Swydd:
AELOD IS-BWYLLGOR CYLLID – CODI ARIAN
Cyflog:
Gwirfoddol
Cyfeirnod:
MICGwir2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Iaith Casnewydd
Dyddiad Cau:
30-10-2020

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol nid er elw ac yn elusen gofrestredig, sy’n bodoli er mwyn galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio drwy’r iaith Gymraeg.  

Cyflogwn 2 aelod o staff llawn amser trwy ariannu Llywodraeth Cymru, Swyddog Helo Blod (Cynllun hyrwyddo Cymraeg mewn Busnes) a llond llaw o staff rhan amser cymunedol. 

Rydym yn awyddus i benodi aelod gwirfoddol i’n his-bwyllgor cyllid fydd â chyfrifoldeb dros godi arian a fydd yn cyfrannu at waith yr is-bwyllgor drwy ddatblygu’n strategaeth codi arian a’i roi ar waith. Trwy hyn, byddwch yn gyfrifol am godi arian ar lefel gymunedol a hefyd chwilio a cheisio am grantiau ar y cyd gyda’r Prif Swyddog. 

Dylech fod yn berson sy’n frwd dros hyrwyddo’r Gymraeg, gyda phrofiad a dealltwriaeth sylfaenol o ganfod cyfleoedd ariannu a llunio ceisiadau grant llwyddiannus, dealltwriaeth o waith cymunedol ac elusennol, a’r parodrwydd i weithio ochr yn ochr gyda staff a phwyllgor rheoli'r Fenter. 

Am fanylion pellach cysylltwch gyda’r Trysorydd, Tomos Rodrigues ar post@menteriaithcasnewydd.org.

Cais drwy CV.