Swydd:
Ysgogwr y Gymraeg
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
£37,957
Cyfeirnod:
WRAC1
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales

Ysgogwr y Gymraeg

Lleoliad: Fel arfer gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn). Rydym yn gweithio o gartref ar hyn o bryd.

 Am Ysgogwr y Gymraeg

 Mae Ysgogwr y Gymraeg yn rôl newydd; crëwyd i gynorthwyo sector y celfyddydau i ddatblygu gweithredoedd i hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn eu gwaith a datblygu dulliau dychmygus ac atyniadol i gynorthwyo Cyngor y Celfyddydau a rhanddeiliaid allweddol i feddwl a gweithredu’n wahanol mewn perthynas ag agenda’r Gymraeg. Bydd Ysgogwr y Gymraeg yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor y Celfyddydau, ei staff, a’i rhanddeiliaid allweddol i gysylltu’r sector datblygu iaith Gymraeg a sector y celfyddydau i gyflawni ein huchelgeisiau ar y cyd mewn perthynas â’r iaith Gymraeg.

 “Dwi’n teimlo braint enfawr i allu cyfrannu tuag at ddyfodol creadigol Cymru. Trwy drafod a datblygu syniadau a phartneriaethau efo artistiaid a sefydliadau dwi’n gallu gweld yn ddi-oed sut mae fy nghyfraniad i tuag at ein strategaethau yn helpu cymunedau ledled y wlad cymryd camau positif ac adeiladol i drawsnewid bywyd cyhoeddus creadigol.” Henry, Swyddog Datblygu

 

Amdanoch chi

 

Yn gyntaf oll, bydd gennych wybodaeth a brwdfrydedd dros y Gymraeg. Byddwch yn gallu meddwl yn greadigol ac yn ddychmygus wrth ddatblygu dulliau newydd a ffyrdd o sicrhau newid mewn perthynas â defnyddio’r Gymraeg, a byddwch yn gallu ysbrydoli pobl i gofleidio’r Gymraeg trwy fod yn eiriolwr atyniadol a chalonogol.

 

Sut i ymgeisio

 Cliciwch ar ‘ymgeisio nawr’ am wybodaeth bellach

 Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Oherwydd natur y rôl benodol hon, mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) hyd at Lefel 3 o leiaf yn hanfodol ar gyfer y rôl. Gallwn eich cefnogi chi i ddatblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac  i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.

 Dyddiad cau: 12:00 canol dydd, dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021 Cyfweliadau (dros fideo): Yr wythnos o 19 Gorffennaf 2021