Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid Porthmadog £19,550 - £21,020 SwyddleCThEMYm Parhaol HMRC | CThEM

Yn CThEM, rydym yn canolbwyntio ar gael trethi’n gywir i bawb.

Rydym i gyd yn chwarae ein rhan i wneud gwahaniaeth, boed drwy helpu cwsmeriaid i dalu eu treth a hawlio cymorth ariannol, neu drwy ei gwneud yn anodd i’r lleiafrif anonest dwyllo’r system.

Ni allem wneud hyn oll heb ein gweithlu ymroddedig – ni yw un o’r sefydliadau mwyaf yn y DU, ac rydym yn ymfalchïo yn ein diwylliant gwaith amrywiol a chynhwysol.

Job description

Ydych chi’n rhugl yn Gymraeg a Saesneg? Ydych chi’n berson cyfeillgar, cymwynasgar a brwdfrydig? Os ydych, mae’n bosibl bod gennym y cyfle perffaith i chi.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid gyda CThEM, chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf dros y ffôn, drwy lythyr ac e-bost, a thrwy sgwrsio dros y we.

Byddwch yn ceisio datrys ymholiadau gan gwsmeriaid ar y cyswllt cyntaf, pan fo’n bosibl, ac yn defnyddio’ch sgiliau cyfathrebu ardderchog i ddelio â sgyrsiau cymhleth ond gwerth chweil.

Bydd gennych gyfrifoldeb a chyfleoedd gwirioneddol i ddatblygu’ch gyrfa. Nid yw profiad yn angenrheidiol gan y rhoddir hyfforddiant llawn. Byddwch yn ymuno â thîm cyfeillgar a chroesawgar, a chewch ddigon o gymorth a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Patrymau Gwaith: Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn.

Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos.

Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 25 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p’un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau â’ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i’r patrwm gwaith hwn.

Oriau rhan amser: Ar gyfer swyddi rhan amser llwyddiannus, bydd y cyflog a’r gwyliau blynyddol ar sail pro rata.
 

Responsibilities

Ai chi yw’r person rydyn ni’n chwilio amdano?

Bydd angen i chi allu dangos y canlynol:

• sgiliau cyfathrebu gwych yn Gymraeg a Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

• ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i’n cwsmeriaid

• y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a chyflym

• y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir

• agwedd benderfynol ac awch gwirioneddol am helpu pobl

• hyfedredd mewn mathemateg a’r gallu i ddelio â chyfrifiadau sylfaenol

Rydym yn ymdrechu i fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom.

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

  • Managing a Quality Service
  • Delivering at Pace
  • Communicating and Influencing

We only ask for evidence of these behaviours on your application form:

  • Managing a Quality Service

Benefits

Benefits

• Cyfleoedd dysgu a datblygiad wedi’u teilwra i’ch rôl
• Amgylchedd gyda sawl opsiwn gweithio
• Diwylliant sy’n annog amrywiaeth a chynhwysiant
• Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Os ydych yn gwneud cais am swydd mewn swyddfa o fewn lleoliad canolfan ranbarthol, neu safle trosiannol neu arbenigol, gall y canlynol fod yn gymwys: Bydd Cymorth Teithio Dyddiol ar gael ar gyfer y swydd hon, ar yr amod bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn un o gyflogeion Cyllid a Thollau EM ar hyn o bryd a’i fod yn bodloni’r gofynion cymhwystra a amlinellir yng nghanllawiau Cymorth Teithio Dyddiol yr adran.

GWELER Y PECYN GWYBODAETH I YMGEISWYR AM RAGOR O FANYLION

Things you need to know

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Ability.

Byddwn yn defnyddio’r broses ddethol ganlynol ar gyfer y swydd hon

• Cais a datganiad ynghylch ymddygiadau
• Prawf y Gwasanaeth Sifil o ran Gwneud Penderfyniadau
• Cyfweliad

Ar ôl cyflwyno’ch cais a’ch datganiad personol, cewch eich gwahodd i gwblhau Prawf y Gwasanaeth Sifil o ran Gwneud Penderfyniadau (CSJT).

Yn ystod y CSJT a’r cyfweliad, byddwch yn cael eich profi ar yr ymddygiadau canlynol:

• Rheoli Gwasanaeth Safonol
• Cyflawni’n Brydlon
• Cyfathrebu a Dylanwadu

Rydym yn eich annog i gwblhau’r profion ar-lein cyn gynted â phosibl gan na fydd help technegol na sicrwydd o gymorth gyda phrofion ar-lein ar ôl 15:00 4ydd Hydref.

Mae CThEM yn cadw’r hawl i godi neu ostwng y marc pasio, er mwyn cadw trefn ar nifer yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Sylwer nad yw’r prawf ar-lein sy’n gysylltiedig â’r swydd wag hon yn amodol ar derfynau amser. Bydd arweiniad ar gyfer y prawf ar-lein ar gael pan gewch eich gwahodd i sefyll y prawf. Gweinyddir y prawf ar-lein, a rhaid defnyddio gwefan swyddi’r Gwasanaeth Sifil i’w gwblhau.

Pwysig: Os byddwch yn llwyddiannus yn eich prawf, cewch eich rhoi ar restr deilyngdod yn ôl trefn eich sgôr, ac yn sgil hynny cewch eich gwahodd i gyfweliad, a hynny’n seiliedig ar drefn y rhestr deilyngdod.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal Hydref / Tachwedd.

Addasiadau rhesymol
Os rhoddir person ag anabledd dan anfantais sylweddol o’i gymharu â pherson heb anabledd, mae dyletswydd arnom i wneud newidiadau rhesymol i’n prosesau.

Os oes angen gwneud newidiadau er mwyn i chi allu gwneud eich cais, dylech wneud y canlynol:

Cysylltu â HMRCRecruitment.grs@cabinetoffice.gov.uk cyn gynted â phosibl, cyn y dyddiad cau, i drafod eich anghenion Llenwi’r adran ‘cymorth sydd ei angen’, ar dudalen ‘Gofynion ychwanegol’ eich ffurflen gais, er mwyn rhoi gwybod i ni pa newidiadau neu help y gallai fod eu hangen arnoch yn nes ymlaen yn y broses recriwtio. Er enghraifft, efallai y bydd angen mynediad ar gyfer cadair olwyn arnoch yn y cyfweliad neu, os ydych yn fyddar, weithiwr proffesiynol gwasanaeth iaith.

Diweddariad Diogelwch
Os ydych yn llwyddiannus, ac rydych yn trosglwyddo o un o adrannau eraill y llywodraeth, byddwn yn gwirio pwy ydych, beth yw’ch cenedligrwydd a’ch statws mewnfudo (gan gynnwys yr hawl i weithio yn y DU), a byddwn yn cynnal gwiriad troseddol cyn cadarnhau’ch penodiad.

Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus basio gwiriad diogelwch datgelu a gwahardd. Sylwer – mae gan CThEM eithriad o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, sy’n ein galluogi i wneud ymholiadau am gollfarnau heb eu darfod yn ogystal â rhai sydd wedi’u darfod.

Er mwyn prosesu ceisiadau’n ddi-oed, byddwn yn anfon ffurflen Gwirio Cofnod Troseddol at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar eich rhan. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod, o dan amgylchiadau eithriadol, y bydd rhai ymgeiswyr yn dymuno anfon eu ffurflenni wedi’u llenwi yn uniongyrchol. Os byddwch yn gwneud hyn, rhowch wybod i Wasanaeth Recriwtio’r Llywodraeth am eich bwriad drwy e-bostio Pre-Employment.Checks@cabinetoffice.gov.uk, gan nodi cyfeirnod y swydd yn y pennawd pwnc.

Bydd ymgeiswyr sy’n llwyddiannus yn y cyfweliad, fel rhan o’r camau sgrinio cyn cyflogaeth, yn destun gwiriad ar y Gronfa Ddata Fewnol ar Dwyll (IFD). Bydd y gwiriad hwn yn rhoi gwybodaeth am gyflogeion sydd wedi cael eu diswyddo am droseddau sy’n ymwneud â thwyll neu anonestrwydd. Mae’r gwiriad hwn hefyd yn berthnasol i gyflogeion sy’n ymddiswyddo neu’n gadael drwy ddull arall cyn cael eu diswyddo am dwyll neu anonestrwydd pe bai eu cyflogaeth wedi parhau. Gwrthodir cyflogaeth i unrhyw ymgeisydd y ceir manylion amdano ar y Gronfa Ddata IFD.

Er mwyn ymgymryd â swyddi yn CThEM sy’n galw am ddelio â chwsmeriaid, bydd yn rhaid eich bod yn gallu sgwrsio’n rhwydd ag aelodau o’r cyhoedd a rhoi cyngor ar lafar drwy ddefnyddio Cymraeg a/neu Saesneg cywir, yn ôl yr angen. Pan fo hwn yn un o’r gofynion hanfodol, caiff ei brofi fel rhan o’r broses ddethol.