Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cynorthwyydd Cyfathrebu (Cyfnod Mamolaeth Caerfyrddin £21,044.37 - £26,537.45 yn unol â phrofiad SwyddleS4CCynCyf Contract Tymor Penodol S4C

Mae S4C yn chwilio am Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu i ymuno ag Adran Brysur dros gyfnod mamolaeth.

Byddwch yn gyfrifol am holl agweddau gweinyddol yr Adran ynghyd ag ymgymryd â rhai dyletswyddau trefnu megis ymweliadau Cyw a’i ffrindiau, cyrsiau hyfforddi’r adran ac yn y blaen.

Manylion eraill

Lleoliad:               Lleoliad arferol eich gwaith am y tro fydd Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ, neu, os bydd S4C yn gofyn, unrhyw le arall yng Nghymru y bydd rhan neu’r cyfan o weithgareddau S4C wedi eu lleoli o bryd i’w gilydd.

Cyflog:  £21,044.37 - £26,537.45 yn unol â phrofiad.

Cytundeb:           9 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)

Oriau gwaith:     Oriau arferol swyddfa yw 9.00am - 5.15pm ar Ddydd Llun i Ddydd Iau ac o 9.00am - 4.45pm ar Ddydd Gwener ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc..

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau:              Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.  Os byddwch yn gweithio rhan amser neu am gyfnod o lai na 12 mis bydd eich hawl i wyliau yn cael ei weithio allan ar sail pro rata i’r hanner diwrnod agosaf.

Pensiwn:             Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Gr?p yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Gr?p, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg.  Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.