Swydd:
Swyddog y Tîm Cyfieithu
Cyflog:
£26,474 gan godi i £30,086 dros bedair blynedd
Cyfeirnod:
CYF010
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyfoeth Naturiol Cymru | Natural Resources Wales

Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â'n tîm cyfieithu prysur sy'n tyfu er mwyn ein helpu i reoli proses gyfieithu effeithiol ac effeithlon ar gyfer y sefydliad cyfan.

Yn feunyddiol, byddwch yn cefnogi'r tîm gyda gweithgareddau amrywiol: o roi sylw i’r mewnflwch prysur ac ymateb i geisiadau am gyfieithiadau gan gydweithwyr, i sicrhau y trinnir â thaliadau ac anfonebau cyflenwyr allanol yn gyflym ac yn gywir.

Byddwch yn ymuno â'r tîm ar adeg gyffrous, gan y byddwn yn edrych i weithredu meddalwedd gyfieithu fodern a ffyrdd newydd o weithio er mwyn helpu CNC i ddarparu gwasanaeth dwyieithog rhagorol i bobl Cymru.

 

Cymwysterau neu wybodaeth

1. Sgiliau TG rhagorol.

2. Sgiliau cyfathrebu a datrys problemau rhagorol.

3. Profiad o ddarparu gwasanaethau rheng flaen i gwsmeriaid mewn amodau prysur. Dymunol

4. Profiad o gyhoeddi ar-lein (gan ddefnyddio system rheoli cynnwys).

5. Profiad o feddalwedd cof cyfieithu.

 

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.