Swydd:
Swyddog Cartrefi’n Gyntaf Gwynedd
Lleoliad:
Caernarfon
Cyflog:
£21,113
Cyfeirnod:
SH2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Shelter Cymru
Dyddiad Cau:
04-12-2020

Mae Cartrefi’n Gyntaf Gwynedd yn brosiect newydd cyffrous sydd wedi'i gynllunio i ddarparu dihangfa barhaol o ddigartrefedd i bobl ag anghenion cymhleth, nad yw gwasanaethau prif ffrwd wedi gallu eu cefnogi'n llwyddiannus.

 

Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau statudol a sefydliadau'r trydydd sector a landlordiaid cymdeithasol neu breifat, bydd Cartrefi’n Gyntaf Gwynedd yn cynnig llwybr uniongyrchol o ddigartrefedd i ddiogelwch cartref sefydlog.

Bydd angen darparu lefel uchel o gymorth personol, ynghyd â mynediad at wasanaethau eraill sydd eu hangen i ddiwallu anghenion iechyd a lles ac i hyrwyddo integreiddio cymdeithasol ac economaidd. Ni fydd llety'n dibynnu ar dderbyn cymorth, a bydd y prosiect yn gweithio gydag unigolion ar eu telerau eu hunain, ar eu cyflymder eu hunain, gyda'r prif nod o gynnal tenantiaethau.

 

Bydd y Swyddog Cartrefi’n Gyntaf Gwynedd yn rhan o dîm a fydd yn :-

 

  • Cefnogi grŵp bychan o unigolion, gyda chefndir o ddigartrefedd neu gartref ansefydlog, ynghyd ag anghenion uchel a chymhleth.

 

  • Byddant yn gweithio'n agos gydag asiantaethau partner i  adnabod ac ymgysylltu â phobl a fydd yn elwa o ddulliau gweithredu Cartrefi’n Gyntaf Gwynedd, gan sicrhau llety addas gan ein partneriaid tai cymdeithasol neu landlordiaid preifat.

 

  • Gallu dangos ymrwymiad i egwyddorion Cartrefi’n Gyntaf Gwynedd drwy ddarparu cymorth hyblyg a phersonol i denantiaid cyhyd ag y bo'n ofynnol, gyda'r prif nod o gynnal sefydlogrwydd.

Mae hon yn swydd hyd at 35 awr (oriau i'w drafod)

Cysylltwch gyda post@swyddle.cymru am becyn cais