Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Pennaeth Polisi Caerdydd £34,883 Swyddlewcpp Contract Tymor Penodol CGGC | WCVA

 

Pennaeth Polisi

Mae ein cleient yn edrych am Bennaeth Polisi profiadol i helpu gryfhau gweithgareddau polisi a dylanwadu am gontract tymor penodol o 12 mis. 

Maent yn fudiad aelodaeth genedlaethol ar gyfer y trydydd sector a gwirfoddoli yng Nghymru. Eu bwriad yw gweithio tuag at ddyfodol ble mae’r trydydd sector a’r sector wwirfoddol yn ffynnu ledled Cymru, yn gwella llesiant i bawb. 

Swydd: Pennaeth Polisi 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £34,883 - £36,743 yn ddibynnol ar brofiad  

Hyd: Swydd tymor penodol - i ddechrau am 12 mis. Bydd ein cleient yn ystyried secondiadau

Oriau: 35 awr yr wythnos. Gweithredir cynllun amser hyblyg a chaniateir amser i ffwrdd yn lle unrhyw waith y mae'n ofynnol ei wneud y tu allan i'r oriau arferol.

Dyddiad Cau: 9fed Rhagfyr 2019

Cyflweliad: 18fed Rhagfyr 2019

 

Am y rôl: 

Nod y swydd hon yw cryfhau polisi ein cleient a dylanwadu ar weithgaredd i gefnogi eu pwrpas. Mae hyn mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan eu haelodau a'u partneriaid.

 

Bydd y swydd yn datblygu safbwyntiau polisi ar sail tystiolaeth, gan ganolbwyntio ar feysydd lle gallant wneud y gwahaniaeth mwyaf. Bydd y rôl yn helpu i roi aelodau wrth galon eu gwaith. Bydd yn galluogi cydweithredu agos â phartneriaid allanol yn ogystal â gweithio'n fewnol gyda thimau ar draws y sefydliad.

 

Bydd rhai o'ch cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

 • Sicrhau bod gwaith polisi yn seiliedig ar dystiolaeth, gan dynnu ar gyfranogiad gan aelodau a'r wybodaeth a'r dystiolaeth sydd ar gael ar draws y sefydliad

 • Datblygu a darparu cynllun dylanwadu, gan ymgysylltu ag aelodau a phartneriaid

 • Cydlynu gweithgaredd polisi ac ymgysylltu

 • Arwain y Rhwydwaith Ymarferwyr Dylanwadu ac Ymgysylltu

 • Rheoli gweithgaredd ymchwil

 • Rheoli'r gyllideb ar gyfer y swyddogaethau polisi ac ymchwil

 • Rheoli tîm sy'n gweithio ar bolisi ar ymchwil

 

Amdanoch chi: 

Bydd y Pennaeth Polisi llwyddiannus yn arddel y sgiliau a’r profiad canlynol: 

 • Y gallu i ddatblygu safbwyntiau polisi cryf a dylanwadu ar newid

 • Y gallu i ddatblygu safbwyntiau polisi ar sail tystiolaeth ac asesu'r cyfleoedd a'r heriau a ddaw yn sgil hyn

 • Profiad o gydweithio ag ystod o sefydliadau allanol a chydweithwyr mewnol i gryfhau safbwyntiau polisi

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan gynnwys addasu i sefydliadau gwirfoddol, y llywodraeth, cyrff cyhoeddus, gwleidyddion a chydweithwyr mewnol i gael yr effaith fwyaf

 • Rheoli pobl, prosiectau a chyllidebau, gan gynnwys dangos effaith

 • Dealltwriaeth o'r sector gwirfoddol yn ogystal â chyd-destun deddfwriaethol, polisi a chymdeithasol yng Nghymru

 

Er nad yw sgiliau’r iaith Gymraeg yn hanfodol byddent yn ased i’r swydd hon, fel y byddai cymhwysterau proffeisynol perthnasol. 

Gweithle â gwahaniaeth:

Mae swydd gyda'n cleient yn cynnig cyflogaeth hyblyg i chi sy'n gwneud gwahaniaeth. Maent yn gweithredu cynllun amser hyblyg i'ch helpu i blethu’ch gyrfa o amgylch eich ymrwymiadau bywyd, yn ogystal â 25 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â gwyliau banc, a phum diwrnod ychwanegol o wyliau dewisol (a ddefnyddir fel arfer i gwmpasu cau swyddfa dros y Nadolig). Maent hefyd yn cynnig cyfraniad pensiwn hael.

Maent wedi derbyn achrediad ‘Buddsoddwyr mewn Pobl’ a’r Marc Ansawdd Elusen Dibynadwy, gan annog staff i gymryd rhan yn eu Cynllun Gwirfoddoli Gweithwyr. Yn gredinwyr cadarn mewn cyfle cyfartal, y ‘cyflog byw go iawn’ a lles yn y gweithle, ni allech ddod o hyd i gyflogwr yn fwy ymrwymedig i’w staff!

Gallai rolau eraill y gallai fod gennych brofiad ohonynt gynnwys: Pennaeth Polisi, Rheolwr Polisi, Uwch Swyddog Polisi, Polisi ac Ymchwil, Materion Cyhoeddus a Pholisi, Swyddog Polisi, Uwch Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Prif Gynghorydd Polisi, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd ac ati.