddleWCVAEvents Dros Dro CGGC | WCVA

Swydd Ddisgrifiad 

Yn atebol i: Rheolwr Gwirfoddoli a Marchnata

Yn gyfrifol am: Aelodaeth; Partneriaid; Digwyddiadau 

Prif Gyfrifoldebau: Tyfu ac amrywio aelodaeth CGGC 

Cryfhau perthynas CGGC gyda partneriaid a noddwyr 

Cynllunio a chyflwyno rhaglenni digwyddiadau craidd CGGC 

Cynghori cydweithwyr ar redeg eu digwyddiadau 

 

Cyflog: Gradd C £27,945, yn codi i £29,616 ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus 

Lleoliad: Caerdydd/ Rhyl/Aberystwyth

Gwyliau Blynyddol: 25 diwrnod y flwyddyn, a gwyliau banc, a 5 diwrnod dweisiol yn ychwanegol  

Teithio: Maae defnyddio trafnidaeth cyhoeddus yn cael ei ffafrio; pan nad yw hyn yn gyfleus gall staff ddefnyddio eu cerbydau eu hunain neu logi car. Mae cyfraddau milltiroedd yn cael eu talu yn unol â chyfraddau cyllid y wlad. 

Oriau: 35 awr yr wythnos. Gweithredir cynllun oriau hyblyg a chaniateir amser i ffwrdd yn lle unrhyw waith y mae’n ofynnol ei wneud y tu allan i oriau arferol. 

Cynllun Pensiwn: Bydd y swydd hon yn cynnig cyfraniad o 9% o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy CGGC. 

Sgiliau Iaith: Mae rhyglder amlwg yn y Gymraeg, yn cynnwys siarad, gwrando a deall ac ysgrifennu yn ddymunol iawn. 

AMCAN Y SWYDD:

I i gynyddu ymgysylltiad CGGC â’n cleientiaid a chysylltu gydag aelodau a rhanddeiliaid allanol eraill. Byddwch yn tyfu ac yn arallgyfeirio eu sylfaen aelodaeth ac yn cynyddu cyfranogiad aelodaeth. Byddwch yn darparu rhaglen digwyddiadau blynyddol brysur ac yn cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i gyflwyno digwyddiad fflaglong blynyddol, Gofod3. 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

 • Prif Arweinydd Strategaeth Aelodaeth ein cleientiaid 

 • Datblygu perthnasau positif gyda’n cleientiaid presennol a thargedu aelodau a phartneriaid targed  

 • Rheoli, cynllunio, marchnata a chyflawni rhaglen flynyddol o wobrau a digwyddiadau

 • Cynllunio a chydlynu presenoldeb ein cleientiaid mewn digwyddiadau allanol

 • Darparu sicrwydd ansawdd i holl ddigwyddiadau CGGC yn cynnwys rheolaeth risg. 

 • Gweithredu newidiadau a datrys materion, monitro a gwerthuso llwyddiant ymgysylltu aelodaeth a digwyddiadau 

 • Rheoli’r gyllideb aelodaeth a digwyddiadau, montrio incwm a gwariant a sicrhau bod targedau ariannol yn cael eu cyflawni 

 • Cynhyrchu ac adnabod cyfleoedd noddi ar gyfer digwyddiadau a rheoli perthnasoedd gyda noddwyr a phartneriaid 

 • Cysylltu â chydweithwyr ym mhob rhan o’r mudiad i sicrhau gweithio trawsadrannol, rhannu gwybodaeth a sgiliau a sicrhau ymygsylltu aelodaeth a digwyddiadau ar draws y sefydliad yn adlewyrchu ddulliau a blaenoriaethau craidd CGGC

 • Adnabod cyfleoedd newydd i CGGC gefnogi’r trydydd sector mewn digwyddiadau

Nid yw hwn yn restr trwyadl. Gellir gofyn i ddeilydd y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol o dro i dro, yn ôl y gofyn, drwy ddatblygu anghenion y gwasanaeth neu fudiad.

Gan fod CGGC yn cael ei ariannu gan Arian Ewropeaidd (drwy Swyddfa Gylid Ewropeaidd Cymru) gall rhai o’ch dyletswyddau gynnwys gweithioar y prosiectau hyn. Y cyfeirnodau WEFO ar gyfer y prosiectau hyn yw 80845, 80846, 80847 and 80848. 

MANYLION PERSON

Mae’r canlynol yn sgiliau hanfodol (ni fydd ymgeisiwyr na allant arddangos rhain yn cael eu rhoi ar y restr fer) 

 1. Profiad o weithio o fewn mudiad aelodaeth (neu gywerth) i hwyluso cyfranogiad aelodau gweithredol a perthnasoedd positif.  

 

 1. Profiad o ddarparu rhaglen o ddigwyddiadau’n llwyddiannus sy’n cynnwys diffinio amcanin, rheoli risgiau a gwerthuso.

 

 1. Profiad o adnabod a rheoli nawdd digwyddiadau a gweithgaredd arall.

 

 1. Y gallu i adnabod cyfleoedd datblygu yn cynnwys dull arloesol i ddarparu digwyddiadau ir trydydd sector.

 

 1. Lefel uchel o allu mewn gweithio ar draws nifer o adrannau a meysydd busnes. 

 

 1. Sgiliau rhyngbersonol gyda’r sgiliau a’r gallu i weithio gyda phobl ar bob lefel a sefydlu a chynnal perthnasoedd positif gyda rhanddeiliaid. 

 

 1. Gallu i weithio heb gael eich gorychwilio, gweithio at derfynau amser tynn, a hyblygrwydd i ymateb i flaenoriaethau newidiol. 

 

 1. Gallu i ddefnyddio mentergarwch a chreadigrwydd fel unigolyn, ond hefyd i gefnogi amcanion sefydliadol ehangach.

 

 1. Sgiliau cyfathrebu ysgrifennedig ac ar lafal gwych; gyda’r gallu i ddylanwadu a negydu gydag eraill. 

 

 1. Sgiliau gweinyddol, TGCh a threfnu gwych gyda rheolaeth amser dda.

 

 1. Ymrwymiad i bwrpas CGGC a’i pholisïau cyfleoedd cyfartal a’r iaith Gymraeg.

Mae’r canlynol yn sgiliau allweddol (mae angen y sgiliau hyn ar gyfer y rôl ond gellir eu cael wrth wneud y swydd neu drwy hyfforddiant o fewn chwe mis o benodi) 

 1. Empathy a dealltwriaeth o’r sector wirfoddol a’r hyder i sichrau bod anghenion a gweledigaeth y sector wirfoddol o’r pwys mwyaf ac nad ydynt yn cael eu hesgeuluso wrth weithredu, trafod ac ati.

 

 1. Deall yr hyn mae aelodau presennol a photensial a phartneriaid CGGC yn ei werthfawrogi fwyaf am eu perthynas gyda CGGC. 

 

 1. Gwybodaeth am dueddiadau ac arferion ar hyn o bryd yn y diwydiant digwyddiadau.

 

 1. Gwybodaeth am ddiwydiant digwyddiadau yn cynnwys lleoliadau a chyflenwyr.

Mae’r canlynol yn sgiliau dymunol (mae’r sgiliau hyn y fwy dymunol, a fydd yn cryfhau eich cais) 

 1. Sgiliau digidol, yn enwedig mewn perthynas â defnyddio cyfarthrebiadau digipl a theclynnau ymgysylltu. 

 2. Mae rhuglder amlwg yn yr iaith Gymraeg, gan gynnwys siarad, gwrando a deall a darllen ac ysgrifennu yn ddymunol iawn i’r sywdd; disgwylir i’r ymgeisydd penodedig arddangos ymwybyddiaeth o Safonau’r Iaith Gymraeg a’u cefnogi.