Swydd:
Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£25,000 - £28,000 p
Cyfeirnod:
SwyddleS4CA
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Rydym yn edrych am unigolyn chwilfrydig, fydd gyda’r egni, brwdfrydedd ac ymroddiad i drawsnewid y ffordd mae S4C a’r sector yn cynrychioli ac yn adlewyrchu Cymru.

Bydd gennych brofiad o ymwneud gyda’r cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector - yn benodol pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+.

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda’r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i’r Cyfarwyddwr Partneriaethau. Yn benodol byddwch yn:

• Creu ac ehangu cysylltiadau S4C a’r sector teledu Cymraeg gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau gwahanol yng Nghymru sydd ddim yn cael eu cynrychioli ar y sgrin yn enwedig pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+ • Pontio cysylltiadau rhwng y cymunedau a’r unigolion hyn ac S4C a chefnogi comisiynwyr S4C i ddatblygu cynnwys sydd yn fwy cynhwysol/adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin

• Cefnogi’r sector i ehangu eu cysylltiad a’r pwll talent maent yn ei ddefnyddio fel cyfranwyr, actorion a thu ôl i’r camera gan gynghori ar hyfforddiant perthnasol

• Gweithredu cynlluniau S4C i annog pobl o gefndiroedd sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector i ddod i weithio yn y diwydiant gan gefnogi gweithredu strategaeth hyfforddiant S4C a’r Ymrwymiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio gyda Screen Alliance Wales, TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), yr undebau, Creative Diversity Network (CDN) a phartneriaid eraill

• Cefnogi datblygiad cynllun ar draws y sector fydd yn cefnogi pobl sy’n cael eu tangynrychioli i fod yn hyderus i ymgeisio am swyddi gydag S4C, y cwmnïau cynhyrchu ac am rolau bwrdd unedol

• Cefnogi a datblygu amrywiaeth o fewn gweithlu S4C

• Datblygu a threfnu rhwydwaith amrywiaeth a chynhwysiant i staff S4C a’r sector gan gydweithio gyda TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru)

• Gweithio gyda sefydliadau a chynlluniau arbenigol i gael cyngor ar sut y gall S4C ddatblygu i fod mor gynhwysol a chynrychiadol â phosib fel cyflogwr a chomisiynydd

• Cydweithio gyda thîm marchnata a digwyddiadau S4C i gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i gyrraedd cymunedau newydd

• Cydweithio gyda thimoedd cyfathrebu a digidol S4C i gynyddu cyrhaeddiad ein negeseuon gyda chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli

• Edrych am gyfleoedd i gydweithio gyda phartneriaid diwylliannol eraill ym maes amrywiaeth

• Comisiynu unrhyw ymchwil sydd ei angen i weithredu’r amcanion hyn

• Mesur a gwerthuso cynnydd yn ystod y flwyddyn a chynghori ar ddatblygu Ymrwymiad Amrywiaeth ar gyfer 2021+

• Unrhyw dasgau eraill yn ôl y gofyn