Swydd:
Swyddog Ymchwil
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Cyflog cystadleuol yn seiliedig ar brofiad
Cyfeirnod:
SwyddleS4CY
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm Ymchwil Cynulleidfa S4C fel Swyddog Ymchwil, lle byddwch yn casglu a dehongli gwybodaeth o amrywiol ffynonellau i’n galluogi i ddeall anghenion a natur ein cynulleidfaoedd ar draws pob llwyfan.

Bydd profiad gennych o ysgrifennu adroddiadau clir ar sail ymchwiliadau ystadegol trwyadl, a disgwylir i chi fedru cynllunio eich gwaith i ateb cwestiynau ymarferol yn ymwneud â chomisiynu, amserlennu a marchnata ein rhaglenni.

Byddwch yn medru gweithio yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg a gallu egluro’ch gwaith a’ch casgliadau i staff ar bob lefel yn gywir ac effeithiol.

Disgrifiad swydd

Mae’r Swyddog Ymchwil yn gweithio yn y tîm Ymchwil Cynulleidfa, yn atebol i'r Pennaeth Ymchwil.

• Dadansoddi gwybodaeth feintiol ac ansoddol am wylio rhaglenni S4C er mwyn hybu ein dealltwriaeth am ein cynulleidfaoedd.

• Datblygu a pharatoi adroddiadau amrywiol rheolaidd ar berfformiad ein gwasanaethau ar deledu, ar wasanaethau digidol ac ar gyfryngau cymdeithasol

• Ysgrifennu adroddiadau diwedd cyfres (casgliad o ffigurau gwylio) a chrynodebau ymchwil yn rheolaidd.

• Paratoi a rhoi cyflwyniadau ymchwil i uwch-randdeiliaid yn crynhoi gwaith ymchwil, y casgliadau a’r argymhellion.

• Meithrin perthynas waith agos gyda rhanddeiliaid penodol er mwyn cyd-weithio yn gynhyrchiol a chlos gyda nhw ar eu maes arbennig hwy.

• Cyfleu’r stori tu ôl i’r data a’r holl wybodaeth ymchwil mewn modd apelgar a diddorol i randdeiliaid, a chynnig argymhellion clir iddynt ar sail tystiolaeth a dehongliad.

• Ymateb i ystod eang o geisiadau ac ymholiadau cyffredinol amrywiol am ymddygiad a barn ein gwahanol cynulleidfaoedd teledu a digidol.

• Blaenoriaethu’r holl waith yn effeithiol i gwrdd â gofynion y gwaith o fewn terfynau amser.

• Bod yn gyfrifol am rai prosiectau ymchwil penodol ar ran y tîm, a chynorthwyo gyda phrosiectau mwyaf y tîm, e.e. gwaith ymchwil allanol.

• Bydd disgwyl i’r Swyddog Ymchwil ymgymryd â thasgau eraill yn ôl yr angen, er enghraifft yn ystod absenoldeb aelodau eraill yn yr adran, ynghyd ag unrhyw waith rhesymol arall.