Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cynrychiolydd Gwasanaethau Cwsmer Caerdydd £19,171 - £21,166 SwyddleCCaerdydd Parhaol Cyngor Caerdydd | Cardiff Council

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Dyddiad Cau:19/06/2019

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nh? Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor i drigolion Caerdydd ac i ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bod gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Mae angen Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y tîm. Bydd angen i chi ymrwymo i ddeall, cefnogi a chynghori pob math o gwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau ynghylch holl wasanaethau’r Cyngor drwy nifer o wahanol ffyrdd (gan gynnwys dros y ffôn, dros y we, dros e-bost, negeseuon llais a negeseuon testun). Mae’n debygol y bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu gweithio’n dda mewn tîm ac yn gwybod sut i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r gallu i ddadansoddi amgylchiadau cwsmeriaid, a chydymdeimlo â nhw ac i roi cyngor manwl gywir ac ystyrlon i gwsmeriaid ac aelodau eraill o’r tîm yn rhan bwysig o’r swydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn ateb galwadau rhwng 8.30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau gwaith hyn newid.

Darperir hyfforddiant llawn ac nid oes angen profiad blaenorol o weithio mewn canolfan alwadau/gyswllt.

Mae manylion llawn pob swydd i’w gweld yn y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.

Gallwch gwblhau’r cais ar-lein. Ewch i www.caerdydd.gov.uk/swyddi i wneud hynny.

Fel arall, gallwch ofyn am becyn cais drwy gysylltu â Cysylltu â Chaerdydd ar 029 2087 2088. 

 

This form is available in English / Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well.   Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion heb gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai:

  • dan 25 oed

  • nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

  • o’n cymunedau lleol, yn arbennig y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd