Swydd:
Syrfëwr Cynnal a Chadw
Lleoliad:
Aberteifi
Cyflog:
£27,929 - £30,828
Cyfeirnod:
SwTCSCC_1579645595
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Tai Ceredigion

Dyddiad cau: 17 Chwefror 2020 (canol dydd) (Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a'r amser cau)
Dyddiad y Cyfweliad: 25 Chwefror 2020

Diben cyffredinol:
Gweithio gyda'r Uwch-syrfëwr Asedau i sicrhau bod tenantiaid Tai Ceredigion yn cael gwasanaeth cynnal a chadw o safon, sy'n cyrraedd safonau perfformiad a ddiffiniwyd ac sy'n cadw o fewn y gyllideb a bennwyd. Cydweithio â staff eraill Gwasanaethau Eiddo, staff Medra ac Ymgynghorwyr Tai i ddarparu gwasanaeth didor o'r radd flaenaf sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Cyfrifoldebau allweddol - Gweithredol

1. Bod yn gwbl gyfrifol am redeg yr holl waith cynnal a chadw yn eich ardal o ddydd i ddydd, gan sicrhau bod yr holl waith sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw, gan gynnwys gwaith a wneir er mwyn ailosod eiddo, yn cael ei wneud mewn modd effeithiol ac amserol, ac i safon uchel o fewn y gyllideb a'r targedau a bennwyd.

2. Goruchwylio a chynorthwyo i raglennu unrhyw waith buddsoddi a wneir ar eiddo Tai Ceredigion, gan gynnwys eiddo ar brydles, ffyrdd a llwybrau troed, ardaloedd chwarae neu garejis o fewn yr ardal weithredu, yn ogystal ag unrhyw eiddo newydd a gaiff ei godi neu unrhyw waith preifat a wneir gan Tai Ceredigion i breswylwyr preifat neu sefydliad masnachol arall.

3. Sicrhau bod gwaith yn cael ei gomisiynu'n effeithiol yn unol ag arfer gorau a pholisïau a gweithdrefnau'r Gymdeithas, gan sicrhau lefel uchel o fodlonrwydd ymhlith cwsmeriaid.

4. Cynnal archwiliadau ac arolygon diagnostig ar eiddo gwag ac eiddo nad yw'n wag, gan baratoi manylebau a rhaglenni lle bo angen, a chadw cofnod o'r holl archwiliadau a'u canfyddiadau, gan adrodd yn rheolaidd i'ch rheolwr llinell.

5. Monitro nifer y tasgau sy'n cael eu cwblhau yn brydlon, a chydweithio â'r Uwch-syrfëwr Asedau i bennu ffyrdd o wella effeithlonrwydd.

6. Cynnal hapwiriadau o waith a gyflawnir gan dîm Medra a'i isgontractwyr.

7. Sicrhau bod gwaith allanol yn cael ei roi i gontractwyr allanol sydd ar Fframwaith Mân Waith Ceredigion neu Fframwaith Sir Gaerfyrddin a/neu yn unol â Rheoliadau Ariannol cyfredol Tai Ceredigion.

8. Cydweithio â'r Cydlynydd Rheoli Data i sicrhau bod unrhyw gyfarpar neu elfen newydd (e.e. boeler, ceginau, ffenestri) yn cael ei gofnodi/ei chofnodi ar system Keystone ynghyd â'r dystysgrif neu'r warant angenrheidiol (tystysgrif prawf nwy neu dystysgrif Fensa). Sicrhau bod y Cydlynydd Rheoli Data yn cael gwybod pan fydd deunyddiau neu gyfarpar yn cael eu tynnu o eiddo (e.e. tân nwy neu asbestos) gan sicrhau bod yr holl hysbysiadau trosglwyddo gwastraff yn cael eu cofnodi ar system Keystone a bod y gofrestr asbestos yn cael ei diweddaru.

9. Rhannu gwybodaeth a ddarperir gan weithredwyr Medra â'r Syrfëwr Cynnal a Chadw Tai neu'r Ymgynghorydd Tai.

10. Paratoi rhaglenni gwaith manwl i dîm Medra/isgontractwyr er mwyn gwella'r gwaith o gyfrifo cost tasgau a gosod targedau ar gyfer cwblhau gwaith.

11. Cydweithio â'ch rheolwr llinell i fonitro cyllidebau yn eich ardal yn fisol.

12. Cymharu costau gwirioneddol tasgau â'r rhaglen waith wreiddiol, a nodi'r hyn sydd wedi achosi unrhyw amrywiadau.

13. Sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni i safon dda ac yn brydlon.

14. Cynnal archwiliadau cyn ac ar ôl cyflawni gwaith, yn unol â thargedau a gytunwyd, gan drefnu i ymgynghorwyr arbenigol gynnal archwiliadau yn ôl yr angen, yn unol â gweithdrefnau Tai Ceredigion.

15. Sicrhau bod gwaith cynnal a chadw'n cael ei gyflawni i safon uchel, a bod camau'n cael eu cymryd i unioni unrhyw ddiffygion os na fydd y gwaith yn cael ei gyflawni i'r safon ddisgwyliedig.

16. Sicrhau bod y person perthnasol yn cael anfoneb ar gyfer unrhyw ddifrod a achosir i un o asedau Tai Ceredigion.

Perfformiad

1. Sicrhau bod yr holl eiddo sy'n cael ei ailosod yn eich ardal yn cael ei osod o fewn y targedau a bennwyd, yn unol â safon ailosod Tai Ceredigion ac o fewn y gyllideb, gan sicrhau bod yr holl archwiliadau statudol yn cael eu cynnal (tystysgrifau perfformiad ynni, asbestos, diogelwch nwy ac ati) yn ogystal â darparu gwybodaeth am gydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, gwybodaeth am leoliad gwasanaethau, a chyfarwyddiadau ynghylch defnyddio cyfarpar/offer y landlord.

2. Sicrhau bod tenantiaid yn fodlon â'r gwaith adnewyddu a wneir i'w cartrefi, bod gwybodaeth yn cael ei rhannu â nhw drwy gydol y broses, a bod camau'n cael eu cymryd yn syth i unioni unrhyw elfen o'r gwaith nad yw wedi'i chwblhau i safon uchel.

3. Mynychu grwpiau ffocws a fforymau tenantiaid pan ofynnir i chi wneud hynny er mwyn cael adborth uniongyrchol ynghylch y gwasanaethau a ddarperir, a thrafod ffyrdd o wella'r gwasanaeth yn barhaus.

4. Cysylltu â holl aelodau'r tîm yn rheolaidd, gan gyflenwi yn lle cydweithwyr pan na fyddant yn y gwaith.

5. Bod yn rhan o gyfarfodydd misol sy'n ystyried perfformiad a'r gyllideb.

6. Monitro perfformiad pob contractwr gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir yn ymatebol ac o safon uchel, gan gasglu gwybodaeth am ddangosyddion perfformiad a'i chofnodi.

7. Sicrhau bod gwaith a deunyddiau'n cael eu caffael yn unol â rheoliadau ariannol a strategaethau caffael a rheoli asedau Tai Ceredigion.

8. Dilyn y fframwaith monitro a rheoli perfformiad, gan hyrwyddo arfer gorau a diwylliant o berfformio ar lefel uchel drwy'r Gymdeithas gyfan.

Cyfrifoldebau allweddol - Corfforaethol

1. Darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

2. Sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol ym maes iechyd a diogelwch, a'i fod yn cael ei gyflawni mewn modd diwyd gan sicrhau bod anghenion y tenant o ran diwylliant ac amrywiaeth yn cael eu rheoli, ac adnabod a gweithredu cyfleoedd i wneud y defnydd gorau posibl o'r holl adnoddau.

3. Sicrhau bod Tai Ceredigion a'i staff yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol a statudol, ynghyd ag arfer gorau.

4. Sicrhau eich bod yn gweithio'n unol â pholisïau'r Gymdeithas ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant bob amser ac ym mhob agwedd ar waith cyflogi a darparu gwasanaethau.

5. Ym mhob agwedd ar waith y Gymdeithas, hyrwyddo systemau cyfathrebu effeithiol, rhagoriaeth o ran gwasanaeth i gwsmeriaid, a ffocws ar wella'n barhaus.

6. Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill y gallai fod yn rhesymol i'r Uwch-syrfëwr Asedau a'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo eu pennu.

Cymwysterau
Tystiolaeth bod gwybodaeth broffesiynol yn cael ei datblygu'n barhaus.

Cymhwyster cydnabyddedig lefel uwch mewn pwnc sy'n gysylltiedig ag adeiladu (HND neu HNC).

Byddai gradd mewn adeiladu, rheoli prosiectau, mesur meintiau, neu swyddogaeth sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw yn ddymunol.