Swydd:
Cynorthwyydd Cefnogi Tîm
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£20,092 - £22,254
Cyfeirnod:
CDDC2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymdeithas Ddysgedig Cymru | Learned Society of Wales
Dyddiad Cau:
29-05-2022

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Tîm deinamig a brwdfrydig i gefnogi ein sefydliad sy'n tyfu ar adeg gyffrous.

Ynghylch Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW)

Dros y 12 mlynedd diwethaf, mae LSW wedi sefydlu ei hun fel academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a'r gwyddorau. Mae gennym dros 600 o Gymrodyr (ein "Cymrodoriaeth"), sy'n dwyn ynghyd arbenigwyr o bob maes academaidd a thu hwnt. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth gyfunol hon i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysgu, a darparu cyngor polisi annibynnol. Mae'r Gymdeithas bellach yn dechrau ar gyfnod datblygu newydd cyffrous. Mae hyn yn cynnwys datblygu'r ffyrdd rydym yn ymgysylltu â'n Cymrodoriaeth gynyddol, tyfu ein rhwydwaith ymchwilwyr gyrfa cynnar, ac ehangu ein cefnogaeth i ymchwilwyr drwy grantiau a digwyddiadau. Rydym wedi cryfhau ein ffocws ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant hefyd.

Rydym yn elusen, a’n hamcan yw "Bydd y Gymdeithas er budd y gymuned, i ddatblygu addysg, dysgu, astudiaeth academaidd a gwybodaeth, er mwyn arwain at gyfrannu at ddatblygiad gwyddonol, diwylliannol, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yng Nghymru a thu hwnt." O'r herwydd, ein Cyngor ni yw ein bwrdd ymddiriedolwyr, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros waith llywodraethu, strategaeth, gweithgareddau a chyllid y Gymdeithas.

Mae ein tîm staff bach, cyfeillgar ac ymroddedig iawn o wyth, yn cefnogi'r Cyngor a’r Gymrodoriaeth

ehangach, ac yn gyfrifol am gyflawni gweithgareddau'r Gymdeithas. Rydym wedi tyfu fel tîm ac wedi addasu sut rydym yn gweithio a'r hyn rydym yn ei gyflawni dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym wedi recriwtio Prif Swyddog Gweithredol newydd yn ddiweddar hefyd, sy'n dod â gweledigaeth newydd i'r Gymdeithas ac o ran sut mae ein tîm yn gweithredu.

Ynghylch y rôl

Bydd y rôl hon, sydd yn cael ei rheoli gan Glerc y Cyngor, yn gweithio ar draws ein tîm amrywiol i gefnogi amrywiaeth eang o bobl, rolau a thasgau - o gyllid i ddigwyddiadau, gan gefnogi ein bwrdd Ymddiriedolwyr a'r Prif Swyddog Gweithredol, i weithio gyda chynghorwyr polisi a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol. O'r herwydd, mae'n cynnig profiad cyffredinol gwych i rywun sy'n awyddus i ddatblygu amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae pedwar prif agwedd i’r rôl hon:

- Cefnogi staff uwch a gweithredol

- Rheoli’r gronfa ddata

- Cefnogi cyfarfodydd a digwyddiadau

- Cefnogi cyfathrebu

Rydym eisiau penodi rhywun hyblyg a brwdfrydig, sydd â’r awydd i ddysgu ac agwedd ragweithiol at ddod o hyd i atebion i gefnogi ein tîm, gan gynnwys ar lefel ddigidol ac awtomataidd. Bydd hyn yn cyfrannu at ein diwylliant o newid a gwelliant parhaus. Rydym yn dîm cymdeithasol a chefnogol hefyd, ac rydym yn chwilio am rywun sy'n awyddus i ddod yn rhan annatod o hyn, gan gymryd rhan weithredol ym mhob cyfarfod tîm a chyfleoedd hyfforddi.

2

Yn ddiweddar mae’r Gymdeithas wedi canolbwyntio’n fwy pendant ar gydraddoldeb, amrywiaeth a

chynhwysiant. Dymunwn sicrhau bod y Gymdeithas yn elwa o’r ystod ehangaf o ddoniau a safbwyntiau, ac rydym wrthi’n trwytho hynny i mewn i’n gwaith.

Dymunwn fod yn Gymdeithas amrywiol gan adlewyrchu cymdeithas amrywiol. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y Gymdeithas yn un groesawgar ac yn gynhwysol gan annog ceisiadau gan grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol.

 

Mewngofnodwch i ymgeisio