Swydd:
Rheolwr Caffael
Lleoliad:
Pontypridd
Cyflog:
£45,500.00 - £47,500.00 y flwyddyn
Cyfeirnod:
REC001813
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Transport For Wales Rail
Dyddiad Cau:
19-07-2024

 

Disgrifiad o'r Swydd

 

Cyfle Cyfartal

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Mae’n ein gwneud yn gryfach, yn ein helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well, i wneud penderfyniadau gwell a bod yn fwy arloesol. Mae pawb yn wahanol ac mae gan bawb eu safbwynt eu hunain felly rydym yn creu tîm amrywiol sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Drwy hyn, rydym yn benderfynol o fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru. Rydym yn creu rhwydwaith trafnidiaeth cynhwysol y gall pawb yng Nghymru fod yn falch ohono.

 

 

Pwy ydyn ni

Ein cenhadaeth yn Trafnidiaeth Cymru yw trawsnewid trafnidiaeth yng Nghymru a’i gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol, boed hynny ar gyfer rheilffyrdd, bysiau, cerdded neu feicio. Rydyn ni eisiau ysbrydoli cenedl i newid y ffordd maen nhw’n teithio, fel bod pawb yn teithio’n fwy cynaliadwy ac yn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd sy’n wynebu pawb.

Rydyn ni’n lle agored a chynhwysol i weithio, lle mae croeso i bawb a lle caiff ein pobl eu cefnogi i gyflawni eu llawn botensial. Rydyn ni am greu awyrgylch sy’n galluogi ein pobl i dyfu a llwyddo. Mae hyn yn allweddol i’n galluogi i gyflawni’r addewidion rydyn ni wedi’u gwneud i bobl Cymru er mwyn adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy sy’n diwallu eu hanghenion nhw.

 

 

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd y swydd

 • Ysgwyddo perchnogaeth dros biblinellau caffael ar draws TrC a’u cynnal a’u cadw drwy weithio mewn partneriaeth â phob Cyfarwyddiaeth wrth ddatblygu, rhaglennu a goruchwylio gweithgareddau er mwyn llywio a datblygu gweithgarwch caffael y sefydliad.
 • Rhoi cyngor ac arbenigedd ar draws TrC ac i randdeiliaid perthnasol ynglŷn â strategaethau caffael priodol drwy gynnal a chynghori ar ddadansoddiad o’r farchnad, llwybrau posibl i’r farchnad a gofynion ymgysylltu â chyflenwyr, gan sicrhau bod yr holl waith caffael yn cydymffurfio â’r Polisi Caffael Cynaliadwy a Chadwyn Gyflenwi, yn ogystal â'r prosesau, y gweithdrefnau a deddfwriaeth berthnasol.
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid/timau prosiect i ddatblygu manylebau gwasanaeth a thelerau cytundebol priodol wrth baratoi ar gyfer prosesau tendro.
 • Arwain a chyflawni gweithgareddau caffael cymhleth drwy gynghori rhanddeiliaid am opsiynau, datblygu strategaethau, drafftio dogfennau perthnasol, cydlynu tendrau a gwerthusiadau, gwneud argymhellion gwybodus i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiectau, a sicrhau bod y trefniadau’n fasnachol gadarn a’u bod yn cynrychioli buddiannau gorau TrC.
 • Arwain ar arloesedd a chaffael cynaliadwy yn y gadwyn gyflenwi drwy weithio’n agos gyda Thîm Datblygu Cynaliadwy TrC i sicrhau bod TrC a’i gadwyn gyflenwi yn gweithredu yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
 • Canfod a gweithredu ffyrdd cost-effeithiol o ddatblygu a gwella arferion caffael a’r defnydd o adnoddau ar draws y busnes drwy adolygu arferion caffael presennol a dadansoddi gwybodaeth ariannol, gwybodaeth am y farchnad a gwybodaeth reoli i sicrhau bod TrC yn cael darpariaeth gaffael o’r radd flaenaf sy’n cydymffurfio â’r gofynion.
 • Parhau i ddatblygu’n broffesiynol drwy gynnal gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth, y polisïau, yr arferion, a’r gweithdrefnau presennol, yn ogystal ag ymchwilio i arloesedd i sicrhau bod TrC yn parhau i gydymffurfio â’r gofynion ac yn ymateb yn rhagweithiol i newidiadau yn y farchnad a’r gyfraith.

 

 

Am bwy rydyn ni’n chwilio

 • Cymhwyster CIPS.
 • Addysg hyd at lefel Gradd .
 • Profiad cyfatebol yn y diwydiant.
 • Gwybodaeth arbenigol a phrofiad o weithio yn y Sector Cyhoeddus a/neu amgylchedd caffael rheoledig, gan gynnwys gwybodaeth am gaffael a chyfraith contractau mewn perthynas â rheoliadau PCR2015 ac UCR.
 • Gwybodaeth am reoliadau, gweithdrefnau a fframweithiau ariannol y sector cyhoeddus.
 • Profiad o ddarparu digwyddiadau caffael cymhleth ar gyfer ystod eang o ofynion a bod yn gyfrifol am brosesau caffael gyda blaenoriaethau a disgwyliadau heriol gan randdeiliaid.
 • Arbenigedd mewn dadansoddi’r Farchnad, rheoli cysylltiadau â Chyflenwyr, rheoli risg masnachol, Rheoli Contractau a Rheoli Prosiectau.
 • Rhywun sy’n ysgogi ei hun, yn llawn cymhelliant, yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac sy’n gallu gweithio ar ei fenter ei hun i lunio atebion creadigol.
 • Gallu rheoli amrywiaeth eang o gysylltiadau â chyflenwyr, boed yn gysylltiadau tactegol tymor byr neu’n bartneriaethau strategol tymor hir.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i ymgysylltu’n effeithiol ag uwch randdeiliaid, yn fewnol ac yn allanol.

 

 

Sgiliau Iaith Gymraeg

Byddai’r gallu i sgwrsio ac ysgrifennu yn Gymraeg yn ychwanegiad gwych at eich cais, ond nid yw’n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi ac yn hybu gweithwyr i ddefnyddio’r Gymraeg, a bydd yn eu hannog i ddatblygu, gwella a chadw eu sgiliau Iaith Gymraeg. Rydym yn rhoi cefnogaeth lawn i staff sydd eisiau gwella eu sgiliau Cymraeg, ac mae datblygiad personol ar gyfer sgiliau Iaith Gymraeg yn cael ei gynnig mewn amrywiaeth o ffyrdd megis dysgu ar-lein, cyrsiau ystafell ddosbarth a chyrsiau cymunedol lleol

 

 

Y camau nesaf

A yw’r swydd hon yn swnio fel y cyfle rydych chi’n chwilio amdano? Hoffech chi gael gwybod mwy? Gweler y Disgrifiad Swydd sydd ynghlwm am ragor o fanylion.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydyn ni’n fodlon trafod unrhyw addasiadau rhesymol y bydd eu hangen arnoch yn y broses recriwtio neu fel rhan o’r swydd os byddwch chi’n llwyddiannus.

Bydd yr hysbyseb hon yn cau am hanner nos ar y diwrnod cau a nodir uchod. Rydyn ni’n eich annog i gyflwyno eich cais cyn gynted â phosibl.

* Cofiwch ein bod yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar os daw digon o geisiadau i law.