Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cynorthwyydd Rheolwr Costau / Cynorthwyydd Gweinyddwr Hawliau Caerfyrddin £20,000 - £25,000 SwyddleCostauHawliau Contract Tymor Penodol S4C

Cytundeb: 12 mis

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Bydd y Cynorthwyydd Rheolwr Costau / Cynorthwyydd Gweinyddwr Hawliau yn gweithio yn yr adran gyllid a'r adran materion busnes i sicrhau bod cynnwys sy'n cael ei gomisiynu / drwyddedu neu ei brynu yn cael ei negodi, ei gontractio a'i weinyddu (gan gynnwys prosesu taliadau) yn effeithiol ac yn effeithlon, bod unrhyw gynnwys darlledu yn cael ei glirio'n briodol a bod hawliau a chytundebau clirio S4C yn cael eu gweinyddu'n briodol. Bydd y swydd yn atebol i'r Cyfrifydd Costau a'r Uwch Swyddog Materion Busnes.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Gr?p yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Gr?p, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 5:00 y prynhawn ar 1 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV

Manylion Swydd

Ffurflen gais