Swydd:
Cynghorydd Busnes
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
i'w drafod
Cyfeirnod:
20240517BF1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Business in Focus

Y Gontract

Bydd Business in Focus yn cyflenwi Hwb Busnes, a ariennir gan Lywodraeth y DU trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF).

Mae’r Hwb Busnes yn canolbwyntio ar ddarparu ystod eang o gyngor i bobl ifanc a busnesau newydd trwy amryw ddulliau, gan gynnwys cymorth digidol, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.

 

Y Rôl

Mae Cynghorwyr Busnes yn cefnogi cleientiaid sy’n ystyried dechrau busnes, neu sy’n barod i wneud hynny, gyda:

 • Materion yn ystod cyfnod cynnar eu busnes neu cyn cychwyn.
 • Grymuso unigolion i wneud penderfyniadau cytbwys sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu llwyddiant entrepreneuraidd.

Cefnogi busnesau presennol gyda’u:

 • dyheadau o ran twf

 

Mae’r Cynghorydd Busnes yn rhan o Dîm yr Hwb Busnes, yn cyflenwi rhaglen hygyrch ac arloesol, ynghyd â gweithgareddau allgymorth ar gyfer grŵp amrywiol o gleientiaid.

 

Mae’r rôl yn hyrwyddo datblygiad syniadau entrepreneuraidd ac yn ysgogi cyfranogwyr i ymgysylltu â gwasanaeth yr Hwb Busnes, i alluogi pobl i wireddu uchelgeisiau entrepreneuraidd, trwy ystod amrywiol o ddulliau ymgysylltu digidol ac wyneb yn wyneb a gydlynir ar lefel ranbarthol, e.e. cyflenwi modiwlau i uwchsgilio a chodi ymwybyddiaeth cyn cychwyn, cymorth busnes 1-2-1, canolbwyntio ar Sero Net a Mabwysiadu Dulliau Digidol, datblygiad a thwf busnes.

 

Mae’r rôl yn cyflenwi cymorth cofleidiol i gleientiaid, yn galluogi portffolio amrywiol o gleientiaid i oresgyn rhwystrau a chael profiad teg i’w galluogi i wireddu eu huchelgeisiau entrepreneuraidd. Mae’r rôl yn gweithio’n agos a chydweithwyr mewnol i gefnogi cleientiaid i fynd ymlaen trwy wasanaeth yr Hwb Busnes, fel y bo’n briodol. Mae hi hefyd yn annog pob cleient i fanteisio ar gynnig masnachol yr Hwb Busnes, fel y Siop Dros Dro, rhannu mannau gwaith, defnyddio desgiau poeth, ystafell gyfarfod a man i gynnal digwyddiadau.

 

Y Cyfrifoldebau

 1. Gweithio’n agos gyda chydweithwyr i ymgysylltu â chleientiaid a darparu cymorth cofleidiol, adolygu/cwblhau gwybodaeth ddiagnostig i ddeall anghenion bob cleient. Paratoi adborth priodol a chanfod problemau/cyfleoedd ar gyfer twf.
 2. Cytuno ar gynllun gweithredu ar gyfer cleientiaid, gyda’r nod o gyflawni canlyniadau a ddymunir ar eu cyfer, e.e. ysgrifennu eu cynllun busnes cyntaf, deall pa grantiau sydd ar gael i ddechrau busnes, drafftio cais am gyllid ar gyfer dechrau busnes. Darparu gwybodaeth a chymorth i gleientiaid ynghylch materion sy’n ymwneud â dechrau busnes, er mwyn cynnal momentwm o ran amcanion a gytunwyd o ran dechrau neu dyfu busnes.  
 3. Gwneud defnydd effeithiol o adnodau digidol a’r ecosystem ehangach sydd ar gael, darparu deunydd gwybodaeth ac adnoddau i gleientiaid er mwyn cynnal momentwm tuag at gyflawni’r nodau a gytunwyd. Cyfeirio ymlaen fel y bo’n briodol, e.e. i gydweithwyr o fewn gwasanaeth Busnes Cymru, rhaglenni eraill Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Benthyciadau ar gyfer Cychwyn Busnes, Banc Datblygu Cymru, a’r ecosystem ehangach.
 4. Cefnogi cleientiaid i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth o fyd busnes, i’w paratoi a’u grymuso fel entrepreneuriaid. Rheoli’r berthynas â chleientiaid i gynnal momentwm tuag at y nodau a gytunwyd, canlyniadau o ran DPA (KPI), rheoli disgwyliadau cleientiaid wrth wneud cynnydd a phan fo’r cymorth yn dod i ben. Gwneud defnydd effeithiol o’r adnoddau cymorth sydd ar gael o fewn yr amser a bennir.
 5. Monitro gweithgareddau cleientiaid a mynd ymlaen i gyflawni DPA a chanlyniadau eraill sy’n darparu gwerth ychwanegol, hyd orau eu gallu.
 6. Sicrhau bod yr oriau a dreulir yn rhoi cymorth i gleientiaid yn cael eu cadarnhau a’u cyflenwi’n effeithiol er mwyn bwrw ymlaen a chamau a gytunwyd a chyflawni DPAau. Cofnodi cynlluniau gweithredu ac unrhyw weithgareddau gyda chleientiaid a’u canlyniadau yn gywir, gan ddarparu tystiolaeth trwy gyfrwng y gwaith papur digidol angenrheidiol, mewn cydsyniad â gofynion contractiol a threfniadau gweithredu.
 7. Darparu cyngor cyffredinol trwy amrywiaeth eang o ddulliau uniongyrchol ac anuniongyrchol; a) digidol, e.e gweminarau ar blatfformau digidol priodol, sesiwn cynghori 1-2-1, cyflenwi gweminarau i nifer o gleientiaid ar yr un pryd, e.e. gweithdai ynghylch Dechrau a Rhedeg Eich Busnes Eich Hun, cyfranogi mewn seminarau a gweithgareddau eraill sy’n denu ac yn ymgysylltu ag entrepreneuriaid a chleientiaid sydd wrthi’n dechrau busnesau, a b) sesiynau wyneb yn wyneb, os oes angen o bryd i’w gilydd. Ymgymryd â’r gweithgareddau hyn mewn modd proffesiynol a gwybodus gan ddefnyddio’r deunyddiau a gytunwyd.
 8. Gweithio ochr yn ochr â thîm yr Hwb Busnes i wneud y gorau o gyfleoedd i ymgysylltu a thaith barhaus y cleient o ymgysylltu â hwy, ymlaen i gyflenwi nodau, darparu cymorth a chyflawni DPAau. Ymgymryd â’r gweithgareddau hyn mewn modd proffesiynol a gwybodus gan ddefnyddio’r prosesau a’r deunyddiau hyfforddi a gytunwyd.
 9. Galluogi cydweithwyr i ddarparu gwasanaeth mewn ymateb i ymholiadau â themâu busnes cyffredinol a chefnogi camau i gyflenwi mentrau i ddarparu cymorth, e.e. darparu cyngor i gydweithwyr, rhannu gwybodaeth a darparu cyngor i gydweithwyr Busnes Cymru.
 10. Gweithio gyda Rheolwr yr Hwb a Chydlynydd Ymgysylltu â Gweithrediadau’r Hwb i ddatblygu cynnwys a gweithgareddau newydd ac arloesol, ynghyd â chynnig gwelliannau parhaus, ac ymgymryd â gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer cydweithwyr yn y gwasanaeth ehangach.
 11. Annog cleientiaid i ymgysylltu â’r rhwydweithiau busnes-i-fusnes perthnasol a fydd efallai’n eu cynorthwyo i ddechrau busnes, a lle’n briodol i ddechrau busnes sy’n tyfu. Gwneud awgrymiadau priodol a chyfeirio cleientiaid ymlaen yn unol â hynny.
 12. Bod yn gyfrifol am agor a chau’r hwb, yn ôl hynny a bennwyd ar sail rota, neu fel y bo angen. Sicrhau y caiff y protocolau ar gyfer agor/cau eu dilyn i sicrhau bod yr eiddo a’r offer yn saff a diogel. Uwchgyfeirio unrhyw bryderon i Reolwr yr Hwb neu’r Adran Eiddo, fel y bo’n briodol.
 13. Sefydlu a datblygu ymgysylltiad effeithiol â chleientiaid, cydweithwyr a rhanddeiliaid ar lefel leol a chenedlaethol i hyrwyddo’r gwasanaeth, sicrhau rhwydwaith atgyfeirio effeithiol, a threfnu i ddarparu cyngor.
 14. Mynychu digwyddiadau rhwydweithio ac ymgysylltu ar gyfer busnesau i hyrwyddo’r gwasanaeth i ddarpar gleientiaid a rhanddeiliaid.
 15. Mynd ati mewn modd rhagweithiol i ganfod cleientiaid â chanlyniadau llwyddiannus ar gyfer astudiaethau achos at ddibenion marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i hyrwyddo gwasanaeth yr Hwb Busnes (SPF).
 16. Cyfrannu at ddatblygiad yr Ecosystem i sicrhau bod gwasanaethau sydd ar gael gan ddarparwyr gwasanaeth sydd wedi’u caffael o’r sector preifat yn parhau i fod yn berthnasol a chyfredol.
 17. Cynnal gwybodaeth am ddatblygiadau ar lefel leol a chenedlaethol ac sy’n ymwneud yn benodol â’r sector yn yr ardal, ynghyd â thueddiadau ac arferion cyffredinol ym maes busnes. Ymgymryd â gweithgareddau dysgu priodol a gytunwyd i gynnal datblygiad proffesiynol parhaus. Mynd ati mewn modd rhagweithiol i rannu gwybodaeth yn rheolaidd i ddatblygu dulliau ymgysylltu, cysylltu a darpariaeth gwasanaeth yn y fforymau priodol, yn ôl cyfarwyddyd Rheolwr yr Hwb.
 18. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n rhesymol ofynnol gan yr Uwch Dîm Rheoli.

 

Manyleb y Person

Gofynion

Hanfodol

Dymunol

Addysg a Hyfforddiant

 

 

Cymhwyster cynghori, e.e. ILM Lefel 5 Cymorth Busnes, SFEDI Lefel 3, neu gyfatebol NEU

Gymhwyster Rheoli, e.e. ILM Lefel 5 Rheoli, neu gyfatebol NEU

Gymhwyster lefel gradd neu uwch mewn ym maes entrepreneuriaeth neu fusnes

 

Cymhwyster Rhagarweiniol mewn cyfrifyddiaeth / cyllid, e.e. AAT lefel 1 neu gymhwyster ariannol cyfatebol

 

Profiad a Gwybodaeth

 

 

Profiad blaenorol o weithio mewn busnes newydd NEU o gyflenwi cymorth busnes* i bortffolio amrywiol o fusnesau/entrepreneuriaid newydd.

(* - diffinnir “cymorth” fel: Cynghori portffolio o fusnesau yng nghyswllt amrywiaeth eang o faterion, gyda chanlyniadau blaenorol sy’n dangos y modd yr oedd y cyngor a roddwyd wedi cyfrannu at sicrhau eu bod yn gwella/cyflawni busnes newydd, ynghyd â photensial o ran twf neu amcanion busnes eraill).

 

Gwybodaeth gyffredinol ynghylch y canlynol:

 • Rheolaeth ariannol; cadw cyfrifon, cadw cofnodion ar gyfer CThEF, gofynion CThEF, gan gynnwys Yswiriant Gwladol, Yswiriannau gofynnol e.e. Atebolrwydd Cyhoeddus ac ati, Ardrethi Busnes.
 • Ffynonellau cyllid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat,

e.e. cyllid ar gyfer cychwyn busnes, grantiau LlC, RBF

 • Yr amgylchedd a gwastraff
 • Marchnata gan gynnwys y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Gofynion cyfreithiol o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Cymorthdaliadau cyflogaeth sydd ar gael
 • Masnach Ryngwladol
 • TGCh
 • Cadwyni cyflenwi/caffael

Methodolegau gweithgynhyrchu/cynhyrchu Mewn Union Bryd/Darbodus neu eraill. ·

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o sut i ddechrau busnes ac arferion da cysylltiedig, ynghyd â sut i roi hyn ar waith ar gyfer busnesau bach a chanolig.

 

Dealltwriaeth dda a phrofiad o wybodaeth yng nghyswllt rheolaeth ariannol mewn amrywiaeth eang o fusnesau, sectorau a/neu ddiwydiannau.

 

Gwybodaeth a phrofiad uniongyrchol o un sector diwydiannol neu ragor.

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’r anghenion a’r materion sy’n effeithio BBaCh yng Nghymru, ynghyd â’r economi yng Nghymru a dylanwadau ehangach yn y DU.

 

Ymwybyddiaeth dda a gwybodaeth am y cymorth busnes sydd ar gael gan y sectorau cyhoeddus a phreifat.

 

Sgiliau a Chymwyseddau

 

 

Yn effeithiol wrth bennu blaenoriaethau, cynllunio amser, trefnu llwythi gwaith er mwyn sicrhau canlyniadau, amcanion a cherrig milltir ar gyfer eich hun ac eraill.

 

Cyfathrebu - llafar: Yn addasu’r arddull a’r manylion yn ôl y gynulleidfa. Y gallu i ryngweithio â phobl mewn modd effeithiol; y gallu i ddarbwyllo a dylanwadu ar bobl ar bob lefel; yn egluro/cyflwyno gwybodaeth mewn modd cryno a rhesymegol.

 

Cyfathrebu - ysgrifenedig; Yn addasu’r arddull a’r manylion yn ôl y gynulleidfa. Yn cyflwyno gwybodaeth mewn modd cywir, cryno a rhesymegol.

 

Gwasanaeth Cwsmeriaid - Yn gweithio a chydweithredu ag eraill mewn modd effeithiol, yn gallu canfod anghenion a chyflenwi atebion ymarferol, yn rheoli disgwyliadau, yn addasu dulliau gweithio unigol yn ôl gwahanol sefyllfaoedd.

 

Dysgu/Gwella - yn mynd ati mewn modd rhagweithiol i geisio gwybodaeth, yn dysgu o gamgymeriadau ac yn hyrwyddo adborth adeiladol.

 

Dadansoddi a defnyddio tystiolaeth - yn casglu’r wybodaeth berthnasol, yn cyflwyno tystiolaeth mewn modd cryno ac yn gallu dod i farn resymol ynghylch pethau.

 

Yn gallu gweithio mewn modd effeithiol a chynhyrchiol o dan bwysau, yn addasu yn ôl amgylchiadau newidiol ac yn eu derbyn.

 

Ymwybyddiaeth fasnachol ar gyfer cyflawni canlyniadau a gwerth ychwanegol.

 

Yn gweithredu gyda lefel uchel o uniondeb, yn amddiffyn cyfle cyfartal ac yn arwain trwy esiampl i gynnal moeseg a gwerthoedd y sefydliad.

 

Yn dra phrofiadol mewn defnyddio platfformau digidol, ac yn meddu ar sgiliau TG cryf, e.e. Microsoft Office/365.

 

Mae bod yn siaradwr Cymraeg yn ddymunol iawn bob amser a gall fod yn hanfodol mewn rhai amgylchiadau, yn amodol ar y galluoedd sydd ar gael ar y pryd o ran adnoddau. (DS: Bydd pob swydd wag yn nodi p’un a yw’r Gymraeg yn ddymunol iawn neu’n hanfodol, a chaiff ceisiadau eu hystyried fesul achos.)

 

Trwydded yrru ddilys ar gyfer y DU a’r defnydd o gerbyd i allu teithio o fewn y rhanbarth yn rheolaidd i gyflawni dyletswyddau, e.e. mynychu digwyddiadau, cyfarfodydd.

 

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

 • Hyrwyddo’r cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy’r cymorth busnes a ddarperir i gleientiaid.
 • Cynnal ymwybyddiaeth, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus cyfredol yng nghyswllt materion yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth a sut i gyflenwi gwasanaeth cynhwysol i bob cleient.
 • Cyflenwi gwasanaeth cynhwysol yn unol â gwerthoedd a gofynion contractiol Business in Focus.

 
Mae’r uchod yn ddiffiniad bras o gyfrifoldebau’r swydd. Nid yw’n ystyried pob agwedd ar y swydd y bydd gofyn efallai i ddeiliaid y swydd ei chyflawni. Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y caiff oriau gweithio deiliad y swydd eu penderfynu yn ôl gofynion y busnes.

Mae Business in Focus yn ymroi i hyrwyddo’r Gymraeg ar gyfer aelodau staff a dysgwyr, ac er na chaiff ei hystyried yn faen prawf hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.

 


I ymgeisio, anfonwch eich CV at  Recruitment@businessinfocus.co.uk gan nodi teitl y swydd fel testun yr ebost