Swydd:
Gweithiwr Achosion
Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog:
£38,007 - £40,950
Cyfeirnod:
6044
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
07-12-2023

Cyflawni gwaith cyfreithiol ac ymchwiliol a chefnogi cyfreithwyr eraill yn yr adran gyda gwaith ymgyfreitha a meysydd busnes eraill yr adran.

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

Nid yw swyddogion heddlu sy’n gwasanaethu yn gymwys i ymgeisio ar gyfer swyddi gwag mewnol staff yr heddlu.

Y buddion rydym yn eu cynnig  

Yma yn Heddlu Gwent, rydym yn gwerthfawrogi ein gweithwyr, ac rydym yn rhoi digonedd o gefnogaeth a hyfforddiant i sicrhau eich bod yn rhagori yn eich swydd. Rydym hefyd yn cynnig buddion fel y rhai canlynol:

 • Hawl i wyliau blynyddol hael sy’n codi i naill ai 27 neu 30 diwrnod yn dibynnu ar raddfa, yn ogystal ag wyth gŵyl banc
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr ac amrywiaeth o raglenni cefnogi lles
 • Mynediad am ddim i gampfeydd yn ein safleoedd
 • Gostyngiadau gan nifer o fanwerthwyr trwy’r cynllun Blue Light a Cherdyn Vectis
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Gweithio Hybrid/Ystwyth (yn dibynnu ar y swydd)
 • Cyfleoedd i weithio’n hyblyg
 • Cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
 • Amrywiaeth o rwydweithiau cefnogi     
 • Hawl i wyliau mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu hael    
 • Darpariaethau tâl salwch hael   
 • Opsiwn i ymaelodi ag UNSAIN, yr undeb gwasanaethau cyhoeddus

Er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth plismona rhagorol i bawb, mae angen pobl o bob cefndir arnom ni, gydag amrywiaeth o brofiadau proffesiynol a phrofiadau bywyd, fel ein bod yn cynrychioli ein cymunedau go iawn.

Mae gan Heddlu Gwent raglen gymorth gweithredu cadarnhaol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch Brian, Clare a Rima: positive.action@gwent.police.uk neu ewch i’n tudalen gweithredu cadarnhaol yma: Gweithredu Cadarnhaol | Heddlu Gwent

Rydym yn falch i fod yn wasanaeth plismona sy’n siarad Cymraeg ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â sgiliau Cymraeg.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.