Swydd:
Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
S4CD
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C

Mae S4C yn chwilio am weithiwr proffesiynol deinamig a medrus iawn i arwain a chyflwyno prosiect trawsnewid digidol a marchnata pum mlynedd i ategu cam nesaf taith S4C i fod yn ddarparwr cynnwys llinol a digidol cwbl integredig. 

 

 

Yr Ymgeisydd Delfrydol

 

Bydd gennych:-

  •  Sgiliau cyfathrebu eithriadol a phrofiad o arwain rhaglenni newid digidol a chorfforaethol. 

· Profiad o gyflwyno arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar lefel Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli

· Profiad sylweddol o gyflwyno rhaglenni trawsnewid digidol ar raddfa fawr wedi'u hategu gan newid sefydliadol 

· Hanes wedi’i brofi o greu a gweithredu strategaethau proffil uchel, brandio creadigol ac ymgysylltu 

· Profiad o ddatblygu datrysiadau sy’n seiliedig ar ddata a rhoi'r defnyddiwr wrth wraidd datblygiadau newydd

 

Lleoliad S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

 

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.  Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

 

Cytundeb 5 mlynedd

Oriau     35.75 awr yr wythnos

Cyfnod Prawf     6 mis

 

Gwyliau Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

 

Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.