Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog rheoli cynnwys Caerdydd £25,164 S4C0609 Parhaol S4C

Mae gan y swydd hon, a leolir o fewn yr Uned Rheoli Cynnwys, rôl allweddol wrth reoli’r
cynnwys sy’n cael eu comisiynu gan S4C.
Byddwch yn atebol, yn y lle cyntaf, i’r Arolygydd Sianel (Archif a Chynnwys), a thrwyddi
hi i’r Rheolwr Gweithrediadau Cynnwys. Byddwch yn cyd-weithio’n agos gyda staff
perthnasol ym meysydd megis cynllunio, cyflwyno a’r adrannau darlledu perthnasol.
Byddwch yn cyfathrebu yn rheolaidd gyda chleientiaid mewnol ac allanol er mwyn tracio
statws deunydd ar gyfer gwasanaeth S4C, a byddwch yn gyfrifol am dynnu sylw at a
chywiro unrhyw broblemau yn ystod y broses rheoli safon er mwyn lleihau ar yr effaith
ar y darllediad. Yn ychwanegol i’r llun a welir ar y sgrin a’r sain a glywir, mae darllediad
yn cynnwys amryw o elfennau megis isdeitlau a sain ddisgrifio a byddwch yn chwarae
rhan allweddol yn y tîm sy’n sicrhau fod yr holl elfennau yma yn gywir ac ar gael mewn
da bryd ar gyfer eu darlledu.
Byddwch yn gyfrifol am delio gyda cheisiadau gan gleientiaid allanol am ddeunydd o
archif S4C. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys chwilio am ddeunydd, trwyddedu ar gyfer eu
hail ddefnyddio a logio cynnwys rhaglenni.

Manylion eraill
Lleoliad: Eich lle gwaith arferol fydd Sgwâr Canolog, (2020). Cyn hynny bydd
disgwyl ichi weithio o bencadlys presennol S4C ym Mharc Tŷ Glas,
Llanisien, Caerdydd.

Cyflog: £25,164
Cytundeb: Parhaol
Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd,
gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Mae S4C yn
cynnwys cynllun gweithio’n hyblyg.

Cyfnod prawf: 6 mis.
Gwyliau: 26 diwrnod ynghyd ag 8 Gwyl y Banc.
Pensiwn: Chynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch
cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Bydd disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau
Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 6 Medi 2019 at
adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg,
Caerfyrddin, SA31 3EQ.
Ni fydd CV yn cael ei dderbyn.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg
yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.
Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu
gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr
rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu
unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau
mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth
grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o
leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth
agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.