Swydd:
Aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
£3,885
Cyfeirnod:
ASB1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Asiantaeth Safonau Bwyd I Food Standards Agency
Dyddiad Cau:
14-12-2020

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn chwilio am bedwar aelod newydd ar gyfer Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (y Pwyllgor).

 

Rôl a chyfrifoldebau

Sefydlwyd y Pwyllgor yn 2000 i roi cyngor i'r ASB ar feysydd fel diogelwch bwyd, safonau bwyd a phryderon defnyddwyr yng Nghymru. Caiff aelodau'r Pwyllgor eu penodi gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Lles a’r Gymraeg, er mwyn darparu ystod eang o arbenigedd, profiad a gwybodaeth ymarferol. 

Mae’r Pwyllgor yn cynghori’r Asiantaeth ar ystod o bynciau, gan gynnwys: Alergenau, Rheolaethau Bwyd Anifeiliaid Swyddogol, Cynllun Strategol yr ASB, Strategaeth Samplu'r ASB, Cyfnod Pontio’r Undeb Ewropeaidd, Cyflawni Cydymffurfiaeth Busnes ac Ymwrthedd Gwrthficrobaidd. Bob blwyddyn, mae hyd at bedwar cyfarfod agored yng Nghymru, wedi'u hategu gan gyfarfodydd busnes, diwrnodau hyfforddi a digwyddiadau rhanddeiliaid.

 

Manyleb y person

Sgiliau a gwybodaeth hanfodol

 

 • Arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth gyfredol a pharhaus o faterion diogelwch a safonau bwyd, gan gynnwys datblygu polisi a thirwedd rhanddeiliaid yng Nghymru
 • Sgiliau dadansoddi, strategol a gwneud penderfyniadau cryf, yn gallu pwyso a mesur tystiolaeth gymhleth ac egluro sail y cyngor.
 • Bod yn graff ei farn/barn, gyda lefel uchel o onestrwydd a chyfrifoldeb cyhoeddus, ynghyd â'r gallu i gyfrannu at wneud penderfyniadau anodd.
 • Y gallu i ddehongli a chyfathrebu gwybodaeth yn effeithiol ar lafar, yn ysgrifenedig a thrwy ystod o gyfryngau.
 • Y gallu i wasanaethu un ai heb wrthdaro buddiannau neu i ddangos sut y byddant yn ymdrin â gwrthdaro buddiannau posibl, boed y rheiny yn rhai go iawn neu'n rhai tybiedig.
 • Y gallu i ystyried a deall cyngor, tystiolaeth a dadleuon gwyddonol.
 • Ymrwymiad i faterion defnyddwyr neu ddod â mewnwelediadau bwyd/defnyddwyr o fewn cyd-destun Cymru.
 • Mae’r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer un o'r swyddi.
 • Dangos profiad perthnasol yn un (neu fwy) o'r canlynol:
 • Gwyddoniaeth – er enghraifft Microbioleg, Meddygol, Epidemioleg, Milfeddygol, Iechyd y Cyhoedd neu Wyddorau Cymdeithasol, newid ymddygiad yn benodol.
 • Polisi Bwyd – Llywodraethu, safonau a sicrwydd y system fwyd.
 • Cyfraith Bwyd – Gorfodi cyfraith bwyd.
 • Addysg/Academia – er enghraifft systemau bwyd a diogelwch.
 • Cyfathrebu – er enghraifft ymgysylltu â defnyddwyr drwy ystod o gyfryngau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasu/blogio.
 • Cynhyrchu Bwyd/Lletygarwch – Cefndir cynhyrchu/diwydiant bwyd/arlwyo.
 • Cyrff cyhoeddus perthnasol – er enghraifft diogelu defnyddwyr, gorfodi cyfraith bwyd, twyll bwyd, iechyd y cyhoedd.
 • Arall – er enghraifft diwydiant bwyd neu'r sector arlwyo/bwytai/gwestai, mentrau bwyd cymunedol, ymchwil defnyddwyr, llunio polisi mewn meysydd perthnasol.

 

Gwybodaeth a sgiliau dymunol

 

 • Ymrwymiad amlwg i roi'r defnyddiwr yn gyntaf, gydag ymwybyddiaeth o fuddiannau defnyddwyr; gan gynnwys anghenion defnyddwyr ifanc a hŷn mewn perthynas â bwyd a sut mae'r system fwyd fyd-eang yn newid.
 • Deall rôl aelod Pwyllgor sefydliad cyhoeddus mawr a'r holl gyfrifoldebau cyfunol perthnasol.  
 • Parodrwydd i gymryd rhan mewn hyfforddiant ar y Gymraeg i alluogi sgyrsiau cwrdd a chyfarch syml. 

 

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl o gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, menywod, pobl o dan 30 oed, pobl anabl a phobl sy'n nodi eu bod yn LGBT+. Byddwn ni’n ceisio sicrhau aelodaeth gytbwys o ran amrywiaeth, arbenigedd a phrofiad.

 

Ymrwymiad amser

Mae'r rôl yn cynnwys ymrwymiad amser o 21 diwrnod y flwyddyn, gan gynnwys cyfarfodydd Pwyllgor ac amser paratoi. Mae'n bosibl y bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â dyletswyddau eraill y Pwyllgor mewn mannau eraill pan fo'r angen yn codi. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys cyfrannu at is-bwyllgor i'r Pwyllgor, a sefydlir i ystyried maes pwnc penodol neu gynrychioli'r Pwyllgor mewn digwyddiad arall. Bydd yr holl gostau rhesymol ar gyfer teithio a chynhaliaeth yn cael eu had-dalu.