Swydd:
Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) Rheolwr Cymunedol
Lleoliad:
Caerdydd, Llanelwy, Cymru
Cyflog:
Cyflog o £43,659 - £48,042
Cyfeirnod:
SCW069
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Social Care Wales / Gofal Cymdeithasol Cymru
Dyddiad Cau:
04-12-2023

Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) Rheolwr Cymunedol
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau a defnyddio data ac ymchwil i wella gofal.

Trwy ein gwaith sicrhau ansawdd, rydym yn cefnogi addysgwyr gwaith cymdeithasol mewn lleoliadau addysg ac ymarfer i ddarparu'r hyfforddiant gorau posibl i'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cymunedol AMHP i ymuno â ni ar sail amser llawn ar gyfer apwyntiad cyfnod penodol o ddwy flynedd, gyda'r posibilrwydd o secondiad. Cynigir y rôl hon gyda gweithio hyblyg a byddwn yn ystyried ymgeiswyr fel rhan o rannu swydd.

Y Manteision

- Cyflog o £43,659 - £48,042
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Rheolwr Cymunedol AMHP, byddwch yn arwain y gwaith o gyflawni ein dulliau o gynllunio’r gweithlu ar draws y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Byddwch yn cefnogi datblygiad ein platfform cymunedol, man lle gall ymarferwyr ac ymchwilwyr drafod syniadau, rhannu adnoddau a dod o hyd i ddigwyddiadau. Byddwch yn darparu arbenigedd rheoli cymunedol, yn cynhyrchu cynnwys a deunyddiau dysgu ac yn hwyluso digwyddiadau yn seiliedig ar anghenion y gymuned.

Gan weithredu fel ffynhonnell arbenigedd iechyd meddwl y gymuned, byddwch yn darparu cynnwys ac adnoddau ac yn helpu i wreiddio ein dull o gefnogi pobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol i ddefnyddio ymchwil a thystiolaeth o ansawdd uchel.

Yn ogystal, byddwch yn ymgysylltu â chydweithwyr a sefydliadau ac yn meithrin perthnasoedd gwaith â phartneriaid.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Rheolwr Cymunedol AMHP, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o weithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol
- Profiad o feithrin perthnasoedd cydweithredol a phartneriaethau ffurfiol gyda rhanddeiliaid allanol
- Sgiliau meithrin perthynas a dylanwadu
- Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth berthnasol gan gynnwys Deddf Iechyd Meddwl 1983, Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
- Dealltwriaeth o gyd-destun polisi Cymru a sut mae gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn cael eu trefnu, eu hariannu a'u darparu yng Nghymru
- Cymhwyster ASW / AMHP (neu gyfwerth)

Dyddiad cau: 5pm, 4 Rhagfyr 2023

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Ymgysylltu Cymunedol, neu'n Rheolwr Cymunedol.

Felly, i ymuno â ni fel Rheolwr Cymunedol AMHP, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.