Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Darparu'r System Chwaraeon a Pherthnaso Caerdydd £56,593.58 - £59,423.26 R138_1578599948 Parhaol Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i'n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu'n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i'ch cefnogi chi. Os ydych chi'n dymuno gweithio'n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

Beth fyddwch yn ei wneud

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn chwarae rôl Uwch Arweinyddiaeth allweddol yng Nghyfarwyddiaeth y System Chwaraeon gyda chyfrifoldeb ar draws y busnes.

Fel y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, byddwch yn sbarduno ac yn rheoli'r rhwydweithiau partner allweddol presennol ac yn mynd ati'n rhagweithiol i chwilio am gydweithrediadau arloesol newydd a sicrhau'r cyfleoedd gorau posib i ddiogelu cynaliadwyedd tymor hir y sector chwaraeon.

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio a chydlynu'r gwaith o ymgorffori ein dull o weithredu gyda'r partneriaethau CSAP newydd unwaith y maent wedi cael eu sefydlu yn llawn. Hefyd byddwch yn rheoli datblygiad y blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer Creu System a Chynnydd, gan weithio ar draws y gyfarwyddiaeth i sicrhau bod pob un o'r chwe blaenoriaeth yn cyd-fynd â'i gilydd yn llawn.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â profiad o arweinyddiaeth strategol mewn diwydiant cysylltiedig, yn ogystal â gallu i ddylanwadu ar bolisi a strategaeth chwaraeon ar lefel Cyngor Chwaraeon un o'r Gwledydd Cartref.

Bydd rhaid i chi fod â gallu i gefnogi staff i fabwysiadu dull dysgu parhaus sy'n seiliedig ar wybodaeth, yn ogystal â chofnod llwyddiannus o ymgysylltu â staff. Hefyd bydd gennych chi wybodaeth arbenigol am ddarparu chwaraeon yn gymharol i'n dull strategol o weithredu.

Mae'r gallu i siarad y Gymraeg yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i arwain tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Dyddiad Cau: 19/01/2020 12:00