Swydd:
Cymhorthydd Cyfathrebu - Marchnata Gwasanaethau'r Cyngor
Lleoliad:
Caernarfon
Cyflog:
£20,092 - £21,748
Cyfeirnod:
CG21-389
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Cyngor Gwynedd
Dyddiad Cau:
28-10-2021

Lleoliad (Bydd deilydd y swydd yn gweithio o adref am y tro ac yna o Bencadlys y Cyngor maes o law)

Pwrpas y Swydd.
•Cefnogi’r gwaith o alluogi’r Cyngor i rannu gwybodaeth a chynnal deialog dwyffordd gyda phobl Gwynedd, cynghgorwyr Gwynedd a staff y Cyngor.
•Cynorthwyo swyddogion yr Uned gyda’r gwaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau cyfathrebu, cynlluniau ymgysylltu a chynlluniau i hyrwyddo gwasanaethau’r Cyngor.
•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer
-

Prif Ddyletswyddau.
•Cefnogi’r gwaith o lunio a gweithredu cynlluniau i hyrwyddo gwasanaethau’r Cyngor i ystod o gynulleidfaoedd mewnol (staff a chynghorwyr) ac allanol (pobl Gwynedd yn gyffredinol a grwpiau penodol yn ôl yr angen).
•Cynorthwyo gyda’r gwaith o baratoi datganiadau i’r wasg ac ymatebion i ymholiadau gan y cyfryngau, ynghyd ag erthyglau mewnol i staff ar fewnrwyd a chylchgrawn staff y Cyngor.
•Cefnogi’r gwaith o ddatblygu defnydd y Cyngor o gyfryngau cymdeithasol gan lunio a rhaglennu negeseuon ac ymatebion i’w cyhoeddi ar gyfrifon Twitter a Facebook corfforaethol y Cyngor a monitro sylwadau am waith y Cyngor.
•Ymchwilio a pharatoi clipiau fideo sy’n hyrwyddo gwasanaethau’r Cyngor i’w cyhoeddi ar wefannau cymdeithasol.
•Prawf ddarllen a chyfieithu datganiadau, erthyglau a chyhoeddiadau gan sicrhau eu bod wedi eu hysgrifennu mewn Cymraeg a Saesneg cywir ac eglur.
•Ymchwilio ac ysgrifennu cynnwys ar gyfer cyhoeddiadau mewnol ac allanol y Cyngor.
•Cynnal trefniadau i fonitro sylw yn y wasg a chynhyrchu pecyn wythnosol o doriadau o’r wasg a’r cyfryngau.
•Cefnogi’r Uned Gyfathrebu gyda gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus eraill yn ôl yr angen.
•Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
•Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.
•Gweithredu o fewn polisïau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
•Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data
•Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.
•Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
•Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin.

Amgylchiadau Arbennig. . e.e. angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith arbennig, a.y.y.b.
•Gall dyletswyddau a chyfrifoldebau amrywio ac mae peth hyblygrwydd yn allweddol.
•O dro i dro bydd angen gweithio y tu hwnt i oriau swyddfa arferol.

Dim ond amlinelliad o ddyletswyddau’r swydd a ddangosir uchod, a hynny er mwyn rhoi syniad o’r lefel cyfrifoldeb sydd ynghlwm â hi. Nid yw’r swydd ddisgrifiad hon yn fanwl gynhwysfawr, ac fe all dyletswyddau’r swydd newid o bryd i’w gilydd heb newid ei natur sylfaenol a’r lefel cyfrifoldeb.

 

Mewngofnodch am fwy o fanylion.