Swydd:
Cyfreithiwr
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
S4CCYF
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o ddrafftio cytundebau masnachol. Nid yw profiad o gyfraith darlledu yn ofynnol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o ddrafftio cytundebau masnachol. Nid yw profiad o gyfraith darlledu yn ofynnol.

 

Oriau: 35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin am dri diwrnod yr wythnos, gyda'r opsiwn i weithio'n hyblyg am ddeuddydd (pro rata yn y ddau achos os yn gweithio rhan amser).

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher y 17 Hydref 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Disgrifiad swydd
Fel aelod o Dîm Cyfreithiol S4C, byddwch yn cyfrannu i waith y tîm, sy’n darparu cymorth a
chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob
agwedd o wasanaethau S4C.
Bydd y meysydd gwaith yn cynnwys (heb gyfyngiad):
• Trwyddedau a chytundebau hawliau ar gyfer cynnwys
• Materion cydymffurfiaeth rhaglenni a chynnwys digidol
• Cytundebau masnachol cyffredinol ar draws adrannau S4C
• Ymchwil i wahanol gyfreithiau a/neu reoliadau sy’n berthnasol i S4C
• Drafftio a diweddaru cytundebau, polisiau a dogfennau corfforaethol
• Darparu cyngor cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol i S4C
• Darparu cyngor ar faterion ymarferol yn ymwneud â chystadlaethau
• Darparu cyngor ar faterion cyfreithiau data personol


Disgwylir ichi ymgymryd â gwaith cyfreithiol i wahanol adrannau a thimoedd S4C yn ôl y gofyn ac i
fod yn rhan o dimoedd prosiect o bryd i’w gilydd. Bydd gofyn i chi hefyd weithio gyda chyfreithwyr
allanol a ddefnyddir gan S4C ar brosiectau penodol.


Disgwylir ichi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol sy’n codi o bryd i’w gilydd.
Byddwch yn helpu i sicrhau ein bod yn gweithredu yn effeithiol ac yn unol â’n hymrwymiadau
strategol a statudol.


Byddwch yn cyfrannu at drafodaethau a chyfarfodydd sydd yn ymwneud yn benodol â’ch prif
gyfrifoldebau unigol ac yn fwy eang lle mae budd i S4C yn gyffredinol. Bydd disgwyl ichi gael
sgiliau cyfathrebu da a’ch bod yn medru cyfathrebu effeithiol gydag ystod eang o bobl.
Bydd dyletswydd arnoch i weithio gyda S4C er mwyn sicrhau bod eich cydweithwyr yn cael eu trin
gyda pharch ac urddas a byddwch yn hybu cyfle cyfartal trwy bob agwedd o’r busnes, yn unol â
pholisïau perthnasol S4C.


Er mwyn sicrhau gweithle diogel i staff byddwch yn gweithio yn unol â’r polisi Iechyd a Diogelwch a
byddwch yn gweithredu awgrymiadau asesiadau risg.