Swydd:
Dylunydd Graffeg Symudiad
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Dibynnol ar Brofiad
Cyfeirnod:
SwyddleTinGraph
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Tinopolis

Prif Ddiben y Swydd

Mae Tinopolis yn chwilio am dylunydd graffeg symudiad talentog i ymuno â’r tîm cynhyrchu, ac i weithio ar raglenni byw gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am greu ac addasu graffeg i’w gynnwys fel rhan o ddarpariaethau rhaglenni teledu. Yn ogystal bydd cyfleoedd i weithio ar raglenni eraill fel y’i comisiynir.

Lleoliad:                               Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog:                  yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau:     23 Awst 2019

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd allweddol:

Sgiliau hanfodol:-

 • Profiad o ddefnyddio Adobe Photoshop, Illustrator a After Effects.
 • Gweithiwr tîm
 • Gweithio'n dda o dan bwysau amgylchedd teledu byw
 • Ceidwad amser da.
 • Siaradwr Cymraeg

Sgiliau pellach delfrydol:-

 • Cinema 4D

•             Hyfedredd cyfrifiadurol Mac a PC

Nodweddion personol:-

 • Person brwdfrydig sy'n gallu cydweithio'n effeithiol o fewn tim.
 • Y gallu i gyfathrebu gyda phobl ar bob lefel yn glir, cywir ac effeithiol.
 • Sgiliau rhyngbersonol cryf.
 • Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth.
 • Person trefnus a dibynadwy ac sy’n talu sylw i fanylion.
 • Y gallu i weithio’n effeithiol dan bwysau.
 • Hunan gymhellol, gyda’r awydd a’r gallu i addasu a dysgu sgiliau newydd yn gyflym ac i fod yn hyblyg i ymgymeryd â thasgiau newydd neu i gynorthwyo adrannau eraill yn ôl y gofyn.
 • Iaith clir a chywir yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Eraill:-

Oriau gwaith:    Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau:              Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn:             Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Cyswllt:                                E-bost CV a llythyr cais yn unig at: Swyddi@tinopolis.com

 

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu’r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis:

Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/