Swydd:
Swyddog y Gymraeg a Chyfieithydd
Lleoliad:
Belfast, Caerdydd, Llundain, Gweithio o Gartref, Caerefrog
Cyflog:
30,350
Cyfeirnod:
101629
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Asiantaeth Safonau Bwyd I Food Standards Agency

Y swydd

Bydd Swyddog y Gymraeg a Chyfieithydd yn gweithio fel rhan o dîm sy'n ceisio sicrhau gwasanaeth Cymraeg sy'n gyfartal i'r hyn a geir yn Saesneg ac sy’n darparu dewis iaith weithredol yng Nghymru. Trwy gyfieithu, prawfddarllen, a gweithio ar nifer o brosiectau Cymraeg gan gynnwys ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu ag ysgolion, rydym ni’n ceisio sicrhau bod y Gymraeg yn cael ystyriaeth ddyledus ar bob cam o'r broses.


Mae hon yn rôl sy'n caniatáu i'r ymgeisydd llwyddiannus ddod yn llysgennad hanfodol dros ddwy swyddogaeth bwysig: darparu bwyd diogel ledled y DU, a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae cynrychioli gwerth y Gymraeg trwy ddarparu ein gwasanaeth yn effeithlon o fewn yr ASB yn caniatáu i ni sicrhau'r gynrychiolaeth orau bosibl i'r iaith.

Wrth weithredu Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB byddwch chi’n ceisio sicrhau ymwybyddiaeth mor eang â phosib o'r deunyddiau Cymraeg sydd ar gael ymhlith eich cydweithwyr yn yr ASB a'r cyhoedd.

Cyfrifoldebau

Bydd eich gallu i gyflawni yn erbyn amcanion yn gyflym ac yn effeithiol yn allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfathrebwr cryf, a fydd yn sianelu ei frwdfrydedd yn weithredoedd cadarnhaol fel aelod o’r Uned Iaith Gymraeg.

Mae hon yn rôl a fydd yn gweddu i rywun sy'n edrych i gael effaith trwy eu gwaith – drwy wella iechyd y genedl a’i hymwybyddiaeth o fwyd, a thrwy gynrychioli gwerth a phwysigrwydd y Gymraeg.

Darllenwch y Pecyn i Ymgeiswyr i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno bob llwyddiant i chi.

 

Iaith

Sgiliau Cymraeg o'r lefel uchaf mewn perthynas â Siarad, Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu (gweler y nodiadau disgrifio lefel 5 yn adran matrics sgiliau'r pecyn ymgeisydd)

Lleoliad

Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog. Swyddfa, aml-leoliad, neu gweithio gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio ledled y DU ar adegau, gan aros dros nos o bryd i’w gilydd.

 

Sylwch ei bod yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n dymuno ymgeisio am y swyddi hyn wneud cais yn Gymraeg. Bydd y cyfweliadau hefyd yn Gymraeg.

Mae'r ASB yn adran anweinidogol sydd â dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr i sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau "bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y DU mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael â’r UE, mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae ein gwaith yn cwmpasu'r DU gyfan ac yn cael ei gynrychioli ledled y wlad. Mae'n gwbl hanfodol ein bod ni’n ymdrechu i gynrychioli pawb, a sicrhau bod yr wybodaeth yr ydym yn ei rhannu â'r cyhoedd yn hygyrch i bawb. 

Sifft: Wythnos yn dechrau 15 Mawrth 2021

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 05 Ebrill 2021

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal o bell trwy MS Teams a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.