Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Caerdydd £30,000 - £36,000 LoteriCen-Swyddle_1581464830 Parhaol National Lottery Heritage Fund

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn chwilio am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu ar sail parhaol i’w lleoli yn swyddfa Cymru’r sefydliad yng Nghaerdydd. 

Dyn ni’n chwilio am unigolyn deinamig a all yrru ein gweithgareddau marchnata a chyfathrebu er mwyn hyrwyddo a chodi enw da’r Gronfa yn llwyddiannus, gan ganolbwyntio ar effaith a photensial ein gwatih yng Nghymru.  Bydd angen i’r person llwyddiannus fod yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar o safon uchel. 

Fel aelod o’r tîm Marchnata a Chyfathrebu ar draws y DU, byddwch yn gyfrifol am reoli’r allbwn cyfathrebu ar ran Cymru, gan ddarparu’n effeithiol ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Bydd medru blaenoriaethu eich ameser ac egni yn allwedol ar gyfer creu’r canlyniadau gorau. 

Byddwch yn ganolog i sefydlu dulliau newydd o weithio, adeiladu perthnasau mewnol ac allanol tra’n cydweithio gyda’r tîm busnes yng Nghymru er mwyn sicrhau fod amcanion strategol y Gronfa yn cael eu cyflawni.  Byddwch hefyd yn cydweithio mewn dull integreiddiedig gyda chydweithwyr yn Llundain/ardaloedd/gwledydd eraill er mwyn creu a darparu mentrau sydd wedi eu blaneoriaethu gan y sefydliad yn gorfforiaethol a ledled y DU.   

Fel llefarydd i’r cyfryngau ar gyfer cyfryngau darlledu a chymdeithasol yn Gymraeg a Saesneg, byddwch yn arwain ar gyfathrebu ar gyfer datganiadau corfforiaethol ac wedi eu harwain gan bolisi yng Nghymru, gan wiethio gyda chydweithwyr materion cyhoeddus ac ehangach er mwyn sicrhau gweithredu’n effeithiol.   Byddwch hefyd yn ymddwyn fel cynghorydd cyfathrebu i staff uwch a’n pwyllgor, yn ogystal â chefnogi a datblygu perthnasau cadarnhaol gydag ystod o randdeiliaid gwleidyddol a chymunedol yng Nghymru.  

Byddwch angen i chi arddangos profiad sylweddol, y gellir ei dystiolaethu, mewn swydd marchnata a/neu gyfathrebu perthnasol, yn ddelfrydol mewn sefydliad prysur ac amlwg.  Rydym yn chwilio am unigolyn a all ddatblygu ein perthnas â’r cyfryngau, ond hefyd yrru ffordd o fynd ati sydd wedi ei arwain gan farchnata er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd presennol a newydd. 

Mae’n rhaid cael profiad o weithio gyda newyddiadurwyr wedi eu canoli o dfewn Cymru a thu hwnt, ynghyd a gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’r cyd destun gwleidyddol a chymdeithasol yng Nghymru.

Fe gewch y cyfle i weithio ar ran yr unig a’r prif ariannwr tredtadaeth ar draws y DU gyda’r uchelgais i fuddsoddi “12. Biliwn dros bum mlynedd, yn cynnwys buddsoddiadau proffil chel ac o bwysigrwydd allweddol yn lleol a chenedlaethol yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw i ysbrydoli, arwain ac arianu treftadaeth y DU er mwyn creid newid cadarnhaol a hir dymor ar gyfer pobl a chymunedau, heddiw ac i’r dyfodol.

Ceisiadau

Os oes diddordeb gyda chi ymuno â’n tîm deinamig, danfonwch CV wedi ei ddiweddaru (cyfanswn o 2 dudalen) a datganiad cynorthwyol (cyfanswm o 1 tudalen) yn tystiolaethu sut yr ydych yn ateb y Manyleb Person at post@swyddle.cymru.  Er mwyn bod yn gystadleuol wrth geisio, bydd angen i chi arddangos gwybodaeth, sgiliau a phrofiad ar lefel uchel wrth eu pwyso yn erbyn ein meini prawf dethol.   

Mae'r Gronfa wedi gofyn i Swyddle recriwtio unigolion addas ar gyfer y swydd hon. Os oes diddordeb gyda chi ddysgu mwy am y swydd, cysylltwch drwy ffonio 029 2030 2182 neu anfon e-bost at post@swyddle.cymru.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol nos ar ddydd Gwener, 13 Mawrth 2020.  Rhowch y cyfeirnod; BII030Wales yn eich ebost wrth geisio.  Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar y 26 Mawrth 2020.  Os na fyddwch wedi clywed gan Swyddle o fewn pythefnos wedi’r dyddiad cau, gallwch gymryd yn ganiataol na fuoch yn llwyddiannus.