Swydd:
Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo)
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
S4C1111201
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
24-11-2020

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) i ymuno â’r tîm Cyfathrebu.  Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

 

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

 

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol mae profiad o weithio’n llwyddiannus ar ymgyrchoedd hyrwyddo yn ddymunol.

 

 

Manylion eraill

 

Lleoliad:          Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ neu swyddfa S4C, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1TH.

 

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.  Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

 

Cyflog:              Yn unol â phrofiad

 

Cytundeb:       Parhaol ar ôl cyfnod prawf o 6 mis

 

Oriau gwaith:   35.75

 

Cyfnod prawf:  6 mis

 

Gwyliau:         26 diwrnod a gwyliau banc

 

Pensiwn:         Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

 

 

Ceisiadau

 

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 17:00 yn y prynhawn ar ddydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.

 

Ni dderbynnir CV.

 

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.