Swydd:
Rheolwr Buddsoddi
Lleoliad:
Cymru, Gweithio o Gartref
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
SwyddleHLF2
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Swyddle

Rheolwr Buddsoddi

Mae Swyddle yn recriwtio am Reolwr Buddsoddi ar ran un o’n cleientiaid,

Pwrpas y swydd 

Gweithio fel rhan o'r Dîm Buddsoddi i gyflwyno gweithgaredd buddsoddi ar draws yr Ardal / Gwlad gan gynnwys darparu cyngor ac arweiniad i ymgeiswyr; asesu a monitro ystod eang o gymwysiadau / prosiectau; cymorth ar ôl i’r gwaith ddod i ben; cymryd rhan mewn gweithgareddau allgymorth a chefnogi cyflwyno'r cynllun tîm Ardal / Gwlad. Cyfrannu at waith ehangach y tîm Ardal / Gwlad. 

 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol

 • Cyfrannu at gyflawni gweithgaredd buddsoddi ar draws yr Ardal / Gwlad gan gynnwys asesu ystod eang o geisiadau yn unol â'n canllawiau, polisi a gweithdrefnau ymgeisio gan roi argymhellion cadarn a chytbwys i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn erbyn y gyllideb fuddsoddi. 
 • Rheoli portffolio o achosion ôl-ddyfarnu gan gynnwys monitro cyflwyno'r dibenion cymeradwy, dadansoddi ac adolygu risg, cysylltu ag ymgynghorwyr ar y Gofrestr Gwasanaethau Cymorth gan sicrhau bod eu cefnogaeth wedi'i thargedu ac yn gost-effeithiol; adnabod a helpu datrys problemau / materion sy'n codi wrth ddatblygu a chyflawni prosiectau.  
 • Datrys ystod eang o faterion ôl-gwblhau prosiect.  
 • Cefnogi gweithredu a darparu ymgyrchoedd Ardal / Gwlad a'r DU gyfan, cyllid heblaw cyllid Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol a rhaglenni ariannu arloesol eraill gan gynnwys benthyciadau trwy ddarparu arweiniad, cynnal asesiadau o geisiadau, monitro prosiectau a gwaith ôl-gwblhau. 
 • Mewn cysylltiad â'r Pennaeth Ymgysylltu a'r Pennaeth Buddsoddi, darparu cefnogaeth ac arweiniad i ddarpar ymgeiswyr yn ôl yr angen. 
 • Hwyluso a chefnogi rhwydweithiau a phartneriaethau ar draws yr Ardal / Gwlad er mwyn rhannu arfer da, gwybodaeth, a gwersi a ddysgwyd ar draws y sector 
 • Cymryd rhan yn natblygiad a gweithrediad polisi a gweithdrefnau ar draws yr Adran Cyflenwi Busnes. 
 • Sicrhau bod cynhwysiant wedi'i ymgorffori ym mhob agwedd ar waith ymgysylltu'r Gronfa yn yr Ardal / Gwlad gan gynnwys cefnogi gwaith mewn Meysydd Ffocws (lle bo hynny'n berthnasol). 
 • Dyletswyddau eraill yn ôl yr angen.  

 

Ar gyfer rolau nad ydynt yn rheoli

 • Cydweithio: Mae'n ofynnol i'r holl staff gefnogi cydweithredu effeithiol o fewn eu tîm, yr Adran a'r Gronfa ehangach i sicrhau bod nodau strategol y cleient yn cael eu cyflawni. 
 • Gweithio’n ddigidol: Mae'n ofynnol i'r holl staff gefnogi gweithio digidol a chefnogi strategaeth ddigidol y cleient
 • Gwerthoedd: Mae'n ofynnol i'r holl staff ddeall Gwerthoedd y Gronfa a dangos a chymhwyso'r rhain yn eu holl ddyletswyddau. 
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant: Mae'n ofynnol i'r holl staff ddeall, ymrwymo a chymhwyso nodau strategol y Gronfa ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. 

 

Arall

 • Bydd y rôl yn cynnwys teithio ar draws yr Ardal / Gwlad, gan gynnwys ymweliadau safle. 
 • Bydd y rôl yn cynnwys cynrychioli'r Gronfa mewn digwyddiadau ac ati y tu allan i oriau. 
 • Mae lleoliad y swydd yn hyblyg. Bydd teithio achlysurol, ymweliadau safle ac aros dros nos yn angenrheidiol ar gyfer y rôl ond byddant yn amrywio yn ôl anghenion pob Adran. 
 • Mae y client yn annog gweithio hyblyg
 • Mae’n client wedi ymrwyno i ddarparu gwasanaeth dwyieithog. 

 

 

CYSYLLTWCH Â SWYDDLE post@swyddle.cymru  am fanylion pellach