Swydd:
Swyddog Ymchwiliadau
Lleoliad:
Gweithio o Gartref
Cyflog:
£37,338 - £48,474 y flwyddyn
Cyfeirnod:
20240327OW
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Ombwdsmon Cymru / Ombudsman Wales
Dyddiad Cau:
22-04-2024

Math o Gontract:           Parhaol ac Amser Llawn

Oriau Gwaith:                37 awr yr wythnos

Cyflog:                            £37,338 - £48,474 y flwyddyn

Lleoliad:                          Gweithio hybrid neu o bell

Math o Swyddogaeth:    Ymchwiliadau

A ydych chi’n teimlo’n angerddol am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a sicrhau, pan fydd gwasanaethau’n methu, y gellir troi at rywun am gymorth drwy system gwyno annibynnol?  Oes gennych chi brofiad o ymchwiliadau i gwynion cymhleth neu ymchwiliadau safonau moesegol a/neu reoleiddiol?

Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn dymuno recriwtio Swyddogion Ymchwilio yn ymchwilio i gwynion oddi wrth aelodau’r cyhoedd am driniaeth annheg neu wasanaeth gwael oherwydd diffyg o ryw fath ar ran cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Bydd yr Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion a wneir am Gynghorwyr mewn awdurdodau lleol yng Nghymru a allai, o bosib, fod wedi torri Cod Ymddygiad statudol eu cyngor. 

Fel Swyddog Ymchwilio, byddwch yn canolbwyntio ar yr achosion mwyaf difrifol ac yn rheoli llwyth achosion sy’n amrywio o ran cymhlethdod, ar draws nifer o feysydd.  Gan ddarparu profiad da i gwsmeriaid drwy gydol y broses, byddwch yn:

 • Dadansoddi gwybodaeth fanwl er mwyn cyrraedd a deall craidd y gŵyn
 • Canfod a chael tystiolaeth yn brydlon
 • Gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth, a chyflwyno’r penderfyniadau hyn mewn adroddiadau ysgrifenedig grymus
 • Ymgysylltu’n effeithiol â’r achwynydd drwy gydol yr ymchwiliad
 • Datrys achosion drwy ymgysylltu’n adeiladol

Mae disgrifiad swydd llawn a gwybodaeth ychwanegol ar ein gwefan.

Am beth rydyn ni’n chwilio?

 • Profiad sylweddol, ymarferol a chymharol o gynnal ymchwiliadau manwl, gan arwain at ganlyniadau cymesur
 • Profiad o ymchwiliadau i gwynion cymhleth neu ymchwiliadau safonau moesegol a/neu reoleiddiol
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol gyda phrofiad sylweddol o ddrafftio dogfennau cymhleth sy’n cyfleu dadansoddiad manwl mewn ffordd syml
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar a’r gallu i gwrdd â rhanddeiliaid wyneb yn wyneb, o bell neu dros y ffôn
 • Sgiliau rheoli achosion effeithiol a’r gallu i flaenoriaethu gofynion sy’n cystadlu â’i gilydd
 • Gallu diamheuol i weithio'n dda yn annibynnol ac fel aelod o dîm

I wneud cais am y rôl hon, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch profiad a’ch arbenigedd wrth gynnal ymchwiliadau cymhleth mewn gwasanaethau proffesiynol/y sector cyhoeddus neu ymchwiliadau safonau rheoleiddiol a/neu foesegol.  Byddai'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Beth yw’r manteision i chi?

 • Cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn, gan ddarparu cyfiawnder ac arwain at welliannau
 • Amrywiaeth o waith achos – does dim un achos yr un fath
 • Cyflog cystadleuol a lwfans gwyliau blynyddol hael o 32 diwrnod.
 • Mae’r manteision eraill yn cynnwys: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, Cynllun Oriau Hyblyg, Aelodaeth o Gampfa, Cynllun Arian Iechyd a Chynlluniau Prynu Rhatach.
 • Cyfleusterau rhagorol ar y safle ac offer ar gyfer gweithio gartref.  
 • Cwnsela allanol a chymorth iechyd galwedigaethol am ddim. 
   

I wneud cais

Ewch i’n gwefan (www.ombwdsmon.cymru) i gael gafael ar y pecyn recriwtio.

Cyflwynwch eich Ffurflen Gais a’ch Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal drwy ebost at: recruitment@ombudsman.wales erbyn hanner dydd (12 pm) dydd Llun 22 Ebrill 2024.  Rydym yn cadw’r hawl i gau’r cyfle hwn yn gynnar os daw digon o geisiadau i law, felly peidiwch ag oedi cyn cyflwyno eich cais. 

Bydd yr ymatebion a roddwch yn y ffurflen gais yn cael eu defnyddio i lunio’r rhestr fer ar gyfer y rôl.  
Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i bopeth a wnawn. Rydym wedi ymrwymo’n weithredol i hyrwyddo a chymryd rhan mewn arferion da yn y ffordd rydym yn denu, yn recriwtio ac yn cadw staff.

Rydym yn annog pawb i ddod â nhw eu hunain yn llwyr i’r gwaith oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi’r gwerth y mae gweithlu gwirioneddol amrywiol yn ei roi i sefydliad. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, gan gydnabod y manteision a ddaw yn sgil hyn i’n diwylliant cynhwysol, gan gynnwys oed, anabledd, hunaniaeth o ran rhywedd a mynegiant, crefydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir economaidd-gymdeithasol.

 

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'redis' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: